Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


No 2014. gada 1. jūnija darbojas Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Erasmus+ programmas galvenie atbalsta virzieni:
 • Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
 • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
 • Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Erasmus+ programmas Ceļvedī norādīts, ka jaunās programmas pamatā ir sasniegumi, kas gūti vairāk nekā 25 gadu laikā Eiropas programmās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, aptverot gan Eiropas iekšējās, gan starptautiskās sadarbības dimensiju.

Erasmus+ mērķis ir apsteigt programmas, kuras Eiropas Komisija īstenojusi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, veicinot sinerģiju un savstarpēju papildināmību dažādajās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, likvidējot mākslīgos šķēršļus starp dažādajām darbībām un projektu formātiem, veicinot jaunas idejas, piesaistot jaunus dalībniekus no darba un pilsoniskās sabiedrības aprindām un sekmējot jaunus sadarbības veidus. Erasmus+ mērķis ir arī kļūt par efektīvāku instrumentu cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla attīstības reālo vajadzību izpildei Eiropā un ārpus tās.

Eiropas Komisija Ekonomikas un kultūras augstskolai (LV RIGA33) ir piešķīrusi ERASMUS+ augstākās izglītības hartu. ERASMUS+ dod studentiem iespēju no 3-12 mēnešiem studēt kādas citas dalībvalsts augstākajā mācību iestādē vai doties ERASMUS+ praksē, sākot no 2 mēnešiem. Katrā studiju ciklā (bakalaura, maģistra vai doktora studiju līmenī) students var izmantot 12 mēnešus, lai studētu un/ vai praktizētos Erasmus+ programmas ietvaros ārvalstīs.

Citā valstī pavadītā ERASMUS+ perioda akadēmisko atzīšanu nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS). 1 Latvijas kredītpunkts ir 1.5 ECTS, t.i. 40 studenta darba stundas. Studenta vidējā mācību gada slodze ir 40 kredītpunktu jeb 60 ECTS. 1 semestrī – 20 kredītpunktu jeb 30 ECTS. Pirms došanās studiju mobilitātē tiek noslēgts trīspusējais studiju līgums (Learning Agreement) starp studentu, EKA un uzņemošo augstskolu par apgūstamajiem studiju kursiem. ERASMUS+ studiju perioda noslēgumā uzņemošā augstskola izsniedz sekmju izrakstu (Transcript of Records), uz kura pamata EKA atzīst mobilitātes laikā apgūtos kursus. Tie tiek atspoguļoti diploma pielikumā, beidzot augstskolu.

Pirms došanās ERASMUS+ praksē, tiek noslēgts trīspusējais prakses līgums starp studentu, EKA un darba devēju par prakses periodu un veicamajiem uzdevumiem. Par praksi piešķirto kredītpunktu skaits un prakses uzdevumi ir atkarīgi no attiecīgā akadēmiskajā gadā studiju plānā paredzētās prakses apjoma un uzdevumiem.

Par mācībām studentam partneraugstskolā nav jāmaksā, bet šajā laika periodā ir jāmaksā līgumā noteiktā studiju maksa Ekonomikas un kultūras augstskolai.

Mūsu augstskola parasti sūta studentus mācīties uz ārzemēm vienu semestri vai vienu mācību gadu, praksē – sākot no 2 mēnešiem. Studentiem jāatceras, ka semestrī studiju darbi ir jākārto uz vietas pirms vai pēc atgriešanās, bet bez papildus samaksas.

Aktīvu sadarbību ar ārzemju augstskolām ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros Ekonomikas un kultūras augstskola uzsāka jau 2005./2006. akadēmiskajā gadā. Jau vairākus gadus sadarbība turpinās ar augstskolām Lietuvā, Polijā, Slovēnijā, Itālijā, Spānijā un citās valstīs. Katru gadu tiek meklētas arvien jaunas sadarbības iespējas un slēgti jauni līgumi, lai studentiem un mācībspēkiem piedāvātu jaunas apmaiņas iespējas.

Konkurss ERASMUS+ studijām un praksei notiek divreiz gadā, parasti tas norisinās oktobrī un marta beigās/ aprīļa sākumā. Studiju mobilitātē var pietiekties, sākot no 2.kursa, prakšu mobilitātē – visi, kuriem attiecīgajā akadēmiskajā gadā studiju plānā ir paredzēta prakse.

Lai piedalītos konkursā, studentam nedrīkst būt akadēmisko un finansu parādu. Vērā tiek ņemtas studenta sekmes, angļu valodas zināšanas, studenta papildus aktivitātes (piemēram, studentu pašpārvaldē), kā arī nodaļas vadītāju rekomendācijas.

Personāls piedalās ERASMUS+ docētāju un personāla mācību mobilitātē. Docēšanas mobilitātes ietvaros partneraugstkolā jānovada nodarbības vismaz 8 akadēmisko stundu apmērā, personāla mācību mobilitātē – vismaz 2 darba dienas jāpavada partneraugstkolā mācību un pieredzes apmaiņas vizītē.

 

Kā pieteikties ERASMUS+ programmai

Informācija par dalību ERASMUS+ studiju un prakšu mobilitātē

Cienījamie studenti!

ERASMUS+ programma dod studentiem iespēju 3-12 mēnešus studēt citas ES dalībvalsts augstākajā mācību iestādē vai iziet praksi 2-12 mēnešu garumā kādā no ERASMUS+ programmas dalībvalstīm. Katrā studiju ciklā (bakalaura, maģistra vai doktora studiju līmenī) students var izmantot 12 mēnešus, lai studētu un/ vai praktizētos Erasmus+ programmas ietvaros ārvalstīs.

Citā valstī pavadītā studiju laika akadēmisko atzīšanu nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS). 1 Latvijas kredītpunkts ir 1.5 ECTS, t.i. 40 studenta darba stundas. Studenta vidējā mācību gada slodze ir 40 kredītpunktu jeb 60 ECTS. 1 semestrī – 20 kredītpunktu jeb 30 ECTS. Pirms došanās studiju mobilitātē tiek noslēgts trīspusējais studiju līgums (Learning Agreement) starp studentu, EKA un uzņemošo augstskolu par apgūstamajiem studiju kursiem. ERASMUS+ studiju perioda noslēgumā uzņemošā augstskola izsniedz sekmju izrakstu (Transcript of Records), uz kura pamata EKA atzīst mobilitātes laikā apgūtos kursus. Tie tiek atspoguļoti diploma pielikumā, beidzot augstskolu.

Pirms došanās ERASMUS+ praksē, tiek noslēgts trīspusējais prakses līgums starp studentu, EKA un darba devēju par prakses periodu un veicamajiem uzdevumiem. Par praksi piešķirto kredītpunktu skaits un prakses uzdevumi ir atkarīgi no attiecīgā akadēmiskajā gadā studiju plānā paredzētās prakses apjoma un uzdevumiem.

Mūsu augstskola parasti sūta studentus mācīties uz ārzemēm vienu semestri (5 mēnešiem) vai vienu mācību gadu (10 mēnešiem), praksē – sākot no 2 mēnešiem. Studentiem jāatceras, ka semestrī studiju darbi ir jākārto uz vietas pirms vai pēc atgriešanās, bet bez papildus samaksas.

Par mācībām partneraugstskolā nav jāmaksā, bet šajā laika periodā ir jāmaksā līgumā noteiktā studiju maksa Ekonomikas un kultūras augstskolai.

Konkurss ERASMUS+ studijām un praksei notiek divas reizes gadā, parasti tas norisinās oktobrī un martā. Studiju mobilitātē var pietiekties, sākot no 2.kursa, prakšu mobilitātē – visi, kuriem attiecīgajā akadēmiskajā gadā studiju plānā ir paredzēta prakse.

Lai piedalītos konkursā, studentam nedrīkst būt akadēmisko un finansu parādu. Vērā tiek ņemtas studenta sekmes, studenta papildus aktivitātes augstskolā (piemēram, studentu pašpārvaldē vai tamlīdzīgi), kā arī nodaļas vadītāja rekomendācijas.

Mobilitātes dalībniekiem ir labi jāpārvalda angļu valoda. Uzņemošās valsts valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību. Angļu valodas zināšanu vērtējums atlases konkursā balstās uz studenta iegūto vērtējumu angļu valodas kursā, kā arī uz demonstrētājām valodas prasmēm atlases intervijas laikā. Lai studenti varētu pilnveidot angļu valodas zināšanas gan saziņas, gan profesionāliem mērķiem, visu programmu studentiem 1.studiju gadā tiek nodrošināts angļu valodas apguves kurss 4 kredītpunktu jeb 6 ECTS apmērā. Papildus angļu un citu valodu prasmes iespējams pilnveidot EKA Karjeras centrā.

Atlases kritēriji dalībai mobilitātē:

1.   studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri un studiju periodu
2.   studenta svešvalodas zināšanas (vērtējums angļu valodas studiju kursā + pārrunas)
3.   studenta motivācija (motivācijas vēstule +pārrunas)
4.   studenta aktivitāte augstskolā

Pretendentiem jāaizpilda pieteikums Erasmus+ apmaiņas programmai un jāuzraksta motivācijas vēstule.

Personāls piedalās ERASMUS+ docētāju un personāla mācību mobilitātē. Docēšanas mobilitātes ietvaros partneraugstkolā jānovada nodarbības vismaz 8 akadēmisko stundu apmērā, personāla mācību mobilitātē – vismaz 2 darba dienas jāpavada partneraugstkolā mācību un pieredzes apmainās vizītē. Informācija par mobilitātes iespējām – EKA ERASMUS+ informācijas stendā, studiju programmas padomēs, docētāju epastos. Lai pietiektos mobilitātē, jāaizpilda mobilitātes pieteikuma veidlapa (pieejama pie Erasmus+ koordinatora mobilitātes jautājumos). Pieteikumu vērtē EKA administrācija, nodaļas vadītājs.

Jautājumus adresējiet: erasmus@eka.edu.lv, t. 24429068

Par konkursu apmaiņas braucieniem sekojiet līdzi informācijai EKA mājas lapā un augstskolā!

ERASMUS+ sadarbības partneri

Ekonomikas un kultūras augstskola ir noslēgusi ERASMUS+ sadarbības līgumus ar augstskolām Lietuvā, Kiprā, Polijā, Slovēnijā, Itālijā, Spānijā, Maķedonijā, Francijā, Nīderlandē, Ungārijā, Turcijā un Vācijā:

 • Fodžijas Universitāte Università degli Studi di Foggia www.unifg.it
 • Milānas Bikokas Universitāte Università degli Studi di Milano-Bicocca www.unimib.it
 • Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža Vilniaus Technologiju ir Dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/
 • Viļņas Universitātes Kauņas humanitārā fakultāte Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinis Fakultetas http://www.khf.vu.lt/
 • Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte Vilniaus Gedimino technikos universitetas www.vgtu.lt

Katru akadēmisko gadu šis saraksts papildinās, jo tiek slēgti jauni divpusējās sadarbības līgumi.

ERASMUS+ konkurss studijām 2017.gada pavasara semestrim

Galvenās prasības ERASMUS+ studentu apmaiņas programmas kandidātiem

Pieteikties var studenti:

 • kuri 2016./2017. akadēmiskajā gadā studē 1.kursā 2.semestrī, 2. vai 3.kursā (par 4.kursa studentiem katrs gadījums tiek izskatīts individuāli),
 • kuriem nav studiju parādu un/ vai nenokārtotu finanšu saistību ar Ekonomikas un kultūras augstskolu.

Konkursa kritēriji atlasei uz studentu vietām Erasmus apmaiņas programmā

 • studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri un studiju periodu
 • studenta svešvalodas zināšanas (vērtējums angļu valodas studiju kursā + pārrunas)
 • studenta motivācija (motivācijas vēstule +pārrunas)
 • studenta aktivitāte augstskolā

Lūdzu, aizpildiet pieteikumu Erasmus+ apmaiņas programmai un uzrakstiet motivācijas vēstuli! (pieteikumu veidlapa pieejama EKA mājas lapā un Studiju infomācijas centrā)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 26.marts

Pieteikumus kopā ar motivācijas vēstuli ievietojiet ERASMUS+ „kastītē” SICā!

Konkursa 1.kārtā tiks novērtēta pretendentu atbilstība konkursa kritērijiem un akadēmiskie sasniegumi. Uz 2.kārtu tiks izvirzīti pretendenti ar visaugstākajām vidējām atzīmēm.

Konkursa 2.kārta (intervija latviešu un angļu valodā) ir plānota 31.martā.

Jautājumus adresējiet: erasmus@eka.edu.lv, t. +371 24429068

Galvenās prasības ERASMUS studentu prakšu programmas kandidātiem

 

Pieteikties var studenti:

 • kuriem nākamajā semestrī studiju plāna ir paredzēta prakse
 • kuriem nav studiju parādu un/ vai nenokārtotu finanšu saistību ar Ekonomikas un kultūras augstskolu
 • kuri ir izvēlējušies prakses vietas, sazinājušies ar tām un saņēmuši prakses vietas piekrišanu, ka viņi ir gatavi uzņemt studentu praksē izvēlētajā laika periodā

Praksei var pieteikties arī 2016. /2017. mācību gada absolventi:

 • gada laikā pēc augstskolas absolvēšanas ir iespējams doties praksē, saņemot Erasmus stipendiju
 • koledžas/ bakalaura studiju līmenī kopā Jūs varat izmantot 12 mēnešus studijām + praksei, t.i., arī bijušie Erasmus dalībnieki, kuri vēl nav izmantojuši 12 mēnešus, uz atlikušo mēnešu skaitu var doties Erasmus+ praksē

Konkursa kritēriji atlasei uz Erasmus+ praksēm

 1. studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri un studiju periodu
 2. studenta svešvalodas zināšanas (vērtējums angļu valodas studiju kursā + pārrunas)
 3. studenta motivācija (motivācijas vēstule +pārrunas)
 4. studenta aktivitāte augstskolā

 

Lūdzu, aizpildiet Erasmus+ prakšu pieteikumu un uzrakstiet motivācijas vēstuli! (pieteikumu veidlapas pieejamas EKA mājas lapā un Studiju informācijas centrā)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 26.marts

Pieteikumus kopā ar motivācijas vēstuli ievietojiet ERASMUS+ „kastītē” SICā!

 

Konkursa 1.kārtā tiks novērtēta pretendentu atbilstība konkursa kritērijiem un akadēmiskie sasniegumi. Uz 2.kārtu tiks izvirzīti pretendenti ar visaugstākajām vidējām atzīmēm.

Konkursa 2.kārta (intervija latviešu un angļu valodā) ir plānota 31.martā.

Jautājumus adresējiet: erasmus@eka.edu.lv, t. +371 24429068

 

Atcerieties, ka Erasmus+ prakses minimālais periods – 2 mēneši!

Prakses vietas, istabas rezervēšanas iespējas un noderīga informācija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en

Prakšu vietu piedāvājumus var arī skatīt:

http://erasmusintern.org/

http://www.esaa-eu.org/about/

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_prakses/

http://www.jobtrust.gr 

http://www.animafestexperience.com/signin.php

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

22.03.2024.

Darbs pirmssvētku dienā, 28.martā:. EKA administrācija, tostarp Studiju informācijas centrs un bibliotēka strādās līdz plkst. 15.00. Tehniskais personāls 28.martā strādās līdz plkst. 16.00  ....

INTERJERA DIZAINA MEISTARKLASES

22.03.2024.

#teirstudet #ekaiedvesmo. Mūsu Interjera dizaina 4.kursa studentiem ir norisinājusies 2 aizraujošas meistarklases: ģipša veidošanas darbnīca un stikla krāvumu darbnīca!. Meistarklašu...

EKA LAIMES DIENA

22.03.2024.

EKA Laimes diena – kā mums klājās?. #teirsstudet #ekaiedvesmo. Visi augstskolas iemītnieki tika īpaši iedvesmoti:. katrs tika iepriecināts ar saldu novēlējumu; katram bija iespēja...

DZIMUMBALLE 2024

19.03.2024.

Vai gribi redzēt sevi 3D?. Gaidītākā balle DZIMUMBALLE!. Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM & GRANDMASTERS NEONS un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums