Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA

Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) galvenais mērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir paaugstināt Augstskolas konkurētspēju, veidojot stipro zinātnes infrastruktūras un cilvēkresursu bāzi, stiprinot sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.

2016.gada tika izstrādāta EKA Zinātnes un radošās darbības attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (ZRDAS2020). ZRDAS2020 (sk. šeit) galvenās prioritātes ir:

 • Veicināt zinātnes, pētniecības un studiju procesa integrāciju
 • Paaugstināt EKA zīmola atpazīstamību Latvijas un pasaules zinātnes vidē
 • Attīstīt EKA akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu un paaugstināt zinātnisko kvalifikāciju
 • Paaugstināt EKA inovatīvo kapacitāti  un stimulēt inovatīvo produktu un projektu radīšanu

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI

P1 Augstākās izglītības iestāžu studentu un absolventu kompetenču atbilstība darba tirgus prasībām / Matching HEI Students’ and Graduates’ Competencies and Labour Market Needs

 • Pieprasījums pēc IT speciālistiem darba tirgū
 • Augstākās izglītības iestāžu studentiem un absolventiem nepieciešamas kompetences nodarbinātības veicināšanai
 • Pieprasījums pēc juristiem darba tirgū

P2 Korporatīvās sociālās atbildības dažādi aspekti / Different facets of Corporate Social Responsibility

 • Korporatīvā sociālā atbildība izglītības jomā
 • Korporatīvā sociālā atbildība uzņēmējdarbībā

P3 Iedzīvotāju kompetences kā drošumspējas paaugstināšanas priekšnosacījums / Citizens’ Competencies as a Driver of Human Securitability

 • Latvijas iedzīvotāju juridiskās kompetences finanšu jautājumos
 • Iedzīvotāju IKT kompetences

P4 Mācību metožu efektīvā izmantošana studiju procesa kvalitātes uzlabošanai un labāko studiju rezultātu sasniegšanai / Effective Application of Teaching Methods for Higher Quality of Study Process and Better Study Results

P5 Digitālās mācību vide: izaicinājumi un iespējas / Digital Learning Environment : Challenges and Opportunities

 • Digitālās mācību vides izmantošana izglītības kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai

P6 Publisko un privāto tiesību subjektu dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām / Matching Documents of Legal Public and Private Subjects and Regulatory Requirements

 • Publisko un privāto tiesību subjektu dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām

P7 Intelektuālais kapitāls: koncepcijas izpratne, pārvaldība, aizsardzība / Intellectual Capital: Meaning, Management, Protection

 • Investīcijas intelektuālajā kapitālā
 • Intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums

P8 Biznesa vērtības pārvaldība / Business value management

 • Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana un biznesa vērtības noteikšana
 • Biznesa vērtību ietekmējošie faktori

P9 Radošās industrijas attīstībā kā Latvijas reģionu ilgspējīgās attīstības priekšnosacījums / Creative industry developmentas a prerequisite of sustainable development of Latvian regions

 • Kultūras pasākumu un objektu ietekme uz Latvijas reģionu attīstību

 

LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES EKSPERTI

 

N.p.k. 

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare

Termiņš

   1.

Velga Vēvere

 Dr.phil.

Filozofija

 17.09.2018.

   2. 

Velga Vēvere

 Dr.phil.

Vadībzinātne

19.05.2017.

   3. 

Staņislavs Keišš

 Dr.oec.

Ekonomika

19.05.2019.

   4. 

Jeļena Titko

 Dr.oec. 

Ekonomika

 19.03.2018.

   5. 

Jeļena Titko

 Dr.oec.

Vadībzinātne

 19.03.2018.

   6. 

Ilze Sproģe

 Dr. sc. admin

Vadībzinātne

19.05.2019.

   7. 

Ināra Kantāne

 Dr. sc. admin

Vadībzinātne

 17.04.2017.

   8. 

Ināra Kantāne

 Dr. sc. admin

Ekonomika

 17.09.2018.

   9. 

Jeļena Jermolajeva

 Dr.paed.

Pedagoģija

 14.05.2018.

  10. 

Anita Lasmane

 Dr.psych.

Psiholoģija

 17.03.2019.

  11. 

Larisa Turuševa

 Dr.paed.

Pedagoģija

 19.05.2017.

  12. 

Larisa Turuševa

 Dr.paed.

Valodniecība 

19.05.2019.

  13. 

Gatis Dilāns

 PhD

Valodniecība 

 16.06.2019.

  14. 

Una Skrastiņa

 Dr.iur.

Juridiskā zinātne

 18.01.2020.

  15. 

Mārcis Pinnis

 Dr.sc.comp.

Datorzinātne

 25.11.2019.

  16. 

Jūlija Asmuss

 Dr.sc.ing.

Elektronika un telekomunikācijas

 22.12.2019.

 

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža un Volšas koledža ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)”!

Norises vieta: Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova 1/5, Rīga, Latvija

 

Dalībnieki ir laipni lūgti piedalīties ar referātiem par jaunākajām tendencēm:

 • ekonomikā un finansēs
 • lietišķajā valodniecībā un tulkošanā
 • izglītībā un pedagoģijā
 • biznesa vadībā un mārketingā
 • kultūrā, radošajās industrijās un dizainā
 • vadībzinātnē un diplomātijā
 • starptautiskajās biznesa attiecībās un komerctiesībās
 • IKT risinājumos biznesam, ekonomikai un izglītībai

Nozīmīgi datumi:

Reģistrēšanās (ar īsu anotāciju) līdz 2017. gada 20. janvārim      

Pilna raksta iesniegšana līdz 2017. gada 10. aprīlim        

 

Reģistrēšanās:

Konferences dalībniekiem ir jāreģistrējas un jāiesniedz īsa pētījuma anotācija (200-250 vārdi), izmantojot elektronisko reģistrēšanās sistēmu etech.eka.edu.lv Reģistrācija ir atvērta no 2016. gada 15. novembra. Pēc anotācijas apstiprinājuma saņemšanas, dalībniekiem ir iespēja iesniegt pilnu rakstu uz conference@eka.edu.lv

 

Publicēšanas iespējas:

Pieņemtās pētījuma anotācijas tiks publicētas konferences tēžu krājumā. Redkolēģijas pieņemtie zinātniskie raksti tiks publicēti Konferences rakstu krājumā. Labākie raksti tiks virzīti publicēšanai zinātniskajā žurnālā „Economics and Culture” (ISSN 2255-7563; e-ISSN 2256-0173).Kopš 2016.g. žurnālu izdod DE GREYTER OPEN. Tas ir indeksēts EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Summon (Serials Solutions/ProQuest) un citās starptautiskās datu bāzēs. Vairāk informācijas: https://www.degruyter.com/view/j/jec

 

Konferences koordinatore:  

Jelena Titko
jelena.titko@eka.edu.lv   +37129192678

 

Abstract template 
Paper template 
Invitation

IEPRIEKŠĒJO GADU KONFERENCES:

2016.gads - Starptautiskā zinātniskā konference 21.gadsimta izaicinājumi ekonomikai un kultūrai
2015. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pēctecība
2014. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Pārmaiņas un iespējas: pētot sasaisti starp teoriju un praksi
2013. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Zināšanas, izglītība un pārmaiņu vadība biznesā un kultūrā
2012. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Inovatīvi un radoši risinājumi uzņēmējdarbībā un kultūrā
2011. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Uzņēmējdarbības un kultūras ilgspējīgas attīstības vadība

ZINĀTNISKAIS ŽURNĀLS

ISSN 2255-7563; e-ISSN 2256-0173

Žurnāls “Economics and Culture” – ir profesionāli analizēts starptautisks izdevums, kura mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu par jaunākajiem pētījumiem ekonomikas, finanšu, biznesa vadības un uzņēmējdarbības, izglītības un kultūras jomā.

Žurnālu “Economics and Culture” izdod Ekonomikas un kultūras augstskola kopš 2010.gada. Žurnāls publicē augstas kvalitātes pētījumus divreiz gadā (jūnijā un decembrī).

Redkolēģija ir daļa no augošas CrossCheck System sabiedrības lietotājiem, kuru mērķis ir nodrošināt, lai publicētais materiāls ir oriģināls un patiess. CrossCheck – ir līdzeklis, kas ļauj pilnvērtīgi apskatīti pētījumus ar mērķi izslēgt plaģiātu un nodrošināt augstu standartu un kvalitātes recenzēšanas procesu.

 

Kopš 2016.g. žurnālu izdod DE GREYTER OPEN.

Žurnāla saturs pieejams DeGreyter platformā: http://www.degruyter.com/view/j/jec

 

 

 

 

Instrukcijas autoriem

Redakcijas politika

Recenzēšanas politika

Atvērtās pieejas licence

 

Kontaktinformācija:

Galvenais redaktors: Velga Vēvere, Ekonomikas un kultūras augstskola

E-pasts: velga.vevere@gmail.com 

Redaktora vietnieks: Jeļena Titko, Ekonomikas un kultūras augstskola

E-pasts: jelena.titko@eka.edu.lv

 

Jaunākais numurs

Žurnāla arhīvs

 

STUDĒJOŠO STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2017” 2017. gada 10.-11. martā, Rīgā

Norises vietas:
10.martā – Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova 1/5
11.martā – Alberta koledža, Skolas iela 22

Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.

Konferences darbs plānots šādās sekcijās*:

10.03.2017. Ekonomikas un kultūras augstskolā
1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
2.sekcija. Valodniecība un tulkošana
3.sekcija. Kultūra, radošās un izklaides industrijas
4.sekcija. Māksla (t.sk., radošie projekti)

11.03.2017. Alberta koledžā
1.sekcija. Vadībzinības (uzņēmumu pārvaldība, personāla vadība)
2.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
3.sekcija. Informācijas tehnoloģijas
4.sekcija. Tiesību zinātnes
*sekciju sadalījums norādītajos datumos ir provizorisks un var mainīties

Dalībai konferencē aicināti pieteikties Latvijas un ārvalstu koledžu, kā arī augstskolu pamata, maģistra un doktora studiju programmu studenti.

Konferences valodas – latviešu un angļu.

Dalībnieku reģistrācija:

Reģistrācijas veidlapa ar īsu pētījuma anotāciju (lūdzu, izmantojiet anotācijas formu) jānosūta uz e-pasta adresi conference@eka.edu.lv līdz 2017.gada 11.februārim.

Pilna raksta sūtīšana – līdz 2017.gada 4.martam (sūtīt uz conference@eka.edu.lv).

Lūdzu, izmantojiet raksta formu.
Vairāk informācijas ir konferences nolikumā.

 

Konferences arhīvs

STUDĒJOŠO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO RAKSTU KRĀJUMS

 

 

Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) un Alberta koledžas (AK) studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti uz Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci.

Rakstos ir atspoguļoti veikto pētījumu rezultāti ekonomikas, finanšu, grāmatvedības, vadībzinības, valodniecības, sabiedrisko attiecību,  mārketinga, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, tiesību u.c. jomas.

 

 

 

Kontaktinformācija:

Jeļena Titko, Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātņu prorektore

E-pasts: jelena.titko@eka.edu.lv

Elīna Grantiņa, Ekonomikas un kultūras augstskolas Izglītības metodiķe

E-pasts: administracija@eka.edu.lv

 

Jaunākais numurs

Žurnāla arhīvs

MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE

Ekonomikas un kultūras augstskola un Alberta koledža aicina uz mācību-metodisko konferenci „Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā” 2016. gada 30.novembrī, Rīga, Latvija

Norises vieta:

Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova 1/5 

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba organizāciju studiju procesā.

9:30 – 10:00 Reģistrācija

10:00 Konferences atklāšana – Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātņu un starptautisko attiecību prorektores Jeļenas Titko uzruna

Anna Saltikova: Uz studentu orientēta pieeja studiju procesa organizēšanai

 

I DAĻA Pētniecības integrēšana studiju procesā tā kvalitātes uzlabošanai

10:20 – 10:40 Jeļena Titko: Pētniecības virzieni EKA: pētniecības integrēšana studiju procesā

10:40 – 11:00 Oksana Lentjušenkova: Noslēguma darbu sagatavošana un novērtēšana: jauns nolikums

11:00 – 11:20 Armands KalniņšKā motivēt studentus piedalīties studējošo konferencē un kā palīdzēt uzrakstīt rakstu?

11:20 – 11:40 Inga Brasla: Viedtālruņu izmantošana studiju procesā

Stenda referāts: J.Dinsberga Studiju procesā izmantojamās praktiskās mācību metodes

12:00 – 13:00 Diskusija

13:00 – 14:00 EKA un AK studiju programmu direktoru tikšanās, lai dalītos pieredzē par studiju procesa organizāciju, sadarbību ar docētajiem un studentu iesaisti pētnieciskajā darbā.

 

II DAĻA  ISPEHE results

15:30 Registration and welcome coffee

Jelena Titko: General information about ISPEHE for project non-participants

Gatis Vitols:  Demonstration of the final BEP (Business Education Public Integration Platform) version

Martin Kiselicki: BEP for final users: COOL project (video translation from Macedonia)

Discussion on further promotion of ISPEHE results

 

Kontaktinformācija:

EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore Jeļena Titko, jelena.titko@eka.edu.lv

Konferences arhīvs

Uzdot jautājumu