Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Akadēmiskā bakalaura studiju programma
VADĪBZINĪBAS

"Lielāko daļu savas dzīves jūs pavadīsiet darbā, tāpēc vienīgais veids kā būt patiesi apmierinātiem ar savu dzīvi ir darīt to, kam jūs ticiet, darīt vērtīgu darbu. Un vienīgais veids kā darīt vērtīgu darbu ir mīlēt to, ko dariet. Ja jūs vēl neesiet to atraduši, turpiniet meklēt. Nepadodieties. Jūs to atradīsiet."

Stīvs Džobs

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē


Akreditācija:
Studiju programma Vadības zinības ir akreditēta līdz 2019. gada jūnijam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

Programmas apraksts

Programmas mērķis:

Sagatavot topošos vadītājus, kuri spētu plānot un vadīt dažādu uzņēmumu darbību un attīstību, patstāvīgi risināt vadības problēmas.

Kur varēs strādāt?

Programmas absolventi ir izlēmīgi un uzņēmīgi vadītāji 21.gs. uzņēmumā – mainīgā un starptautiskā. Viņi var strādāt par projektu vadītājiem, nodaļu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem un sasniegt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas mērķus jebkurā tautsaimniecības nozarē.

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 3 gadi Darba dienās
9.00-17.30
750.00 €
Nepilna laika studijas 4 gadi Sestdienās
9.00-17.30
690.00 €
E-studijas klātienē 4 gadi 2-3 darba dienās
18.30-20.50
690.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi:

Specializācijas kursi:

Menedžments

Starptautiskā komercdarbība

Cilvēkresursu vadība

Stratēģiskā vadība

Kvalitātes vadība

Projektu vadība

Uzņēmuma saimnieciskās darbības organizēšana

IT izmantošana vadības procesos

Darba un sociālās tiesības

Tirgzinības

Grāmatvedības pamati

Vadības grāmatvedība

Reklāmas plānošana un organizēšana

Pārdošanas vadība

Zīmolvedība

Inovācijas uzņēmējdarbībā

Nozares teorētiskie kursi:

Uzņēmējdarbības pamati

Saskarsmes psiholoģija

Latvijas tautsaimniecība un reģionālā attīstība

Mikroekonomika

Makroekonomika

Finanšu matemātika

Komerctiesības

Sabiedriskās attiecības

Loģistika

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Lietišķā angļu valoda

Lietišķā latviešu valoda

Tiesību pamati

Darba, vides un civilā aizsardzība

Filozofija

Socioloģija

Statistika

Biznesa etiķete

Pētnieciskā darba organizācija

Dokumentu pārvaldība

Noslēguma pārbaudījums:
Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

Studiju rezultāti

Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, jo ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • jaunākās tendences vadībzinātnē;
  • kā definēt un sasniegt uzņēmuma mērķus;
  • kā nodrošināt uzņēmuma attīstību.

Prot:

  • patstāvīgi strādāt un analizēt darbības rezultātus;
  • ātri pieņemt lēmumus un rast inovatīvus risinājumus;
  • stratēģiski un analītiski risināt vadības problēmas.

Mācībspēki

Studiju programmas direktore:

Mg.art., lekt. Ieva Zemīte – ieguvusi vērienīgu pieredzi kultūras un mākslas menedžmentā, daudzu starptautisku projektu vadītāja.

E-pasts: ieva.zemite@eka.edu.lv
Tel.: +371 20009051

Vadošie mācībspēki:

Vita Brakovska, biedrības Zināšanu un inovācijas sabiedrība valdes locekle, Madara Brūvere , Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA), Tūrisma mārketinga vecākā eksperte, Anita Hāznere, BTA Insurance Company SE, Kvalitātes un darbības risku vadības departamenta direktore, Inese Āboliņa,Baltic Miles, Starptautiskā lidosta Rīga, biznesa attīstības vadītāja, Jolanta Disnsberga, Eiropas Pastāvīgās šķīrējtiesas tiesnese, Juridiskā biroja EIF juriste, Ilze Lejiņa, zvērināta advokāte, Velga Vēvere, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Latvijas Zinātņu padomes eksperte humanitārajās zinātnēs.

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Vadības zinības, absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā. Var strādāt ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

Uzdot jautājumu