Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA (OLD)

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

EKA ir dinamiska augstskola, kas nepārtraukti seko līdzi izglītības novitātēm visā pasaulē, sadarbojoties ar dažādām ārvalstu augstskolām un organizācijām, lai saviem studentiem un pasniedzējiem piedāvātu iespēju gūt daudzpusīgu pieredzi, integrēties daudznacionālā vidē un nodrošinātu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū.

Aktīvākā starptautiskā sadarbība Ekonomikas un kultūras augstskolā notiek Erasmus+ programmas ietvaros (detalizētāku informāciju skat. sadaļā Erasmus+). Papildus Erasmus+ līgumiem EKA ir noslēgti līgumi par sadarbību kopīgos zinātniskos projektos, konferenču un semināru rīkošanā, pieredzes apmaiņā studiju virziena ietvaros ar vairākām ārvalstu augstskolām, piemēram:

Vroclavas Ekonomikas Universitāti Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Vroclavas banku augstskolu Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu

Šauļu augstākās izglītības koledžu Šiaulių kolegija

Viļņas Universitātes Kauņas humanitāro fakultāti Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinis Fakultetas

Viļņas augstākās izglītības koledžu Vilniaus kolegija

Rietumlietuvas Biznesa koledžu Vakaru Lietuvos verslo kolegija

Klaipēdas augstākās izglītības koledžu Klaipeda kolegija

Lietuvas grāmatvežu izglītotāju un pētnieku asociāciju Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija

Minskas Menedžmenta institūtu Минский институт управления

Minskas Uzņēmējdarbības institūtu Институт Предпринимательской деятельности

Urālu Valsts Ekonomikas universitāti Уральский государственный экономический университет

Namangansijas Valsts universitāti Наманганский государственный университет

Skopjes Integrētā biznesa institūtu Institut za bizniz ekonomija www.ibi.edu.mk


Akadēmiskajā jomā sadarbība notiek mācību materiālu izstrādē un apmaiņā, kopīgu studiju programmu veidošanā, studentu un pasniedzēju apmaiņā.

Katru gadu šis saraksts tiek papildināts, jo tiek noslēgti jauni sadarbības līgumi.

EKA ir arī Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk nekā 160 universitātes 14 Baltijas jūras reģiona valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai un demokrātijai.

Sadarbība ar Volšas koledžu (ASV)

EKA 2013. gada aprīlī noslēdza ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Volšas koledžu par studentu un docētāju apmaiņu, kopēju bakalaura un maģistra programmu veidošanu. Šāda sadarbība nodrošina studentiem veiksmīgu karjeru Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī labākajiem EKA studentiem iespēju iegūt otru augstākās izglītības diplomu Volšas koledžā. 2013. gada pavasara semestrī, ASV valdības vadošo speciālistu programmas ietvaros, EKA viesojās Volšas koledžas asociētais profesors, Mārketinga katedras vadītājs Maiks Levens (Mike Levens).

Studijas Volšas koledžā notiek gan klātienē, gan tālmācībā, plaši pielietojot tiešsaistes nodarbību iespējas. Programmu piedāvājums vērsts uz globālā biznesa pieprasījumu, attīstot līderības un efektīvas komunikācijas prasmes un sniedzot plašas zināšanas mārketingā, menedžmentā un finansēs. Volšas koledžas finanšu vadības programmas ir augstu novērtējuši ASV banku nozares profesionāļi.

Volšas koledža piedāvā 17 studiju programmas  - no bakalaura līdz doktora līmenim. Bakalaura programmās var apgūt finanšu vadību, menedžmentu, informācijas sistēmu drošību un vadību, auditu un mārketingu. Koledžā var iegūt gan akadēmisko, gan profesionālo maģistra grādu, kā arī doktora grādu.

EKA vairākkārt viesojās Volšas koledžas asociētais profesors Maiks Levens specializējas mārketinga jomā, pirms darba augstskolā strādājis par mārketinga vadītāju uzņēmumā "General Motors". Profesors EKA strādāja kā vieslektors, maģistrantūras studentiem docējot studiju kursu Pētnieciskā darba organizācija un akadēmiskais darbs, kā arī konsultējot programmas Tulkošana studentus bakalaura darba izstrādes jautājumos. Maiks Levens lasīja arī vairākas vieslekcijas par mārketinga un reklāmas jautājumiem.

Sadarbības līgums paredz arī sadarbību zinātnes jomā - kopīgu pētījumu, publikāciju, konferenču, semināru un studiju prakšu organizēšanā. Akadēmiskajā jomā sadarbība notiks mācību materiālu izstrādē un apmaiņā, kopīgu studiju programmu veidošanā, studentu un pasniedzēju apmaiņā.

Vairāk informācijas:

asoc.prof.Maiks Levens
Volšas koledža par sadarbību ar EKA
The Wallstreet Journal par augstskolu sadarbību 

Sadarbība ar CAH Vilentum universitāti (Nīderlandē)

Ceturtā studiju gada laikā ekonomikas un vadības virziena programmu studentiem ir iespējams iegūt vēl vienu diplomu papildus EKA bakalaura grādam un kvalifikācijai – Nīderlandes profesionālās augstākās izglītības (Dutch ingenieur degree = Bachelor Honours) grādu. To piedāvā sadarbības līgums ar CAH Vilentum universitātes Almeres un Drontenas filiālēm.

Nīderlandes Lietišķo zinātņu universitāte CAH Vilentum

PAR ISPEHE PROJEKTU

Ekonomikas un kultūras augstskola ir dalībniece projektā „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (angliski - Innovative strategic partnership for European higher education, akronīms - ISPEHE), kuru vada projekta koordinators Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar partneriem: Pavijas Universitāti (Itālija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un Rīgas Tehnisko Universitāti (Latvija).

Plašāka informācija pieejama projekta mājas lapā ISPEHE.org

Starptautiskā ISPEHE projekta dalībnieku tikšanās EKA

Turpinoties ISPEHE projekta realizācijai, Ekonomikas un kultūras augstskolā 2015.gada 10. un 11. jūnijā norisinājās divu dienu sanāksme par projekta 1. komponenta – mācību modeļu stratēģiskās integrācijas – izstrādi. Sanāksmē piedalījās visu piecu partneraugstskolu pārstāvji. Tikšanās laikā tika apspriesti projekta partneru austākās izglītības iestādēs veiktā pētījuma rezultāti un izdiskutēti secinājumi, izveidojot pamatu integrētā studiju programmas modeļa izstrādei, kas vērsts uz inovāciju virzītas kultūras un mācīšanās efektivitātes veicināšanu augstākās izglītības iestādēs.

Paralēli (10. un 11. jūnijā) Rīgas Tehniskajā Universitātē notika projekta partneru IT jomas ekspertu tikšanās par platformas biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP) izveidi.

ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.

Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskās sadarbības politika (Erasmus Policy Statement)

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) ir augstākās izglītības iestāde, kas, balstoties uz inovatīvām metodēm un multikulturālo pieeju, nodrošina akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības ieguvi atbilstoši Eiropas Savienības līmenim, sekmē studējošo radošā potenciāla un uzņēmīguma attīstību un viņu motivāciju mūžizglītībai. Lai realizēto šo misiju un varētu risināt mūsdienu pasaules izaicinājumus, ir nepieciešami vietējie un starptautiskie sadarbības partneri.

EKA galvenās sadarbības jomas ir studentu un docētāju/ darbinieku apmaiņa, gatavošanās darbs kopīgu programmu izveidei; mācībspēku un studentu kopīgu zinātnes un pētniecības projektu realizācija.

Galvenās mobilitātes mērķgrupas:

- pirmā un īsā cikla programmu studenti

- docētāji/ darbinieki

Kopīgo pētniecības pasākumu mērķgrupas:

- otrā cikla studenti

- docētāji/ darbinieki

Slēdzot sadarbības līgumus ar jauniem partneriem, pirmkārt, tiek izvērtēts viņu studiju programmu piedāvājums un to radniecība EKA studiju programmām, lai augstskolas studentiem un docētājiem būtu jaunas sadarbības, mobilitātes un pieredzes apmaiņas iespējas. Vēl viens būtisks faktors jaunas sadarbības uzsākšanai ir personāla pētniecības jomas, tādējādi veicinot sadarbību zinātniskajā un lietišķajā pētniecībā.

EKAi ir sadarbības partneri ārpus ES robežām, piem., Krievijā, Uzbekistānā, Ukrainā, Gruzijā, kā arī docētāji, papildus starpaugstskolu līgumiem, izmanto savus kontaktus ar kolēģiem, kas iegūti, apmeklējot dažādas starptautiskās konferences, seminārus un citus pasākumus. EKA ir ieinteresēta paplašināt sadarbības tīklu Austrumeiropā, Centrālāzijā un Kaukāza reģionā. Viens no iemesliem ir kopīgā vēsture un pieredze, kas veidojusies padomju režīma laikā, kas var palīdzēt veidot un attīstīt starpaugstskolu sadarbību un pielāgot studiju programmas konkrētā reģiona studentu vajadzībām. Mūsu pieredze, kas gūt pēc pievienošanās ES, var būt noderīga šāda veida sadarbībai. Lielākā daļa EKA akadēmiskā personāla papildus latviešu valodai labi pārvada arī angļu un krievu valodu, kas sniedz iespēju piedāvāt kursus šajās valodās.

Kopš 2013.gada aprīļa, kad EKA uzņēma savu pirmo Fulbraita stipendiātu, ir noslēgts ilgtermiņa sadarbības līgums ar Volšas koledžu (ASV) par studentu un docētāju apmaiņu, kopēju bakalaura un maģistra programmu veidošanu. Šāda sadarbība nodrošina studentiem veiksmīgu karjeru Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī labākajiem EKA studentiem iespēju iegūt otru augstākās izglītības diplomu Volšas koledžā. Sadarbības līgums paredz arī sadarbību zinātnes jomā kopīgu pētījumu, publikāciju, konferenču,  semināru un studiju prakšu organizēšanā.

Sadarbības līguma ietvaros katru gadu aprīlī tiek kopīgi organizēta starptautiskās zinātniskās konferences, kurās piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV, Polijas, Baltkrievijas, Gruzijas un citām valstīm. Kā arī – tiek rīkotas  Volšas koledžas  docētāju vieslekcijas par vadības, marketinga, finanšu pētniecības u.c. jautājumiem. 2014.gada jūnijā EKA un Volšas koledžas studenti piedalījās abu augstskolu kopīgi rīkotajā vasaras skolā, kuras laikā piedalījās Latvijas vadošo banku, ministriju, valsts pārvaldes iestāžu un lielāko Latvijas  uzņēmumu organizētajos semināros

Akadēmiskajā jomā sadarbība turpināsies mācību materiālu izstrādē un apmaiņā, kopīgu studiju programmu veidošanā, studentu un pasniedzēju apmaiņā.

 

Saskaņā ar EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plānu EKA savā darbību galvenokārt koncentrē triju prioritāšu īstenošanā:

1. prioritāte – Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā nodrošinot Eiropai nepieciešamos zinātniekus un absolventus

 • Regulāra augstskolas studentu dalība studiju un prakšu mobilitātē nodrošina starptautisku pieredzi, kas bagātina viņu zināšanas un praktisko pieredzi. paplašina redzesloku, kas ļauj labāk sagatavoties darba dzīvei.
 • Katru gadu sadarbības partneru loku paplašina arvien jauni uzņēmumi, organizācijas un iestādes, kas nodrošina prakses vietas studentiem. Sadarbība ar prakses vietām prakšu laikā, kā arī atsauksmes ieguve pēc prakses noslēguma, ir ļoti būtisks gan prakses kā tādas kvalitātei, gan arī tādejādi iespējams gūt apstiprinājumu, ka EKA nodrošinātā izglītība atbilst Es darba devēju izvirzītajām prasībām. Atsauksmes no darba devējiem kalpo par iedvesmu studiju procesa pilnveidei un izglītības satura uzlabošanai.
 • Sadarbība ar Volšas koledžu (Walsh College (Mičigāna, ASV)) zinātnes jomā kopīgu pētījumu, publikāciju, konferenču,  semināru un studiju prakšu organizēšanā.
 • Kopīgu pasākumu organizēšana, piem., semināri un apaļā galda diskusijas ar Viļņas Gedimina Tehnisko universitāti maģistrantūras studentiem, kas sekmē jauno pētnieku sadarbības tīkla izveidi.

 

2. prioritāte – Stiprināt augstākās izglītības nozīmību

 • Docēšanas un personāla mobilitātes laikā EKA docētāji ir guvuši un turpina gūt jaunas idejas, kā studiju programmas realizācija izmantot multidisciplināru pieeju, kas savukārt palīdz studentos veidot dziļāku un plašāku izpratni par procesu un jomu savstarpējo saistību.
 • Studentu studiju un starptautiskā pieredze mobilitātē stiprina viņu pārliecību par augstākās izglītības lomu turpmākās karjeras veidošanā.
 • Sadarbības projekti un iniciatīvas ar Volšas koledžu, CAH Vilentum universitāti, darbība ISPEHE projektā un citas aktivitātes sekmē EKA studiju programmu un studiju procesa kvalitāti, atbilstību starptautiski pieņemtiem standartiem un darba tirgus prasībām.

 

3. prioritāte – Ar mobilitātes un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti

 • Gūtā pieredze apliecina, ka regulāra augstskolas studentu, mācībspēku un darbinieku dalība ERASMUS programmas mobilitātē sniedz būtiskus ieguvumus – papildus savu zināšanu un pieredzes bagātināšanai, viņi iegūst jaunus draugus, kontaktus, sadarbības partnerus, kas savukārt kalpo par iniciatīvu jauniem kopīgiem projektiem un pētniecības idejām. Docētāji gūtās zināšanas un pieredzi iekļauj studiju kursu satura pilnveidē, studentiem ir strādāt ar iebraucošajiem vieslektoriem un studēt kopā ar iebraucošajiem studentiem no citām valstīm– tā ir vērtīga pieredze viņu izaugsmē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Volšas koledžu (Walsh College (Mičigāna, ASV)) studiju satura pilnveidē, kopīgu situāciju analīzes piemēru izstrādē (piem, banku darbības, marketinga, vadības u.c. jomās); sadarbība zinātnes jomā kopīgu pētījumu, publikāciju, konferenču,  semināru un studiju prakšu organizēšanā.
 • Sadarbības līgums ar CAH Vilentum universitātes Almeres un Drontenas filiālēm piedāvā EKA ekonomikas un vadības virziena programmu studentiem ceturtā studiju gada laikā iegūt vēl vienu diplomu papildus EKA bakalaura grādam un kvalifikācijai – Nīderlandes profesionālās augstākās izglītības (Dutch ingenieur degree = Bachelor Honours) grādu.
 • No 2015.gada janvāra Ekonomikas un kultūras augstskola ir dalībniece projektā „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (ISPEHE), kuru vada projekta koordinators Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar partneriem: Pavijas Universitāti (Itālija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un Rīgas Tehnisko Universitāti (Latvija). ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 Stratēģiskā partnerība ietvaros. Projekts tiek realizēts laika posmā no 2015.līdz 2016. gadam. Detalizētāka informācija pieejama projekta mājas lapā http://ispehe.org/lv/ Izmantojot partnerorganizāciju pieredzi, projektā tiek radīti trīs inovatīvie komponenti: platforma biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā, integrētais modelis, kurā būs iespējams dalīties labās prakses pieredzē visā Eiropā, un kopīgais Karjeras centrs.

 

ISPEHE projekta galvenais mērķisir atbalstīt inovatīvu iespēju radīšanu, uzlabojot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgus uzlabojumus augstākās izglītības iestāžu nodrošinātajā izglītībā.

Projekta uzdevumi:

 • Atbalstīt un ieviest efektīvas un praktiskas mācīšanās modeļus, uzlabojot informētību par inovāciju virzītu kultūru – iedibināt labu izglītošanas praksi, kas vērsta uz esošo mācību metožu pilnveidi partnerorganizācijās, veicinot inovācijas, radošuma, uzņēmējdarbības un līderības prasmju attīstību;
 • Izveidot pamatus inovāciju veicināšanai un nākamo studentu karjeras daudzveidīgu iespēju sekmēšanai – izveidot iesaistīto pušu sadarbības tīklu, kas vērsts uz savstarpējo kontaktu skaita pieaugumu visos sadarbības līmeņos, koncentrējoties uz korporatīvās uzņēmējdarbības (intrapreneurship) attīstību;
 • Izveidot modernu tehnoloģisko platformu: izstrādāt inovatīvu risinājumu, kas paredzēts visu iesaistīto pušu apvienošanai, lai radītu daudzveidīgas iespējas pieredzes apmaiņai, spēku apvienošanai un pievienotās vērtības radīšanai visām ieinteresētajām pusēm.
 • Iepriekš minētās EKA aktivitātes sniedz ieguldījumu arī 4. prioritātes – Veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti – (piem., sadarbība ar prakšu vietām. Kā piemērus var minēt EKA kultūras vadības programmas studentu praksi Institute for Cultural Diplomacy, European Capitals of Culture etc.) un 5. prioritātes – Uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un finansēšanu – (piem., dalība ISPEHE projektā) īstenošanā.

Ikgadējā Erasmus+ programmas realizācija augstskolā palīdz virzīties tuvāk EKA misijas īstenošanai. ERASMUS+ programmas ietvaros katra akadēmiskā gada ietvaros vidēji 15-20 EKA studenti studē Lietuvas, Slovēnijas, Turcijas, Vācijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Ungārijas u.c. sadarbības valstu augstskolās no 5-10 mēnešiem, kā arī vidēji 7 EKA studenti dodas ārvalstu praksēs Spānijā, Slovēnijā, Vācijā, Itālijā, Igaunijā u.c. valstīs kā ERASMUS programmas praktikanti. Cieša sadarbība prakses laikā ar prakses vietām palīdz nodrošināt prakses kvalitāti un arī novērtēt, vai EKA sniegtā izglītība atbilst ES darba devēju prasībām. Darba vietu atsauksmes kalpo par ierosmi studiju procesa pilnveidei un programmu satura uzlabošanai.

Akadēmiskā gada laikā EKA viesojas vidēji  10 vieslektori un  sadarbības augstskolu pārstāvji personāla mācību un pieredzes apmaiņas ietvaros. Savukārt 6-8 EKA docētāji un darbinieki ERASMUS vieslektoru un personāla apmācības un apmaiņas programmas ietvaros ir viesojas sadarbības augstskolās Lietuvā, Čehijā, Polijā, Vācijā u.c. valstīs.

Studentu, docētāju un darbinieku gūtās zināšanas, Erasmus pieredze un iegūtie kontakti ir vērtīgs ieguldījums jaunu kopīgu projektu, sadarbības un pētniecības ierosināšanai. No Erasmus iegūst ne tikai tiešie mobilitāšu dalībnieki, bet arī pārējie EKA studenti, piem., mobilitātes dalībnieki stāsta grupas biedriem par savu pieredzi, docētāji gūtās zināšanas un pieredzi iekļauj studiju kursu satura pilnveidē, studentiem ir strādāt ar iebraucošajiem vieslektoriem un studēt kopā ar iebraucošajiem studentiem no citām valstīm– tā ir vērtīga pieredze viņu izaugsmē.

Uzdot jautājumu