Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MŪŽIZGLĪTĪBA

Ekonomikas un kultūras augstskola piedāvā apgūt studiju kursus, kuri būtu noderīgi profesionālajā karjerā, kā arī vienlaicīgi studējot dažādās augstākās izglītības iestādēs vai turpinot studijas nākamajos izglītības līmenos, brīvklausītāja statusā.

Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, studiju kursa vērtējumu.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 pantu brīvklausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, ja viņam ir atbilstošā iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai augstskola vai koledža izvērtē apgūto studiju kursu atbilstību studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to kredītpunktus.

Nodarbības notiek ar izvēlēto grupu (dienā, sestdienās vai e-vidē) saskaņā ar lekciju grafiku.

Kursa samaksā ir iekļauts:

  • Lekcijas;
  • Konsultācijas;
  • Praktiskās nodarbības;
  • Kursa materiāli un e-vides izmantošanas iespējas.

Lai pieteiktos studiju kursiem, rakstiet Oksanai Lentjušenkovai uz e-pastu oksana@augstskola.lv

 

PIEEJAMI BRĪVKLAUSĪTĀJU KURSI

Kursa nosaukums

Kursa pasniegšanas valoda

Kredītpunktu skaits

Semestris, grupa

Maksa, Eiro

Telpas uztveres un krāsu psiholoģija

LV

2

Pavasaris, dienas grupa

80,00 

Kompozīcijas pamati

LV

2

Pavasaris, dienas grupa

80,00 

Apdrošināšanas tiesības

LV

2

Pavasaris, e-vidē

80,00 

Komerctiesības un komercdarījumi

LV

3

Pavasaris, e-vidē

120,00 

Starpkultūru komunikācija

EN

2

Pavasaris , dienas / sestdienas grupa

80,00 

Vispārējā filosofija 

EN

2

Pavasaris , dienas / sestdienas grupa

80,00 

Konversācija I

EN

4

Rudens, dienas / sestdienas grupa

160,00 

Konversācija II

2

Pavasaris, dienas / sestdienas grupa

80,00 

Mākslas komunikāciju vadība

LV

2

Pavasaris (sestdienas grupa), rudens (dienas grupa)

 80,00

Prezentācijas māksla

LV

2

Pavasaris (dienas grupa),

rudens (sestdienas grupa)

80,00 

Kultūrtūrisms

LV

2

Rudens (dienas un sestdienas grupa)

80,00 

Starptautiskās attiecības un kultūrpolitika

LV

2

Rudens (sestdienas grupa)

80,00 

Starptautiskā etiķete un protokols

LV

5

Rudens (sestdienas grupa)

200,00

Uzdot jautājumu