Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Akadēmiskā personāla būtiskākās zinātniskās publikācijas, projekti un līdzdalība konferencēs 2012./13. studiju gadā:

Dalība starptautiskajos projektos

 1.      Ieva Brence. ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA /VIAA/001

2.      Ieva Brence. ERAF projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde” Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/ VIAA/009

3.      Velga Vēvere. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2010/0195/2DP/21.12.0/10/APIA/VIAA/098 „LU Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana”, aktivitātes “Kā mēs varam būt kopā” (sociālās phenomenoloģijas kongresa rīkošana) vadītāja

4.      Helma Jirgena. 2011-2113. gadā sadarbībā ar Latvijas Augļkopības institūtuERAF projektā “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142) - „Augļu un ogu audzēšanas nozares ekonomiskais izvērtējums, attīstības alternatīvu un tehnoloģiju pārneses rīcības plāna izstrāde”,projekta vadītāja.

5.      Helma Jirgena. Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014, vadošā pētniece (2011-2013).

6.      Helma Jirgena. Projekts “Baltic Organic Potato for the World Markets” BALTORGPOTATO (EU38846) – 2011-2013, ekonomikas sadaļas vadītāja.

7.      Ineta Kristovska. ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA /VIAA/001

8.      Inga Šīna. Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001. Projekta īstenošanas laiks:  01.12.2010. – 30.11.2013 (pagarināts 30.11.2914).

Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un  izpilde

 1. S. Keišs, zinātniskais vadītājs. LZP zinātniskā projekts Nr.09.1022/09.1146 (apvienotais projekts) „Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību Latvijā” (2009.-2012.).

2. V.Vēvere. LZP projekts Nr. 09.1514 „Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika”.

3. D.  Joma. LZP projekts Nr. 09.1529 (2009.-2012.); Izpildītāja 2012. gadā Lauksaimniecības strukturālās attīstības protekcionēšana un nodokļu sistēmas problēmas. Strādā pie 3. daļas „Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībā” darbs pie pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa problēmām. 

Projektu un grantu izpilde

1.      H. Jirgena. „Rīgas osta - vēsture, pieredze, attīstība” – latviešu izdevuma aktualizācija, sagatavošana izdošanai krievu, angļu un spāņu valodās un izdošana. Nr. 2012/1, projekta vadītāja.

2.      H. Jirgena. Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014 vadošā pētniece (2011-2013).

3.      H. Jirgena. Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, vadošā pētniece.

Ekspertu darbība

Latvijas Zinātnes padomes eksperti: - Dr.oec., prof. S Keišs, Dr.oec., doc. A.Grišins, Dr.phil., asoc.prof. V.Vēvere,  Dr.oec., asoc.prof. I.Šīna, Dr.admin., asoc.prof. I.Brence, Dr. paed., asoc.prof . J.Jermolajeva.

Publikācijas

 1.      Ieva Brence, Ināra Kantāne. Workplaces with Stipend Programme and Its Impact on Poverty Risk Decrease: Case of Latvia. Economic Annals, 2012, 57. sējums, 192. izdevums, 99. – 111. lpp. (Žurnāls iekļauts datu bāzēs EBSCO un SCOPUS)

2.      Ieva Brence, Ināra Kantāne. Workplaces with Stipend Programme: Active Labour Market Policy Measure in Economic Crisis Period. Starptautiskās zinātniskās konferences „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)” Kiprā, Nikosijā rakstu krājums, 2012, 658. - 669. lpp. (Krājums iekļauts datu bāzē www.brownwalker.com).

3.      Ieva Brence, Baiba Rivža. Quality Evaluation of Higher Education Programmes: Process and Challenges in Latvia. Management, Knowledge and Learning International Conference Proceedings, 2012, 787. – 795. lpp. (Krājums iekļauts datu bāzē www.econpapers.repec.org)

4.      Ieva Brence. Workplaces with Stipend Programme in Latvia – Sustainable Solution for Persons’ Integration into Labour Market.Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskās konferences rakstu krājums, 3.sējums. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2012, 57. – 64. lpp.

5.      Ieva Brence, Biruta Sloka, Ināra Kantāne. Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās un tās ietekme uz uzņēmējdarbības veicināšanu un nabadzības riska mazināšanu. Latvijas Universitātes raksti, 771. sējums. R: Latvijas Universitāte, 2012, 395. – 407. lpp.

 6.      Гришин А., Цауркубуле Ж. Проблемы и перспективы развития аутсорсинга в сфере информационных технологий (ИТ) Латвии. // Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā. 3 starptautiskā zinātniskā konference - Latvija 2012.gada 24.-35.maijs, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola, lpp. 126. – 128.

7.      А. Гришин, Ж.Цауркубуле. Проблемы и перспективы развития аутсорсинга в IT сфере Латвии. // BPMA starptautiskais zinātnisko darbu krājums "Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse", 8. sējums II daļa Rīga: 2012.- lpp.21.-37. (В процессе печати. Выйдет в мае 2013г.).

8.      А.Гришин, Ж.Цауркубуле Перспективы высокодоходного латвийского экспорта в кластере лесного хозяйства и деревообработки. // BPMA starptautiskais zinātnisko darbu krājums "Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse", 8. sējums II daļa Rīga: 2012.- lpp.66.-84.  (В процессе печати. Выйдет в мае 2013г.).

9.      L. Āzena, V. Vēvere ‘’Teritorijas pozicionēšana kā viens no reģionu ilgtspējīgas attīstības faktoriem’’ Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskais rakstu krājums 2012.g. (12.lpp.)

10.  L. Āzena, V. Vēvere ‘’Kultūras pasākumu loma teritorijas attīstībā ekonomiskās krīzes situācijā’’ Jāņa Pāvila II Katoļu Universitāte Ļubļinā, Polijā starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums 2012.g. (6. lpp.)   

11.  Helma Jirgena. (2012). Risk Management Plan as an Integral Part of the Mid Term Strategy in Providing Loan Garantees to Agribusiness (LLU).

12.  Helma Jirgena. (2012).Social Sustainability: Overcome Duality Proposition (LLU).

13.  Ермолаева Е.Б. (2012) Развитие антиномического мышления учащихся // Интеграционные технологии в преподавании филологических дисциплин: Виды, принципы, приемы. Сборник материалов V международной научно-практической конференции. Т. 1. Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет. С. 99 – 105. ISBN 978-5-85219-254-7.

14.  Ермолаева Е.Б. (2012) Литературно-художественный клуб как вид неформального образования // ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Материалы 10-й юбилейной международной конференции. Выпуск 10. Ч. 2. Науч.ред. Н.А. Лобанов и В.Н. Скворцов. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. С. 283 – 285. ISBN 978-5-8290-1159-8 (Ч. II, рус.), 978-5-8290-1155-0.

15.  Ye. Ermolayeva (2012, parallel edition) YOUTH LITERATURE AND ART CLUBS AS A KIND OF INFORMAL EDUCATION // LIFELONG LEARNING: CONTINUOUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Proceedings of the 10th Anniversary International Cooperation. Scientific editors N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. Volume 10, Part II.  Saint-Petersburg: Leningrad State University named after A. S. Pushkin. P. 259-261. ISBN 978-5-8290-1155-0, 978-5-8290-1163-5 (en. II).

16.  Ермолаева Е.Б. Диалогический подход к интерпретации текста: педагогический аспект // Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции «XII Виноградовские чтения». Москва: Московский городской педагогический университет, 2012. ISBN 978-5-243-00302-5.  С. 290 – 294.

17.  Ермолаева Е.Б., Рубене Е.А. Наследие А.А. Платонова в современном русскоязычном образовании Латвии // Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции «XII Виноградовские чтения». Москва: Московский городской педагогический университет, 2012. ISBN 978-5-243-00302-5. С. 295 – 299.

18.  Ермолаева Е. Диалогичность/недиалогичность в поведении школьников в конфликтных ситуациях и в их отношении к экстремистским действиям (20 стр.) // Сборник статей Института социологии образования Российской академии образования. (pieņemts 2011.g. decembrī).

19.  J. Jermolajeva. Jauniešu literārā daiļrade krievu valodā // Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII. Daugavpils: DU, „Saule”, 2012. ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-601-0. Lpp. 375.-381.

20.  Ермолаева Е., Рубене Е. Тексты А. Платонова в образовательном пространстве независимой Латвии (12 стр.) // Сборник научных статей «Рецепция творчества А. Платонова». Гент (Бельгия): изд-во Д. Буланин. (iesniegts 2012.g. 31. maijā).

21.  Ермолаева Е. основные характеристики диалогического взаимодействия (к определению  АКТУАЛЬНЫХ задач педагогики диалога) // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования, Екатеринбург (žurnāls iekļauts VAK sarakstā un indeksēts datu bāzē РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). № 7(96) Сентябрь 2012. ISSN 1994-5639. С. 18 – 34.

22.  I.Šīna, “Medium-term problems and perspectives of Latvia’s economic sector – machine building and metal working (JEL code – 014) International Scientific Conference “ Economic Science for Rural development” Latvia University of Agriculture, Jelgava, LLU EF,  April, 2012. „Economic Science for Rural development”  Proceedings of the International Scientific Conference. Integrated and sustainable development. Jelgava, 2012. Galvenā redaktore – asoc.prof. Andra Zvirbule-Bērziņa. Krājums Nr 27. 222.-228.lpp. ISSN 1691-3078, ISBN 987-9934-8304-0-2. ISI Web of Knowledge, AGRIS, EBSCO  Skatīt:http://www.ef.llu.lv/images/stories/faili_konferences/27_intergrated_and_sustainable_development.pdf.

23.  I.Šīna, “Medium-term problems and perspectives of Latvia’s economic sector – textile industry sector” (JEL code – 014) The University College of Economics and Culture International Scientific Conference “Innovative and Creative solutions in Business and culture”, Riga, 28-30 March, 2012. 13 lpp. Pieņemts publicēšanai.

24.  I.Šīna, „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmas realizācijas problēmas un risinājumi”(JEL code – I25) Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība, Integrācija, Izglītība", Rēzeknes augstskola, 25.-26.maijs, 2012. ISSN 1691-5887. 9 lpp. Pieņemts publicēšanai.

25.  I.Šīna, co-author R.Šīns, „Restructure of the enterprise to micro-enterprise to use tax advantages in order to increase profetability, case study”  (JEL code – H21) Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", Rēzeknes augstskola, 19 aprīlis, 2012. Index Copernicus. Latgales tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(4). RA Izdevniecība, 2012. 329.-346. lpp.

26.  Vēvere V. (2012) Ne tagad, ne šeit. Viljama Džeimsa šķietamās tagadnes jēdziens un tā fenomenoloģiskais konteksts // LU Raksti, 777.sēj. – 153.-164.lpp.

27.  Āzena L., Vēvere V. (2012) Role of Culture Events in Development of Territory in the Situation of Economic Crisis // Kryzyz Finansowy, II, Lublin: KUL. – 403-409.

28.  Vēvere V. (2012) Pardoksālais Es: S. Kirkegora filosofiskās autobiogrāfijas latviskošanas pieredze (iesniegts publicēšanai krājumā “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 18”, Liepāja: Liepājas universitāte, publicēšanas gads 2012)

29.  Vītola Ī., Joma D. Problematic Aspects and Possibilities for Improvement. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference.– Jelgava 2012. P. 238 - 244

30.  Vītola Ī., Joma D.Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai. Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2011. gadā. – R: LZP 2012.

31.  Katane I., Kristovska I., Katana G. (2013). The Support and promotion of the staff competitiveness development in modern enterprise//Management of Organizations: Systematic Research. 2013, Issue 66, p. 37-51.Source Complete: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=89167882&site=ehost-live

32.  Katane I., Kristovska I. (2012). Educational Environment of schools for sustainable development of rural cultural environment// Vadyba. Journal of Management 2012, Vol.21, No 2, ISSN 1648-7974, Klaipeda, West Lithuania Business College, 27-33 pp.

33.  Кристовска И.И. (2012). ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  РАБОТОИСКАТЕЛЕЙ В ЛАТВИИ// м-лы ХХI международной научно-практической конференции,г.Минск,15 мая 2012.г/редкол.: Н.В.Суша и др.; Минский ин-т управления.-Минск: Изд-во МИУ, 2012, ISBN 978-985-490-813-7,сс.8-9.

34.  Katane I., Kristovska I. Izglītība Latvijas lauku kultūrvides ilgtspējīgai attīstībai//7. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” tēzes, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”: Daugavpils, 2012-57.lpp. Raksts iesniegts publicēšanai DU zinātnisko rakstu krājumā.

35.  Keišs Staņislavs. Challenges of Globalization to Economics Science and Latvia. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. Ekonomikas un kultūras augstskola.Rīga 2012, Vol.5. - 51.-66.lpp. ISSN 2255-7563.

Publicētās monogrāfijas

1.      Igaune Edīte  Sociālais kapitāls : (teorija, analīze, praktiskā pielietošana) : monogrāfija / Edīte Igaune ; [zinātniskais redaktors: S. Keišs]. Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2012 218 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984242002.

Publikācijās paustās idejas tiek diktētas praktisko nodarbību laikā, tās kalpo par pamatu jaunu zinātniski praktisko pētījumu tapšanā , sadarbojoties docētājiem un studējošajiem, kā arī noder kā jaunas informācijas ieguves avots studiju procesā.

IEVĒLĒTA PRIVĀTO AUGSTSKOLU ASOCIĀCIJAS VALDE

28.09.2023.

Ievēlēta Privāto augstskolu asociācijas valde. #ekaiedvesmo. Ekonomikas un kultūras augstskolas telpās notikusi Privāto augstskolu asociācijas sēde. Pasākumā piedalījās Latvijas lielāko privāto augstskolu...

STUDENTI RADĪS GALDA SPĒLI!

28.09.2023.

Studenti radīs savu galda spēli. #ekaiedvesmo. No 9. līdz 13.oktobrim sadarbībā ar “Brain Games” un Latvijas Spēļu izstrādātāju asociāciju Ekonomikas un kultūras augstskolā norisināsies...

EKA STW2023 HAS BEGUN!

25.09.2023.

EKA STW2023 international staff training week has begun!. This is the 6th time EKA University of Sciences is proudly organizing Staff Training Week, inviting participants from EU countries aiming to...

VI STARPTAUTISKAIS EKONOMIKAS FORUMS

25.09.2023.

VI Starptautiskais ekonomikas forums . #ekaiedvesmo. 2023. gada 21. un 22. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās norisinājās VI Starptautiskais ekonomikas forums (ar hiperlinku uz forumu https://economicforum.lv/),...

EKA IEVIEŠ INOVATĪVU ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS SISTĒMU

13.09.2023.

Ekonomikas un kultūras augstskola ievieš inovatīvu atkritumu šķirošanas sistēmu pēc vizītes uzņēmumā ProFiks. Rīga, 7. septembris, 2023. Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija...

OPTIO DĀVINA BRILLES!

30.08.2023.

OptiO dāvina brilles!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Dāvinām brilles pedagogiem un studentiem 55 EUR vērtībā bezmaksas.. Rūpējoties par redzes veselību, OptiO realizē sociālās atbildības programmu,...

EKA AKADĒMISKAIS UN ZINĀTNISKAIS PERSONĀLS APMEKLĒ TIEŠSAISTES APMĀCĪBU "BIBLIOMETRISKĀ ANALĪZE"

30.08.2023.

EKA akadēmiskais un zinātniskais personāls apmeklē tiešsaistes apmācību "Bibliometriskā analīze", ko nodrošina Sumi Valsts universitāte (Ukraina). EKA Augstskola sadarbībā ar Sumi Valsts...

EKA ZINĀTNES KLUBA TIKŠANĀS UZSĀKOT JAUNU 2023./2024. STUDIJU GADU

30.08.2023.

Zinātnes kluba tikšanās uzsākot jaunu 2023./2024. studiju gadu. Regulāras EKA Zinātnes kluba tikšanās jau kļuvušas par lolotu tradīciju EKA Augstskolā. Šoreiz tikšanās...

2023. GADĀ NOSLĒDZIES ERASMUS+ PROJEKTS KA107 (MOBILITĀTE STARP UKRAINU UN LATVIJU

25.08.2023.

2023. gadā noslēdzies Erasmus+ projekts KA107 (mobilitāte starp Ukrainu un Latviju). 2020. gadā sākās Ekonomikas un kultūras augstskolas - EKA un Sumy State University - SSU (Ukraina) sadarbības projekts....

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums