Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Profesionālā bakalaura studiju programma

STARPTAUTISKĀS KOMERCDARBĪBAS TIESĪBAS

Vairāk nekā jebkur citur! Mēs vēlējāmies radīt vislabāko tiesību zinātņu studiju programmu, lai absolventi kļūtu par īsteniem nozares līderiem - augsti kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem – juristiem ar padziļinātām zināšanām un sapratni ekonomiskajos procesos un komercdarbībā, kuri spēj nodrošināt komersantiem juridisku atbalstu Latvijas un starptautiskajā tirgū.

Tādēļ līdzās jau ierastajiem tiesību zinātņu studiju kursiem, kurus piedāvā augstskolas Latvijā, mūsu studenti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni ekonomiskajos procesos un uzņēmējdarbībā kopumā. Mūsu absolventi iegūst vairāk zināšanu un vairāk iespēju!

Piešķiramais grāds:
tiesību zinātņu bakalaura grāds ar specializāciju starptautiskās komercdarbības tiesībās

Akreditācija:
Studiju programma „Starptautiskās komercdarbības tiesības” ir akreditēta līdz 2019.g. 26.jūlijam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā izglītība;
- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
840.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
780.00 €
E-studijas klātienē 4,5 gadi 2-3 darba dienās
18.30-20.50
780.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Studiju programma sastāv no 15 moduļiem un ietver studiju kursus, kas orientēti uz starptautiskās komercdarbības juridisko nodrošinājumu.

1.modulis. Ievads specialitātē
Ievads specialitātē
Juridiskās informācijas resursi un datu bāzes
Juridiskā lietvedība/datorizētā lietvedība

2.modulis. Vispārējās zināšanas
Loģika
Lietišķā etiķete un saskarsme
Romiešu tiesības un latīņu terminoloģija
Ekonomika

3.modulis. Juridiskā valoda un terminoloģija
Latviešu valodas gramatika un stilistika
Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana
Juridiskā retorika un prezentācijas prasmes
Juridiskā svešvaloda un terminoloģija I (angļu)
Juridiskā svešvaloda un terminoloģija II (vācu/ krievu) (izvēles kurss)

4.modulis. Valsts un tiesības
Tiesību teorija
Latvijas tiesību vēsture
Ārvalstu tiesību vēsture
Politikas zinātne un lobēšana
Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas konstitucionālās tiesības

5.modulis. Ievads civiltiesībās
Civiltiesību vispārīgā daļa
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības

6.modulis. Komercdarbība un tās juridiskais nodrošinājums
Komercdarbības pamati
Grāmatvedība
Komerctiesības un komercdarījumi
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

7.modulis. Darījuma sagatavošana, noslēgšana un izpildes nodrošināšana
Lietu tiesības
Līgumu izstrāde angļu valodā
Saistību tiesības
Darba tiesības

8.modulis. Procesuālās tiesības un darījumu aizsardzība
Tiesību aizsardzības iestādes
Civilprocess kā darījumu aizsardzības veids
Administratīvās tiesības un administratīvais process kā darījumu aizsardzības veids
Krimināltiesības un kriminālprocess kā darījumu aizsardzības veids

9.modulis. Starptautiskās tiesības
Eiropas Savienības tiesības
Starptautiskās privātās tiesības
Starptautisko publiskās tiesības
Imigrācijas tiesības

10.modulis. Darījumi starptautiskajā vidē
Ārvalstu komercdarījumu tiesiskais regulējums
Muitas tiesības
Pārvadājuma tiesības
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Starptautiskās maksātnespējas tiesības

11.modulis. Darījumu aizsardzības specifika
Konkurences tiesības un patērētāju tiesību aizsardzība
Apdrošināšanas tiesības


12.modulis. Publisko un privāto tiesību mijiedarbība
Pašvaldību tiesības
Iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums
Būvniecības un vides tiesības

13.modulis. Biznesa un tiesību mijiedarbība
Uzņēmuma efektīva vadība
Banku tiesības un aizdevumu izsniegšanas tiesiskais regulējums
Intelektuālā īpašuma tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības

14.modulis. Personas tiesību aizsardzība un darbs ar dažādām klientu grupām
Tiesību filozofija
Socioloģija
Starpkultūru komunikācija
Cilvēktiesības
Personas datu aizsardzība
Profesionālā ētika

15.modulis. Specializētie priekšmeti pēc izvēles
E-Komercija
Informācijas tehnoloģiju tiesības
Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības
Eiropas Savienības nodokļu tiesības

 

Prakses saturs veicina studentu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.


Noslēguma pārbaudījums

Sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus juridiskajā jomā, kā arī strādāt par juristu/juriskonsultu Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, dibināt savu privāto praksi, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju programma sniedz studējošiem zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas gan profesionālajām, gan privātajā dzīvē, ņemot vērā pašreizējo juridisko un fizisko personu mobilitāti un iesaistīšanu starptautiskajās attiecībās (darba un ģimenes). Studentiem tiek nodrošinātas dažādas turpmākajai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes.

Zina:

- civiltiesības,

- komerctiesības,

- finanšu un nodokļu tiesības;

- starptautiskās privātās un publiskās tiesības;

- starptautiskās tirdzniecības un maksātnespējas tiesības;

- ekonomiku un uzņēmuma vadību;

- politisko zinātni un lobēšanu;

- administratīvās tiesības un administratīvo procesu;

- krimināltiesības un kriminālprocesu;

- darba tiesības;

- ģimenes un mantojuma tiesības.

Prot:

- dibināt, vadīt, attīstīt un likvidēt uzņēmumu;

- orientēties Latvijas, Eiropas Savienības (Kopienu) un starptautisko tiesību sistēmā.

- pārzināt starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institucionālo sistēmu.

- izstrādāt juridiskos dokumentus, administrēt maksātnespējas procesus.

- pārstāvēt uzņēmumus un fiziskas personas dažāda līmeņa tiesās, gan Latvijas, gan ES, gan starptautiskajās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs.

- sagatavot muitas un pārvadājumu dokumentus, aprēķināt nodokļus.

- organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku (ierēdņu) darbu.

- orientēties politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos jautājumos valstī, reģionā, Eiropas Savienībā (Kopienās) un pasaulē.

Mācībspēki

 
 

Dr. iur. Jeļena Alfejeva

2007.gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. No 2007. līdz 2013.gadam Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece. 2012.gadā ieguvusi tiesību doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē. Kopš 2015.gada ir Ekonomikas un kultūras augstskolas docente. 

 

 

Dr.oec. Ilona Lejniece

Ekonomikas doktore, studējusi Latvijas Universitātē un Banku augstskolā. Kopš 2016.gada ir docente Ekonomikas un kultūras augstskolā, pasniedz studiju kursus “Uzņēmuma efektīva vadība” un “Banku tiesības un aizdevumu izsniegšanas tiesiskais regulējums”.
Zinātnisko publikāciju autore zinātnisko rakstu krājumos un periodikā ar citējamības indeksu latviešu, krievu un angļu valodās, referējusi starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā, Krievijā, Zviedrijā un Čehijā, vairāku publikāciju autore masu medijos, Banku sociālās hartas izstrādes dalībniece.
Profesionālā pieredze finanšu institūcijās, ceļu būves uzņēmumā finanšu direktores un valdes locekles amatos, šobrīd Latvijas Republikas Saeimā.

 

Dr.iur. Una Skrastiņa

Una Skrastiņa jurista kvalifikāciju ieguvusi Biznesa augstskolā Turība (2005. gadā). Pētījusi piedāvājuma izvēles kritērijus un vērtēšanu publiskajā iepirkumā, 2013. gadā aizstāvējusi promocijas darbu, iegūstot tiesību zinātņu doktora grādu. Monogrāfijas “Publiskie iepirkumu, piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā” autore, kā arī daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un zinātnisko publikāciju autore. No 2014. gada ir Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja. Kopš 2016.gada ir Ekonomikas un kultūras augstskolas docente.

   


Programmai ir sava tiesu zāle

EKA piedāvā 6 izcilu personību 11 individuālos studiju grantus vadības, tiesību, tulkošanas, interjera dizaina un ekonomikas virziena studentiem.

Iespēja iegūt grantu EKA ir ikvienam jaunajiem studentiem, iestājoties 1.kursā, jo vērtēs ne tikai kandidātu atestātu, bet ņems vērā arī pretendenta aktivitāti un dzīves sasniegumus daudzās citās jomās (ko Jūs varat atspoguļot pretendenta anketā), kā arī studentu dzīves plānus un mērķtiecīgumu (kas būs redzams Jūsu motivācijas vēstulē).

Veiksme – tā ir pastāvīga gatavība izmantot iespēju.
Piesakies EKA studiju grantam!

Uzdot jautājumu