Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Monogrāfijas:

1.      Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers, J.Mazzubris, M.Keneta, T.Tambovceva, I.Šīna, A.Līviņa, J.Ieviņš, J.Grasis, B.Puls, A.Ābeltiņa (2011) „Vide un ekonomika” Monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 256 lpp.: il.

Nodaļa „Risinājumi mijiedarbībā: vide-ekonomika-tautsaimniecība”, 215.-245.lpp. Zinātniskā redaktore D.Šķiltere, ISBN 978-9984-45-371-2

Grāmata pieejama  Kongresa bibliotēkas katalogā

 Publikācijas

1.      Brence I. Workplaces with Stipend Programme and Its Impact on Poverty Risk Decrease: Case of Latvia. Economic Annal, 2012, 57. sējums, 192. izdevums, 99. – 111. lpp., žurnāls iekļauts datu bāzēs EBSCO, kā arī raksti tiek izskatīti iekļaušanai datu bāzēs Elsevier Scopus® datu bāzē SCImago Journal & Country Rank Q3 (līdzautore Ināra Kantāne).

2.      Brence I. Workplaces with Stipend Programme: Active Labour Market Policy Measure in Economic Crisis Period. Starptautiskās zinātniskās konferences „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)” Kiprā, Nikosijā rakstu krājums, 2012, 658. - 669. lpp. krājums iekļauts datu bāzē www.brownwalker.com (līdzautore Ināra Kantāne).

3.      Brence I. Quality Evaluation of Higher Education Programmes: Process and Challenges in Latvia. Management, Knowledge and Learning International Conference Proceedings, 2012, 787. – 795. lpp., krājums iekļauts datu bāzē www.econpapers.repec.org (līdzautore Baiba Rivža).

4.      Brence I. Workplaces with Stipend Programme in Latvia – Sustainable Solution for Persons’ Integration into Labour Market.Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskās konferences rakstu krājums, 3.sējums. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2012, 57. – 64. lpp.

5.      Brence I. Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās un tās ietekme uz uzņēmējdarbības veicināšanu un nabadzības riska mazināšanu. Latvijas Universitātes raksti, 771. sējums. R: Latvijas Universitāte, 2012, 395. – 407. lpp. (līdzautores Biruta Sloka un Ināra Kantāne).

6.      Brence I. Part-time Work Introduction - Chance for the Netherlands and Possibility for Latvia. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences Current Issues in Management ofBusiness and Society Development rakstu krājums, R.: Latvijas Universitāte, 2011, 75. – 82. lpp.

7.      Brence I. Jauniešu bezdarbs Latvijā – problēmas un iespējamie risinājumi. Liepājas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija” rakstu krājums, Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011, 271. – 278.lpp.

8.      Brence I. Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Evaluation from Regional Perspective Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 2011” rakstu krājums Nr.26, Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 40. – 47. lpp. (līdzautore Ināra Kantāne), zinātnisko rakstu paredzēts iekļaut datu bāzē EBSCO.

9.      Brence I. Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Theory and Practice starptautiskās zinātniskās konferences “Uzņēmējdarbība un makroekonomikas vadība: atspoguļojumi mainīgā pasaulē” Horvātijā, Pulā rakstu krājums, Pula: Horvātija, 2011,  245. – 260.lpp. (līdzautores Biruta Sloka un Ināra Kantāne).

10.  Brence I. Statistical Analysis of Survey Results on Possibilities of Involvement in Labour Market and Entrepreneurship Long Term Unemployed in Latvia. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences “Current Issues in Management of Business and Society Development-2011” rakstu krājums (līdzautores Biruta Sloka un Ināra Kantāne).

11.  Brence I. Social Policy and Its Development Possibilities. XII starptautiskās zinātniskās konferences: New Values for Tourism & Community Development rakstu krājums, 2011, 23. – 30.lpp., iekļauts datu bāzē EBSCO.

12.  Brence I. Unanswered Questions by Research in the Field of Food Quality and Safety – Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienību rakstu krājums (CD formātā). Parīze: Francija, 2012 (līdzautore Baiba Rivža).

13.  Brence I. Unemployed Persons Involvement into Entreprenesurship: Problems and Solutions.5. starptautiskšd zinātniskās konferences „Management Theory and Practice: Synergy and Organisations Igaunijā, Tartu, 2011 (CD formātā, līdzautores Biruta Sloka un Ināra Kantāne).

 1. Гришин А. Приоритетность качества услуг латвийских вузов: проблемы и предложения. // Mūsdienu izglītības problemas.Raksti. – Rīga, TSI, 2011, Lpp.31 – 41.
 2. Grishin A., Keiss S. Innovation Opportunities of Export – Oriented Latvia’s Forestry and Processing Industry. // Economic science for Rural Development, 2011, N 25, Jelgava, p. 89 – 100.
 3. Grishin A., Keiss S. Western Experiance in the Area of  Priority of High-quality Higher Education. // Business, Management and Education. 2011, N1, June, Vilnus, p.19 – 33.
 4. Grishin A., Sibalova E. Foreign experience of cluster functioning in EU countries. // Economics and culture. Volume 3. – Rīga, EKA, 2011, p. 116 – 134.
 5. Гришин А., Цауркубуле Ж. Проблемы Латвии в сфере развития экспорта высшего образования. // Profesines studijos: teojrija ir praktika. N8. – Šiauliai: Šiauliu valstybine kolegija, 2011, lp. 109 – 116.
 6. Janis Vanags1, Ineta Geipele2, Georgs Mote3, Helma Jirgena Business and Management Volume II The 7th International Scientific ConferenceVilnius Gediminas Technical University, Lithuania SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SOCIAL DIMENSION AND LIMITATION OF MATERIAL NEEDS REQUEST

20.  Ермолаева Е. (2011). Проблема развития способностей к диалогу с метафорическим собеседником // Problems of Education in the 21st Century. Contemporary Issues in Education -2011. Šiauliai: SMC “Scientia Educologica”, V. 33, p. 133-142. ISSN 1822-7864. (The articles appearing in this scientific collection are indexed and abstracted in EBSCO: Education Research Complete (http://search.ebscohost.com), Copernocus Index(http://www.indexcopernocus.com), the Asian Education Index (http://www.asian-education-index.com/Education_journals_index>P.php), SOCOLAR, etc.)

21.  Ермолаева Е. (2011) Через развитие диалогических способностей к устойчивому развитию общества // Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Труды международного сотрудничества. Вып. 9. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. Науч. ред. Н.А. Лобанов и В.Н. Скворцов. С. 132–136. ISBN 978-5-8290-1072-0, 978-5-8290-1074-4 (рус.)

2a.       Ermolaeva E. (2011; parallel edition) TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY THROUGH THE DEVELOPMENT OF DIALOGICAL ABILITIES // LIFELONG LEARNING AND CONTINUOUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Proceedings of international Cooperation. Vol. 9. Saint-Petersburg: Leningrad State University named after A. S. Pushkin. P. 121–124. ISBN 978-5-8290-1072-0, 978-5-8290-1076-8 (en.)

22.  Jermolajeva J. (2011) Jauniešu dialoģiskums/nedialoģiskums viņu uzvedībā konfliktsituācijās un attieksmē pret ekstrēmistisko darbību. // MŪSDIENU SKOLĒNI RĪGĀ UN MASKAVĀ. Sast. A.Špona, zin.red. A. Špona, V.Sobkins.Rīga: RaKa. 177.-199. lpp. ISBN 978-9984-46-215-8.

23.  Ермолаева Е.Б. (2012) Развитие антиномического мышления учащихся // Интеграционные технологии в преподавании филологических дисциплин: Виды, принципы, приемы. Сборник материалов V международной научно-практической конференции. Т. 1. Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет. С. 99 – 105. ISBN 978-5-85219-254-7.

24.  Ермолаева Е.Б. (2012) Литературно-художественный клуб как вид неформального образования // ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Материалы 10-й юбилейной международной конференции. Выпуск 10. Ч. 2. Науч.ред. Н.А. Лобанов и В.Н. Скворцов. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. С. 283 – 285. ISBN 978-5-8290-1159-8 (Ч. II, рус.), 978-5-8290-1155-0.

25.  Ye. Ermolayeva (2012, parallel edition) YOUTH LITERATURE AND ART CLUBS AS A KIND OF INFORMAL EDUCATION // LIFELONG LEARNING: CONTINUOUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Proceedings of the 10th Anniversary International Cooperation. Scientific editors N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. Volume 10, Part II.  Saint-Petersburg: Leningrad State University named after A. S. Pushkin. P. 259-261. ISBN 978-5-8290-1155-0, 978-5-8290-1163-5 (en. II).

 1. Kristovska I. (2011). Activities of staff and its team-leader for upgrading the competences of distance learning adult students// Vadyba. Journal of Management 2011, Vol.19, No 2, ISSN 1648-7974, Klaipeda, West Lithuania Business College, 7-13 pp.
 2.  Kristovska I. (2011).Pieaugušo individuālajām vajadzībām atbilstošu kompetenču veidošanās iespējas  tālmācībā// Pieaugušo izglītība.-Rīga: RaKa, 2011.
 3.  Кристовска И.И. (2012). ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  РАБОТОИСКАТЕЛЕЙ В ЛАТВИИ// м-лы ХХI международной научно-практической конференции, г.Минск,15 мая 2012.г/редкол.: Н.В.Суша и др.; Минский ин-т управления.-Минск: Изд-во МИУ, 2012, ISBN 978-985-490-813-7,сс.8-9.
 4. A. Rancāne, J. Kaktiņš „Investment impact on water quality changes in Lielupe river basin district/ Economics and management Research papers: Socioeconimic development of rural areas. Šiauliy universitetas, 2011. (0.35 iespiedloksnes)
 5. Staņislavs Keišs, Dainis Bramanis. Latvian Regional Development in the Context of Global Economy. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/3. Ekonomikas un kultūras augstskola.160.-180.lpp. ISSN 2255-7563.
 6. Alla Serjogina, Staņislavs Keišs, Viktorija Belihina. The Factoral Analysis of Processes of Merges and Absorption in Latvia. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/3. Ekonomikas un kultūras augstskola.227.-238.lpp. ISSN 2255-7563.
 7. Vita Zariņa, Staņislavs Keišs. True Value of Long - Term Tangible Assets as a Background for Company’s  Sustainable Development. In Journal: Economics and Culture & Ekonomika un kultūra. 2011/4. Ekonomikas un kultūras augstskola.223.-229.lpp. ISSN 2255-7563.
 8. I. Šīna ”Rise of International Migration and Legal Regulation in Latvia in the sphere of Labour Force Migration” (JEL code – J60) 5. starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Journal of Management studies “Scientia Regiminis”/Vadībzinātnes, SIA RPIVA, Rīga, December 2011, Vol.1, Number 1, 46-56.lpp. ISSN 2255-8063
 9. I.Šīna, „Korporatīvi sociālā atbildība Latvijā, Latvijas komercbanku mājas lapu analīze, vērtējot KSA esamību”(2011) (JEL code – M14) XIIStarptautiskā  zinātniskā konference „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai” .

Biznesa Augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, SIA „Biznesa Augstskolas Turība” Rīga, 2011, E-grāmata, versija 2.2, 8 lpp. ISSN 1691-6069

 

35.  I.Šīna, “National Economy Sectors of Latvia: Difficulties in Printing and Publishing Industry, Paper and Paper Products Manufacturing, and Computer Design Industry. Medium-Term Prospects”(JEL code – 014) RTU 52th International Scientific Conference, Riga, October , 2011.RTU Zinātniskie Raksti, Tehnogēnās Vides Drošība, Rīga, 2011. 15. sērija, 1.sējums, 46.-52.lpp.

 ISSN 2255-6923

Skatīt: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12881

36.  I.Šīna, “Medium-term problems and perspectives of Latvia’s economic sector – machine building and metal working”(JEL code – 014) International Scientific Conference “ Economic Science for Rural development” Latvia University of Agriculture, Jelgava, LLU EF,  April, 2012.

„Economic Science for Rural development”  Proceedings of the International Scientific Conference. Integrated and sustainable development. Jelgava, 2012. Galvenā redaktore – asoc.prof. Andra Zvirbule-Bērziņa. Krājums Nr 27. 222.-228.lpp.

ISSN 1691-3078, ISBN 987-9934-8304-0-2

ISI Web of Knowledge, AGRIS, EBSCO

Skatīt:http://www.ef.llu.lv/images/stories/faili_konferences/27_intergrated_and_sustainable_development.pdf

37.  I.Šīna, “Medium-term problems and perspectives of Latvia’s economic sector – textile industry sector” (JEL code – 014) The University College of Economics and Culture International Scientific Conference “Innovative and Creative solutions in Business and culture”, Riga, 28-30 March, 2012. 13 lpp. Pieņemts publicēšanai.

38.  I.Šīna, „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmas realizācijas problēmas un risinājumi”(JEL code – I25) Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība, Integrācija, Izglītība", Rēzeknes augstskola, 25.-26.maijs, 2012. ISSN 1691-5887. 9 lpp. Pieņemts publicēšanai.

39.  I.Šīna, co-author R.Šīns, „Restructure of the enterprise to micro-enterprise to use tax advantages in order to increase profetability, case study”  (JEL code – H21) Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", Rēzeknes augstskola, 19 aprīlis, 2012. Index Copernicus. Latgales tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1(4). RA Izdevniecība, 2010. 329.-346. lpp.

Referāti konferencēs (t.sk. starptautiskajās)

 1. Grišins A. Prospects for Eksports with Relatively High Value-added in the Latvian Forestry and Wood processing Cluster. (Ekonomikas un kultūras augstskola starptautiskā zinātniskā konference. (Latvija 2012.gada 28.-30.marts)).
 2. Grishin A. Проблемы и перспективы развития аутсорсинга в сфере информационных технологий (ИТ) Латвии. (Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 3 starptauskā zinātniskā konference (Latvija 2012.gada 24.-35.maijs)).
 3. Ермолаева Е.Б. (2011) „Развитие способностей к метафорическому диалогу как путь обучения творческой интерпретации текста”. Международная научная конференция XII ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ» Москва, Московский городской педагогический университет, 10 – 12 ноября 2011 г.
 4. Ермолаева Е.Б., Рубене Е.А. (2011) «Наследие А. Платонова в контексте современного образовательного пространства Латвии». Международная научная конференция XII ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ» Москва, Московский городской педагогический университет, 10 – 12 ноября 2011 г.
 5. J. Jermolajeva. Pusaudžu un jauniešu daiļrades prasmju attīstība radošā kluba nodarbībās. Latvijas universitātes 70. zinātniskā konference. Mākslas izglītības sekcija, 23.01.2012.
 6. J. Jermolajeva. Jauniešu literārās daiļrades veicināšana. Daugavpils universitātes Starptautiskā zinātniskā konference XXII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI, 2012. gada 26. - 27. janvārī.
 7. J. Jermolajeva. Alternatīvā koncepcija mākslas vēstures kursam kultūras vadības profesionālā bakalaura programmā. EKA starptautiskā zinātniskā konference INOVATĪVI UN RADOŠI RISINĀJUMI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN KULTŪRĀ, 28.-30.03.2012.
 8. J. Jermolajeva. Jauniešu dialoģiskās mijiedarbības prasmju attīstība skolas un augstskolas pedagoģiskajā procesā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas  6. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ, 29.-31.03.2012.
 9. Ермолаева Е.Б. Современное образование: вызовы и парадоксы. Пленарное заседание  Международной научно-практической конференции «Global Education – образование без границ». Екатеринбург, Институт развития образования – Уральский государственный экономический университет. 18 мая 2012 г.
 10. Ермолаева Е.Б. Литературно-художественный клуб как вид неформального образования. 10-я юбилейная международная конференция «ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития». Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 1-3 июня 2012 г.
 11. Jirgena H.  „Перспективы  экономического сотрудничества Латвии и Беларуси” Baltkrievijas Nacionālā ZA Ekonomikas institūta starptautiska zinātniski praktiska konference – Экономика Республики Беларусь в интегрционных процесах: тенденции, проблемы и перспективы.19-20. Aprīlis 2012
 12. A. Rancāne, J. Kaktiņš „Investment impact on water quality changes in Lielupe river basin district/ International scientific conference „Contemporary Rural vision” organized by Social Sciences Faculty of Šaulai  University, Lituania, šaulai; 23. – 24. September, 2011
 13. Keišs Staņislavs. „Globalizācijas izaicinājumi ekonomikas zinātnei un Latvijai”. Ekonomikas un kultūras augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvie un radošie risinājumi uzņēmējdarbībā un kultūrā”. 2012.gada  28.-30. marts, Rīga, Latvija.
 14. Staņislavs Keišs, Dace Kreica. Referāts „Nekustamā īpašuma tirgus izraisītās globālās finanšu ekonomiskās krīzes sekas nedzīvības apdrošināšanas sektorā Latvijā”. Ekonomikas un kultūras augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvie un radošie risinājumi uzņēmējdarbībā un kultūrā”. 2012.gada  28.-30. marts, Rīga, Latvija.
 15. S.Keišs. «ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ”. IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития”. 2012 gada 10. Aprīlis. Minska.  Baltkrievija.
 16. S.Keišs. Referāts „Актуальные проблемы экономической науки в условиях глобализации”. V Starptautiskā zinātniski praktiskā studentu konference „Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития”. 2012 gada 11.-12. Aprīlis. Minska. Baltkrievija.
 17. Kristovska I.Employability of the inhabitants of Latvia: Correlation Between labour market Demand and Employee Supply// International Scientific Conference, 28-30 March, 2012., EKA, Riga, Latvia (bez publikācijas)
 18. I.Šīna, „Implementing the EQF – a practical example from Latvia” (JEL code – I25)  Final Conference of  Baltic Sea Labour Network „Working together for sustainable labour markets” Hamburg, Germany, 15-16 November 2011

www.bslabour.net  

 1. Vevere V. (2011)The Feast of Life or the Feast of Reason – Kierkegaard versus Plato. Analecta Husserliana. Vol. CX. Dordrecht, Hedelberg, London, New York: Springer, ed. A.-T. Tymieniecka. – Pp. 111-122.
 2. Vēvere V. (2012) Ne tagad, ne šeit. Viljama Džeimsa šķietamās tagadnes jēdziens un tā fenomenoloģiskais konteksts // LU Raksti, 777.sēj. – 153.-164.lpp.
 3. Vēvere V. (2011) Science Communication Management in Latvia // Economics and Culture, vol. 3., Riga: EKA. – Pp. 300-309.
 4. Āzena L., Vēvere V. (2011) Culture as Important Part of City Image // Economics and Culture. vol. 4., Riga: EKA. – Pp. 18-25.
 5. Āzena L., Vēvere V. (2012) Role of Culture Events in Development of Territory in the Situation of Economic Crisis // Kryzyz Finansowy, II, Lublin: KUL. – 403-409.
 6. Vēvere V. (2011) Žaka Rnasjēra kino estētika jeb “Sinemagoloģijas”// Vērojuma telpas: attēls, skaņa, performance, vārds. Tēzes. – Rīga: LU. – 57. lpp.
 7. Vēvere V. (2011) Ēnas un dienasgrāmatas: Alises Džeimsas slepenā dzīve // Dzimums, literārā konvencija un jaunrade. Tēzes. – Rīga: LU. – 103. lpp.
 8. Vēvere V. (2012) Pardoksālais Es: S. Kirkegora filosofiskās autobiogrāfijas latviskošanas pieredze (iesniegts publicēšanai krājum;a “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 18”, Liepāja: Liepājas universitāte, publicēšanas gads 2012)

Zinātniskie projekti

Dr.oec.  H. Jirgena

2011-2113. gadā sadarbībā ar Latvijas Augļkopības institūtuERAF projektā “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142)  - „Augļu un ogu audzēšanas nozares ekonomiskais izvērtējums, attīstības alternatīvu un tehnoloģiju pārneses rīcības plāna izstrāde” projekta vadītāja

·         „Rīgas osta - vēsture, pieredze, attīstība” –  latviešu izdevuma aktualizācija, sagatavošana izdošanai krievu, angļu un spāņu valodās un izdošana. Nr. 2012/1 Projekta vadītāja

·         2012 “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 eksperte

·         Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014 vadošā pētniece (2011-2013)

·         Projekts “Baltic Organic Potato for the World Markets” BALTORGPOTATO (EU38846) – 2011-2013 ekonomikas sadaļas vadītāja

·         Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, vadošā pētniece

 

·         2012 “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 eksperte

·         Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014 vadošā pētniece (2011-2013)

·         Projekts “Baltic Organic Potato for the World Markets” BALTORGPOTATO (EU38846) – 2011-2013 ekonomikas sadaļas vadītāja

 ES projektu eksperts CaDEC eksperte ESPON konceptu kapitalizācija un izplatīšana (Capitalisation and Dissemination of ESPON concept Projekta īstenošanas laiks 01.01.2011.– 31.12.2013. Plašāka informācija par CaDEC projektu pieejama www.espon.eu

Dr.oec., Dr.philol. Ineta Kristovska

2012 “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 eksperte

Dr.oec. Inga Šīna

Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekts
“Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001. Projekta īstenošanas laiks:  01.12.2010. – 30.11.2013 (pagarināts 30.11.2914). ESF finansējums:

2 550 000 LVL

Dr.phil. Velga Vēvere

 • Valsts pētījumu programma Nr. 3„Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”
 • LZP projekts Nr. 09.1514„Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika”.
 • Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2010/0195/2DP/21.12.0/10/APIA/VIAA/098 „LU Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana”, aktivitātes “Kā mēs varam būt kopā” (sociālās fenomenoloģijas kongresa rīkošana) vadītāja

Dr.oec. Arkādijs Grišins

Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību Latvijā” LZP zinātniskā projekta Nr. 09.1022/09.1146 (apvienotais projekts)(2009.-2012.). (vadītājs - Keišs S. Grišins A. -izpildītājs).

Dr.oec. Ieva Brence

ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001, finansējums Ls 1 001 495.

ERAF projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde” Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009, finansējums Ls 59 738.

 

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

22.03.2024.

Darbs pirmssvētku dienā, 28.martā:. EKA administrācija, tostarp Studiju informācijas centrs un bibliotēka strādās līdz plkst. 15.00. Tehniskais personāls 28.martā strādās līdz plkst. 16.00  ....

INTERJERA DIZAINA MEISTARKLASES

22.03.2024.

#teirstudet #ekaiedvesmo. Mūsu Interjera dizaina 4.kursa studentiem ir norisinājusies 2 aizraujošas meistarklases: ģipša veidošanas darbnīca un stikla krāvumu darbnīca!. Meistarklašu...

EKA LAIMES DIENA

22.03.2024.

EKA Laimes diena – kā mums klājās?. #teirsstudet #ekaiedvesmo. Visi augstskolas iemītnieki tika īpaši iedvesmoti:. katrs tika iepriecināts ar saldu novēlējumu; katram bija iespēja...

DZIMUMBALLE 2024

19.03.2024.

Vai gribi redzēt sevi 3D?. Gaidītākā balle DZIMUMBALLE!. Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM & GRANDMASTERS NEONS un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums