Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA


Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) galvenais mērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir paaugstināt Augstskolas konkurētspēju, veidojot stipro zinātnes infrastruktūras un cilvēkresursu bāzi, stiprinot sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.

2016.gada tika izstrādāta EKA Zinātnes un radošās darbības attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (ZRDAS2020). ZRDAS2020 (sk. šeit) galvenās prioritātes ir:

 • Veicināt zinātnes, pētniecības un studiju procesa integrāciju
 • Paaugstināt EKA zīmola atpazīstamību Latvijas un pasaules zinātnes vidē
 • Attīstīt EKA akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu un paaugstināt zinātnisko kvalifikāciju
 • Paaugstināt EKA inovatīvo kapacitāti  un stimulēt inovatīvo produktu un projektu radīšanu

 

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI

P1 Augstākās izglītības iestāžu studentu un absolventu kompetenču atbilstība darba tirgus prasībām / Matching HEI Students’ and Graduates’ Competencies and Labour Market Needs

 • Pieprasījums pēc IT speciālistiem darba tirgū
 • Augstākās izglītības iestāžu studentiem un absolventiem nepieciešamas kompetences nodarbinātības veicināšanai
 • Pieprasījums pēc juristiem darba tirgū

P2 Korporatīvās sociālās atbildības dažādi aspekti / Different facets of Corporate Social Responsibility

 • Korporatīvā sociālā atbildība izglītības jomā
 • Korporatīvā sociālā atbildība uzņēmējdarbībā

P3 Iedzīvotāju kompetences kā drošumspējas paaugstināšanas priekšnosacījums / Citizens’ Competencies as a Driver of Human Securitability

 • Latvijas iedzīvotāju juridiskās kompetences finanšu jautājumos
 • Iedzīvotāju IKT kompetences

P4 Mācību metožu efektīvā izmantošana studiju procesa kvalitātes uzlabošanai un labāko studiju rezultātu sasniegšanai / Effective Application of Teaching Methods for Higher Quality of Study Process and Better Study Results

P5 Digitālās mācību vide: izaicinājumi un iespējas / Digital Learning Environment : Challenges and Opportunities

 • Digitālās mācību vides izmantošana izglītības kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai

P6 Publisko un privāto tiesību subjektu dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām / Matching Documents of Legal Public and Private Subjects and Regulatory Requirements

 • Publisko un privāto tiesību subjektu dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām

P7 Intelektuālais kapitāls: koncepcijas izpratne, pārvaldība, aizsardzība / Intellectual Capital: Meaning, Management, Protection

 • Investīcijas intelektuālajā kapitālā
 • Intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums

P8 Biznesa vērtības pārvaldība / Business value management

 • Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana un biznesa vērtības noteikšana
 • Biznesa vērtību ietekmējošie faktori

P9 Radošās industrijas attīstībā kā Latvijas reģionu ilgspējīgās attīstības priekšnosacījums / Creative industry developmentas a prerequisite of sustainable development of Latvian regions

 • Kultūras pasākumu un objektu ietekme uz Latvijas reģionu attīstību

 

Uzdot jautājumu