Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


EKA DOCĒTĀJU ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU UN JAUNRADES SASNIEGUMU SARAKSTS

 

EKA docētāju zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts

(2014.-2015. ak. gads)

 

Augstskolas zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

 • Inovatīvo vadības metožu izmantošana organizāciju darbības plānošanā
 • Uzņēmējdarbības aktuālās  problēmas Latvijā
 • Saimnieciskās uzskaites, finanšu un kontroles metodoloģija un organizācija
 • Reģionālā, administratīvi teritoriālā un valsts pārvaldes reforma Latvijā
 • Kultūrpolitikas plānošanas ietekme uz nozares attīstību
 • Radošās industrijas nozares attīstības tendences Latvijā
 • Interjera dizaina jaunākās tendences Latvijā
 • Komercdarbības tiesiskais nodrošinājums
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana biznesa problēmu risināšanā

 

I. Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos

 

 • Sloka B., Kantāne I., Buligina I, Tora G., Dzelme J. Vilciņa A. (2015). „Required employees′ knowledge and skills from the employers perspective”.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Economic Science for Rural Development 2015” rakstu krājums, 2015, No.40, 160.-169. lpp. (publicēts EBSCO)
 • Kantāne I., Sloka B., Buligina I, Tora G., Dzelme J. (2015). „Expectations by employers on skills, knowledge and attitudes of employees”.Tiks publicēt Kauņas Tehnoloģijas universitātes starptautiskās zinātniskās konferencesICEP-2015 -13th "Initiatives towards political, economic and social development of Europe" žurnālā un EBSCO datu bāzē)
 • Sloka B., Kantāne I., Jermolajeva E., Avotiņš V. (2015). „Performance expectations and evaluations in business start”.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Economic Science for Rural Development 2015” rakstu krājums, 2015, No.39, 153.-163. lpp. (publicēts EBSCO)
 • Sloka B., Kantāne I., Avotiņš V., Jermolajeva E. (2014). „The analysis of the factors promoting business success (Comparative Studies in Latvia in Comparison with Canada, USA, Mexico)”. Reģionālais ziņojums, Daugavpils universitāte, 2014, No10, 5.-14. 10 lpp. (publicēts EBSCO)
 • Sloka B., Kantāne I., Avotiņš V., Jermolajeva E. (2014). „Analysis of Entrepreneur’s Motivation to Start Business (Comparative Studies in Latvia in Comparison with Canada, USA, Mexico)”. Kauņas Tehnoloģiju universitātes 12. starptautiskās zinātniskās konferences „Political and Economic Challenges Stimulating Strategic Choices Towards Europe of Knowledge” rakstu krājumā 2014, No.8. 152.-158. lpp.
 • Buligina I., Sloka B., , Tora G. Kantāne I. (2014). „Changing the Management Paradigm of Education and Training for Improved Competitiveness”. Viļņas Gediminas Tehniskās Universitātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences „Business and management 2014” rakstu krājums, 2014, 700.-708. lpp. (publicēts Thomson Reuters Web of Science; EBSCO)
 • Kantāne I., Sloka B., Avotiņš V., Vilciņa A., Brauča A. (2014). „Regional differences on entrepreneur’s motivation to start business”.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Economic Science for Rural Development 2014” rakstu krājums, 2014, No.35, 71.-80. lpp. (publicēts Thomson Reuters Web of Science; EBSCO)
 • Sloka B., Kantāne I., Buligina I., Tora G., Dzelme J., Buševica R., Buligina A., Tora P.  (2014). „Employers Needs and Expectations for Qualified Employees (Case Study on Opinions in One of Regions in Latvia)”. Rīgas Tehniskās universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums CD formātā (tiks publicēts Thomson Reuters Web of Science; EBSCO)
 • Velga Vēvere. Izmisums kā cilvēciskās eksistences universāls nosacījums // Kirkegoriskie lasījumi. Rīga: FSI, 2014. 53.-60.lpp.
 • Velga Vēvere. Kirkegoriskie lasījumi (zinātniskā redaktore). LU: FSI, 2014.
 • Velga Vēvere, Jekaterina Bierne. Developing independent research skills of culture management students // Journal of Economics and Culture. Vol. 10 (2014). pp. 163-178.
 • Velga Vēvere. Ethical Leadership: Student Perceptions of Exercising Ethical Influence in Organization // EUROPEAN INTEGRATION STUDIES. Research and Topicalities. Vol. 8 (2014). pp. 159-167. (publicēts EBSCO)
 • Velga Vēvere. Izcilākais humorists starp kristiešiem. Sērens Kirkegors par Johanu Georgu Hāmani // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI. , 2014, 227.-244.lpp.
 • Katane I., Kristovska I. (2015). Evaluation of specialists’competitiveness in modern enterprise//14 th international Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceedings,.Volume 14 May 20-22, 2015 Jelgava, 713-720 pp, ISSN 1691-5976.Abstracted and indexed: Elsevier SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, AGRIS,CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete
 • Katane I., Kristovska I., Katans E.  (2015). Evaluation of distance education environmental advantages //14 th international Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceedings,.Volume 14 May 20-22, 2015 Jelgava, 720-729  pp, ISSN 1691-5976.Abstracted and indexed: Elsevier SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, AGRIS,CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete
 • Katane I., Kristovska I. (2015). Evaluation of Specialists’Competitiveness in the Suportative Environment of Modern Insurance Enterprise// Rural Environment. Education. Personality. (REEP).Proceedings  of the 8th International Scientific Conference. 8Vol.,  Latvia University of Agriculture, Jelgava, 50-60 pp, ISSN 2255-8071.Indexed in databases Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS.
 • Katane I., Kristovska I. , Katana G, Katans E. (2015).Evaluation Support and promotion of  Specialists’competitiveness development in modern enterprise as learning organization// 13th International JTEFS/BBCC conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CULTURE. EDUCATION, May 5-6, 2015, Riga , Latvia. Raksts iesniegts publicēšanai. Plānots 2015.gada novembrī
 • Katane I., Kristovska I. (2014). Izglītība Latvijas lauku kultūrvides ilgtspējīgai attīstībai//Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču Rakstu krājums. IV daļa.-Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”: Daugavpils, 2014.-30-38.lpp.  Iekļauts datu bāzē GESIS SocioGuide http://sowiport.gesis.org/nc/eng/searc/searh-form
 • Katane I., Kristovska I., Katans E. (2014). Ecological perspective in analysis and evaluation of specificity of distance education environment //Rural Environment.Education.Personality. Proceedings of the 7 th International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, 7.-8 February 2014, 66-73 pp, ISSN 2255-808X.
 • Stanislavs Keiss, Elga Tilta, Gunta Balode.Relevant Insights to the EU Globalisation and Market Development Processes After the Second World War. Kaunas University of Technology Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities Institute of Europe. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES: Research and Topicalities. No. 8 (2014). 74-83 pp.ISSN 1822–8402 (print); ISSN 2335–8831 (online).  (The papers published in EUROPEAN INTEGRATION STUDIES: RESEARCH AND TOPICALITIES are abstracted and indexed by International Databases: EBSCO (Business Source Complete) http://www.epnet.com ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source Database Coverage List) http://www.epnet.com; DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org )
 • Dzintra Paegle. Suntažu pagasta māju nosaukumi un personvārdi 20.gs. sākumā (pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem). Starptautiska konference „Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi. Veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai. Referātu kopsavilkumi. Rīga 2014. gada 7.–8. novembris. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa Baltu valodniecības katedra, 50.–52. Lpp.
 • Dzintra Paegle. Palīgi un aptaujas apvidvārdu vācējiem. Pārskats. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A.  daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. 2014. gada 68.  sējums, 5./ 6.  numurs,68.–84.lpp.
 • Dzintra Paegle. Valodnieces Alīses Lauas (1914–1994) darba dzīves gājums. RES LATVIENSIS III. ALĪSE LAUA(1914–1994).IN HONOREM. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti: krājuma sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane un Inta Urbanoviča.– Rīga : LU apgāds, 2014.13.–25.lpp.
 • Dzintra Paegle. Suntažu pagasta māju nosaukumi un personvārdi 20. gadsimta sākumā. Baltu filoloģija. XXVIII (2) 2014. Baltu valodniecības žurnāls. Rīga : LU apgāds, 2015. 87.–100.lpp.
 • Dzintra Paegle. Pretrunīgas pārdomas par jaunākajām latviešu valodas mācību grāmatām vidusskolām. Valodas prakse: vērojumi un ierosinājumi. Populārzinātnisks rakstu krājums Nr. 10. Atbildīgā redaktore G. Smiltniece. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. 130.–143. Lpp.
 • Dzintra Paegle. Lībiešu valodas pēdas Suntažu izloksnē. Krāj. Kultūrvēstures avoti. Mālpils novads. Izdevn. Zinātne. Nodots un pieņemts2014.  gada septembrī, 10 lpp. Datorrakstā.
 • Dzintra Paegle. Suntaži Pirmā pasaules kara laikā (nobeigums). „Suntažnieks.” Suntažu pagasta laikraksts. Nr.9.(245) 2014. gada 30. septembrī 7. Lpp.
 • Dzintra Paegle. Pagasts un pagasta vecākie. „Suntažnieks.” Suntažu pagasta laikraksts. Nr.1.2(248) 2014. gada 22. decembrī 9.–10. Lpp.
 • Dzintra Paegle. No pagasta vēstures. „Suntažnieks.” Suntažu pagasta laikraksts. Nr.1.(249) 2015. gada 30. janvārī 6.un 7.lpp.
 • Zane Veidenberga. Deminutīvu emotīvās konotācijas atveide latviešu prozas tulkojumos angļu valodā lingvistiskās pragmatikas skatījumā. Via scientiarum: starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 2. laidiens. Sastādītājas S.Sviķe, Z.Veidenberga. Ventspils, Liepāja: Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, 2014.254.lpp. 201-216.
 • Zane Veidenberga. Transfer of Implied Values of the Latvian Diminutives into Their English Language Counterparts. Translators Have Their Say? Translation and the Power of Agency. Series: Repräsentation - Transformation. representation - transformation. représentation - transformation. Translating across Cultures and Societies. Abdel Wahab Khalifa (Ed.). Bd. 10, 2015, 208. 174-194.

II. Ar pētījumiem saistītie ziņojumi konferencēs

 • Ināra Kantāne. Referāts „Performance expectations and evaluations in business start”. LLU starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural Development 2015”. 2015. gada 23.-24. aprīlis, Jelgava, Latvija
 • Ināra Kantāne. Referāts „Challenges for practical placement arrangements – employers prospective”. Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Creating Shared Value in Knowledge Based Society: Expertise, Innovation, Continuity”. 2015. gada 16.-17. aprīlis, Rīga, Latvija
 • Ināra Kantāne. Referāts „Expectations by employers on skills, knowledge and attitudes of employees”. Kauņas Tehnoloģijas universitātes starptautiskās zinātniskā konference ICEP-2015 -13th "Initiatives Towards Political, Economic and Social Development of Europe" 2015. gada 27. marts, Kauņa, Lietuva
 • Ināra Kantāne. Referāts „Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējums, Kurzemes reģiona darba devēju viedoklis”. Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015”. 2015. gada 18. marts, Rīga, Latvija
 • Ināra Kantāne. Referāts „Statistiskie sociāli demogrāfiskie apsekojumi un to galvenie rezultāti Latvijā, 2004. – 2014. gads”. Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference. 2015. gada 27. februāris, Rīga, Latvija
 • Ināra Kantāne. Referāts „Profesionālās izglītības un atbilstības darba tirgus prasībām vērtējums Kurzemes reģionā, profesionālo izglītības iestāžu absolventu, audzēkņu un darba devēju viedoklis”. Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference. 2015. gada 30. janvārī, Rīga, Latvija
 • Velga Vēvere. 13th International Scientific Conference „Political and Economical Challenges Stimulating Strategic Choices towards Europa of knowledge” (Kauno Technological University, Lithuania) 27, March, 2015, pap. Efficient consumer response (ecr) principles and their application in retail trade enterprises in Latvia
 • Velga Vēvere. Kirkegoriskie lasījumi 2015. Rīga, LU, 2015.g. 5.marts. ref. “Mūsdienu laikmets ir reklāmas un publicitātes laikmets: nekas nenotiek, taču šis nekas gūst plašu atspoguļojumu.” (S.Kirkegors)
 • Velga Vēvere. International Scientific  Conference “Paradigmatic Changes in the Thinking of Society: Lithuania and  European Area” , 26 – 27 February, 2015,  Mykolas  Romeris University, 20 Ateities, Vilnius, Lithuania. Pap. IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INTERPERSONAL COMMUNICATION PATTERNS
 • Velga Vēvere. Starptautiska zinātniska konference “KOPĪGAS VĒRTĪBAS RADĪŠANA ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ: PIEREDZE, INOVĀCIJAS UN PĒCTECĪBA”
 • Katane I., Kristovska I. (2015). Evaluation of specialists’competitiveness in modern enterprise//14 th international Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. May 20-22, 2015 Jelgava, Latvia
 • Katane I., Kristovska I., Katans E.  (2015). Evaluation of distance education environmental advantages //14 th international Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. May 20-22, 2015 Jelgava, Latvia.
 • Katane I., Kristovska I. (2015). Evaluation of Specialists’Competitiveness in the Suportative Environment of Modern Insurance Enterprise// Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Of the 8th International Scientific Conference. Latvia University of Agriculture, Jelgava, May15-16, 2015.
 • Katane I., Kristovska I. , Katana G, Katans E. (2015).Evaluation Support and promotion of  Specialists’competitiveness development in modern enterprise as learning organization// 13th International JTEFS/BBCC conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CULTURE. EDUCATION, May 5-6, 2015, Riga , Latvia.
 • Inga Šīna. „Project on improving the vocational education system” Business Europe conference on the implementation of the autonomous framework agreement on Inclusive Labour Markets, Brussels, Belgium, 9 April 2014
 • Inga Šīna. „Project on improving the vocational education system” Business Europe conference on the implementation of the autonomous framework agreement on Inclusive Labour Markets, Brussels, Belgium, 15 April 2015
 • Staņislavs Keišs, Alla Serjogina. Referāts “Autotransporta uzņēmumu efektivitātes salīdzinošais novērtējums izmantojot pašorganizējošās kartes”. Ekonomikas un kultūras augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference „Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pētniecība”. 2015.gada  16.-17. aprīlis, Rīga, Latvija.
 • Dzintra Paegle. Suntažu pagasta māju nosaukumi un personvārdi 20.gs. sākumā (pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem). Starptautiska konference „Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi. Veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai. Rīga, 2014. gada 7. novembris. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa Baltu valodniecības katedra.
 • Anita Lasmane. “Studentu – topošo izglītības vadītāju – attieksmes pret menedžmenta vērtībām saistība ar priekšstatiem par vadības lēmumu pieņemšanu; Rīgas Pedagoģijas un izglītības adības akadēmija – 8. starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, Rīga, RPIVA, 10.04.2015.
 • Anita Lasmane. “Latvijas augstskolu vadībzinātņu studiju programmu studentu attieksmes pret menedžmenta vērtībām saistība ar vadības lēmumu pieņemšanas faktoriem”; Ekonomikas un kultūras augstskola – studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015”, Rīga, EKA, 18.03.2015.
 • Jekaterina Bierne. Moodle interaktīvi rīku iedarbināšana un integrācija pedagoģiskajā praksē. EKA un AK mācību metodiskā konference „Mācību metodiskā darba organizācija Moodle vidē”, Rīga, EKA, 28.01.2015.
 • Jekaterina Bierne.  Educational Issues in Managing E-Learning within Moodle in Higher Education Institution. Starptautiska zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciska darbība: teorija un prakse 2015.” Rīga, 18.03.2015.
 • Zane Veidenberga. Referāts „Connotations Expressed by Diminutives in Translations: Bear’s Ears. An Anthology of Latvian Literature”. Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā zinātniskā konference„Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pēctecība”. 2015.gada 16. – 17. aprīlis, Rīga, Latvija.
 • Zane Veidenberga. Referāts „Application of Ritva Leppihalme’s Translation Strategies for Allusions to Transfer the Function and Meaning of Latvian Diminutives in Literary Text Translations: Pros and Cons” Klaipēdas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes  starptautiskā zinātniskā konference „Semantics and Structure of Linguistic Units”. 2015.gada 12. – 13. jūnijs, Klaipēda, Lietuva.
 • Kristīne Zilauce. Referāts „Atstāstījuma verbu izmantošana bakalaura darbos Ekonomikas un kultūras augstskolā” Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā konference 2015.gada 16. aprīlī.
 • Kristīne Zilauce. Referāts „Types of scientific articles in the field of linguistics in Latvian” Klaipēdas Universitātē 2015. gada 12. jūnijā.


III. Promocijas darbu izstrāde un aizstāvēšana

 

 • Jekaterina Bierne. LU PPMF. MOODLE vides pedagoģisko inovāciju pieredzes izpēte e-studijās Latvijas augstskolās Darba zin.vad. – Dr.Paed. prof. Rudīte Andersone. Darba zin.konsultānts - Dr. sc. administr. Imants Gorbāns. Zinātnes apakšnozare: Augstskolu pedagoģija
 • Zane Veidenberga. Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte. Deminutīvu nozīmes atveide latviešu rakstnieku prozas darbu tulkojumos angļu valodā. Zinātniskā  vadītāja Asoc.prof., Mg.philol. Dzintra Lele-Rozentāle. Valodniecība; salīdzināmā un sastatāmā valodniecība.
 • Kristīne Zilauce. Ventspils Augstskola. Intertekstualitāte zinātniskajos rakstos. Valodniecība. Promocijas darbs izstrādes procesā.

 

 IV. Monogrāfiju un mācību literatūras sagatavošana un publicēšana

  

 • Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga. 2014. - 612 lpp. ISBN 978-9984-835-80-8. (Reģistrēta (Nr. 2015380609) ASV Kongresa bibliotēkā).
 • Edīte Igaune. Enerģētiskā dziedniecība veselības atgūšanai. Monogrāfija. Rīga. 2014.- 208.lpp. ISBN 978-993414-328-1. (Reģistrēta ASV Kongresa bibliotēkā).
 • Inga Šīna."Greening the global economy-the skills and retraining challenge", grāmata "Green Economics Policy and Practice in Eastern Europe", ISBN 978-1-907543-89-0. Published by the Green Economics Institute, 2014, p 305-326.
 • A. Lasmane, K.Martinsone. Psiholoģijas vēsture. Mācību grāmata. Rīga. Zvaigzne ABC. 2015. Nodota izdošanai.

 

V. Dalība ES fondu projektos
(vadītājs, koordinators vai izpildītājs)

 

 • Ināra Kantāne. Pētnieks ESF projektā „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Nr. 1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” līdzfinansēts projekts, 2014.–2015. Gads
 • Ineta Kristovska. Erasmus + projects “Innovative strategic partnership for European higher education” akronīms - ISPEHE), coordinators
 • Inga Šīna. Nacionālā koordinatore (no sadarbības partnera LDDK puses) Eiropas Sociālā fonda projekts Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001), 2010.-pašlaik
 • Inga Šīna. Vērtēšanas un uzraudzības komisijas locekle Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.g.perioda programmas „NVO fonds” apkšprogrammas „NVO projektu programma” atbalsta jomas „Vienotas sabiedrības veidošana” projekti, 2013.-pašlaik.
 • Zane Veidenberga. Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 Stratēģiskā partnerība projekts „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (angliski - Innovative strategic parthership for European higher education, akronīms - ISPEHE). Projekta koordinators Integrētā biznesa institūts (Maķedonija). Projekta vadītājs no Ekonomikas un kultūras augstskolas puses.

 

VI. Dalība Valsts pētījumu programmu izpildē
(vadītājs vai izpildītājs)

 

 • Ināra Kantāne. Pētnieks     Valsts pētījumu programmā 5.2.1. "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)", 2014-2017.gads. Vadošais partneris Latvijas Zinātņu Akadēmija.
 • Velga Vēvere.VPP “„Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”.

 

VII. Dalība Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu  izpildē 
(vadītājs vai izpildītājs)

 

 • Velga Vēvere. LZP projekts LZP 01-2013 (2013.-2017.) „Fenomenoloģiskie pētījumi (saistībā ar S.Kirkegoru, A.Bergsonu, psihoanalīzi)” (izpildītājs).
 • Ilze Sproģe. LZP sadarbības projekts 10.0016 „Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē”( izpildītājs).

 

VII. Dalība starptautiskos pētniecības vai augstākās izglītības projektos
(vadītājs, koordinators vai izpildītājs)

 

 • Aija Poikāne-Daumke. Projekta skolotājs / pētnieks: Erasmus + Key Activity 2 projektā "Key Skills for European Union Hotel Staff". Projekta nr. : 2014-1-HR01-KA204-007224. Projektā piedalās: Latvija, Lielibritānija, Horvātija, Itālija, Slovēnija un Rumānija.
 • Jekaterina Bierne. Erasmus+ programmas projekts Nr: 2014-1-МК01-КА203-000275 "Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā" (izpildītājs).

 

IX. Studentu konkursa darbu vadība

 • Guna Kalnača. Zinātniskā vadītāja. Rūta Ziemule „UNESCO ASOCIĒTO SKOLU PROJEKTA TĪKLA DARBĪBA LATVIJĀ UN PASAULĒ UN TĀ PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS”


X. Dalība zinātnisko, t.sk. starptautisko, studentu zinātnisko un mācību metodisko, konferenču rīcības padomes un organizācijas komitejas darbā

 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, J.Bierne, Z.Jansone, O. Lentjušenkova, O.Čivžele, Z.Veidenberga, V.Vēvere. Ekonomikas un kultūras augstskola.  Dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotās Starptautiskās zinātniskās konferences „Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pētniecība” organizācijas komitejā.  2015.gada  16.-17. aprīlis, Rīga, Latvija.
 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, O. Lentjušenkova, Z.Veidenberga, G.Kalnača, S.Meldere. Dalība EKA kopīgi ar Alberta koledžu rīkotās Studentu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakseʼ2015” organizācijas komitejā. 2015.gada 18.-19. marts.
 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, O. Lentjušenkova. Dalība EKA kopīgi ar Alberta koledžu rīkotās Mācību metodiskās konferences „Mācību metodiskā darba organizācija Moodle vidē” organizācijā. 2015.gada 28.janvāris.
 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska. Dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotās Mācību metodiskās konferences „Pētniecības metodoloģija un organizācija Ekonomikas zinātnes nozarē” organizācijā. 2013.gada 25.oktobris.
 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, S.Meldere, Z.Veidenberga, G.Kalnača. Dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotās Mācību - metodiskās prakses konferenceʼ2015 „Prakses organizācija un norise” organizācijā. 2015.gada 11.februāris.
 • Zane Veidenberga. Dalība ikgadēja Erasmus koordinatoru konferencē ERACON 2015. 2015.gada 13.-18.maijs. Porto, Portugāle.
 • Zane Veidenberga. Dalība personāla pieredzes apmaiņasmobilitātē Erasmus+ programmas ietvaros Klaipēdas Universitātē. 2015.gada 11. – 13. jūnijs.
 • Zane Veidenberga. Darbs EKA un AK starptautiskās nedēļas organizēšanā.(2015.gada 16.-20.marts).
 • Zane Veidenberga. Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 Stratēģiskā partnerība projekta „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (ISPEHE) Rīgas sanāksmes organizēšana un vadīšana.
 • Zane Veidenberga. ISPEHE projekta 1. komponenta (SILM, t.i. mācību modeļu stratēģiskajās integrācijas) darba grupas sanāksme Ekonomikas un kultūras augstskolā.) 2015.gada 10. un 11.jūnijs.
 • Ilona Tiesniece. Monogrāfijas Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform” angļu teksta literārā redaktore. Rīga. 2014. - 612 lpp.

 

XI. Līdzdalība zinātnisko žurnālu, zinātnisko rakstu krājumu, zinātniskās padomes un redakcijas kolēģijas darbā

 

 • G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, H.Jirgena, Dz.Paegle, V.Vēvere, I.Šīna.Dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas izdotā zinātnisko rakstu žurnāla redkolēģijā: Journal. „Economics and Culture&Ekonomika un kultūra”. Volume 9, Volume 10. Rīga, 2014. ISSN 2255-7563; ISSN 2256-0173.
 • Zane Veidenberga. LiepU un VeA Via scientiarum: starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 2. laidiena sastādītāja.
 • Zane Veidenberga. LiepU un VeA Via scientiarum: starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums. 2. laidiena angļu teksta literārā redaktore.

 

XII. Promocijas darbu oficiālā recenzēšana

 • Velga Vēvere. Promocijas darbu recenzēšana - četri darbi.

XIII. Monogrāfiju, zinātnisko rakstu un mācību literatūras recenzēšana 

 • Ināra Kantāne. Recenzēti četri zinātniskie raksti International Conference „Baltic Sea Region in the Context of EU Integration" (Devoted to Latvian Presidency into European Union Council Outcomes), LU starptautiskās zinātniskās konferences „New Challenges of Economic and  Business Development – 2014” un EKA starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumiem ( 1) „The role of organizational culture in innovative performance of small and medium-sized knowledge-intensive companies in the Baltic states”. 2) „The search for deeper meaning in the workplace”. 3) „Competitiveness and innovations in the food sector: comparison of Baltic countries”. 4) „Regional patterns of trade intensity in agrifood trade of Baltic states”). Daļa no recenzētiem rakstiem ir vai tiks publicēti Thomson Reuters Web of Science, EBSCO.
 • Staņislavs Keišs. EKA zinātnisko rakstu žurnālam „Economics and Culture&Ekonomika un kultūra” 2 zinātnisko rakstu recenzents.
 • Staņislavs Keišs. LLU zinātnisko rakstu krājumam „ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT’ 2014” 1 raksta recenzents

 

XIV. LZP Ekspertu darbība 

 • Ināra Kantāne. LZA eksperta tiesības vadībzinātnes nozarē, apakšnozarē uzņēmējdarbības vadība (tiesības piešķirtas uz 3 gadiem).
 • Velga Vēvere. LZP eksperte Humanitārajās zinātnēs (filozofija). Projekta pieteikuma ekspertīze

  

 XV. IZM Valsts pētījumu programmu ekspertīze

 • Staņislavs Keišs. Valsts pētījumu programmu (3) projektu izvērtēšana atbilstoši TAUTSAIMNIECĪBAS KRITERIJIEM.

 

XVI. Radošais darbs

 • Baiba Guste. Vizuālā māksla. Latvijas Mākslinieku savienības galerijas izstāžu un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīciju konsultante, izstāžu un ekspozīciju aprakstošo anotāciju autore.
 • Baiba Guste. Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde „PORTRETS” 02.08.2014.-29.09.2014. Teātra namā „Jūras vārti” Karlīnes ielā 40, Ventspilī, kuratore.
 • Baiba Guste. Mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts 2014" pasākums „Pasaules vēders” kuratore: Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, LMS muzejā, biedrības "Grafikas kamera" darbnīcās, 06.09.2014.
 • Baiba Guste. Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāde „PORTRETS” 02.08.2014.-29.09.2014. Teātra namā „Jūras vārti” Karlīnes ielā 40, Ventspilī, kuratore.
 • Baiba Guste. Mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts 2014" pasākums „Pasaules vēders” kuratore: Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, LMS muzejā, biedrības "Grafikas kamera" darbnīcās, 06.09.2014.
 • Baiba Guste. J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pedagogu skolotāju  profesionālās kvalifikācijas programmas „Mākslas vēsture un tās citāti laikmetīgajā mākslā”, 06.01.-11.01.2015. Berlīnē (Vācija) izstrāde un programmas vadītāja.
 • Staņislavs Keišs. Informācijas sagatavošana LR Centrālās statistikas pārvaldei 1-pētniecība par Ekonomikas un kultūras augstskolu „Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2014.gadā”.

 

XVII. Profesionālā pilnveide
(saņemti profesionālās un pedagoģiskās meistarības pilnveides sertifikāti u.tml.)

 • Ināra Kantāne. Dalība 6. starptautiskā seminārā par kompleksām datu analīzes metodēm „CoDaWork2015”. 2015. gada 1.-5. jūnijs, L’Escala, Spānija.
 • Ināra Kantāne. Dalība Eurostat datu lietotāju konferencē „Statistika zināšanu sabiedrībai”. 2015. gada 26. aprīlis, Rīga, Latvija.
 • Ināra Kantāne. Dalība DPA rīkotajā seminārā „Meistarklase efektīvam ikdienas darbam”. 2015. gada 5. marts, Rīga, Latvija.
 • Ināra Kantāne. Dalība DPA, SQUALIO un EY rīkotajā konferencē „Morning into the cloud”. 2015. gada 6. februāris, Rīga, Latvija.
 • Ināra Kantāne. Dalība seminārā „Eurostat today and tomorrow. Your access to high quality statistics on Europe”. 2014. gada 3. decembris, Rīga, Latvija.
 • Velga Vēvere. Stažēšanās ASV, St.Olafa koledžā (Northfiels, Minnesota), 2014.g. jūlijs
 • Anita Lasmane. Piedalīšanās HELSUS festivālā (Rīga, 22. un 23.09.2015): Sevis izziņas dārzs - lekcija “Sajūtu un emociju signāli – ciešanu izraisītāji – to atpazīšana un pārvaldīšana; sensitivitātes treniņu vadīšana.
 • Guna Kalnača. Lekcijas un meistarklases tālākizglītības programmās Latvijas  Nacionālajā kultūras centrā, izglītības centrā EGO,  Latvijas pašvaldībās un nevalstiskajā  sektorā  par kultūras menedžmenta, projektu vadības, sabiedrisko attiecību, izstāžu menedžmenta tēmām.

 

Sagatavoja: S.Keišs
28.09.2015.

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.06.2024.

21.06. un 22.06. līdz 15.00. 24.06.SLĒGTS. 28.06. līdz 15.00. 29.06. SLĒGTS.

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums