Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Profesionālā bakalaura studiju programma

INOVATĪVĀ EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

"Lielākais biznesa noslēpums ir zināt kaut ko tādu, ko neviens cits nezina."

A.Onassis

Starpdisciplināra programma: iekļauj ekonomikas un uzņēmējdarbības apguvei nepieciešamos kursus, akcentu liekot uz loģistiku. Trešajā kursā studentiem tiek piedāvāta specializācija loģistikā, kuras laikā tiek padziļināti apgūti studiju kursi transporta loģistikā, muitas likumdošanā.

Programma ietver unikālu moduli - Apdrošināšana loģistikā

- Civiltiesiskā apdrošināšana
- Kravu apdrošināšana
- Loģistikas transportlīdzekļu apdrošināšana


Piešķiramais grāds un kvalifikācija:
profesionālā bakalaura grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija

Akreditācija:
Studiju programma Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība ir akreditēta līdz 2019. gada jūnijam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis:

Latvijas ekonomikas attīstībai sagatavot nākamos speciālistus, kuri spēj radīt jaunas idejas, nodibināt un vadīt mazos un vidējos uzņēmumus, profesionāli vērtēt uzņēmuma ekonomisko stāvokli, analizēt saimnieciski finansiālās darbības rezultātus, organizēt uzņēmuma iekšējo kontroli, plānot attīstības stratēģiju, izstrādāt un vadīt radošus biznesa projektus, organizēt uzņēmuma loģistikas darbības, kā arī veikt dažādus pētījumus.

 

Kur var strādāt?

Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības, finanšu un loģistikas jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, var strādāt ražošanas, transporta, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c.

 

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
750.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
690.00 €
E-studijas klātienē 4,5 gadi 2-3 darba dienās
18.30-20.50
690.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Specializācijas kursi:

- Inovācijas uzņēmējdarbībā

- Inovatīvu projektu vadība

- Loģistika

- Starptautisko pārvadājumu vadība

- Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums

- Speciālo kravu pārvadājumi

- Muitas likumdošana

- Apdrošināšana

- Civiltiesiskā apdrošināšana

- Kravu apdrošināšana

- Loģistikas transportlīdzekļu apdrošināšana

 

Nozares teorētiskie kursi:

- Uzņēmējdarbības stratēģiskā un operatīvā plānošana

- Uzņēmējdarbība

- Menedžments

- E-komercija

- Starptautiskās ekonomiskās attiecības

- Nodokļu sistēma

- Uzņēmuma finanšu analīze

- Investīcijas

- Vērtspapīru tirgus

- Finanšu grāmatvedība

- Vadības grāmatvedība

- Kontrole un revīzija

- Mikroekonomika

- Makroekonomika

- Finanšu matemātika

- Finanšu teorija

- ES ekonomiskā un monetārā politika

- Ekonomiskā informātika

- Darba, vides un civilā aizsardzība

- Kvalitātes vadība

- Tirgzinības

 

Vispārizglītojošie studiju kursi:

- Pētnieciskā darba organizācija

- Statistika

- Filozofija

- Socioloģija

- Lietišķā krievu valoda

- Lietišķā angļu valoda

- Ekonomiskās domas vēsture

Prakse ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Studenti iziet trīs prakses 26 nedēļu garumā: uzņēmējdarbības praksi, specializācijas praksi, pirmsdiploma praksi dažādos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās.

Noslēguma pārbaudījums:

Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

 

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • kā analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības tendences;
  • kā pielietot finanšu un statistikas informāciju uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitē, plānošanā un analīzē;
  • risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas metodes;
  • pārzina transporta loģistikas aspektus un apdrošināšanas nianses.

 

Prot:

  • analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus;
  • nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot naudas plūsmu;
  • izvēlēties atbilstošāko pārvadājumu veidu konkrētai precei, izprot pārvadājumu tarifu;
  • spēj aprēķināt pārvadājumu izmaksas un izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas veidu.

 

Mācībspēki

Studiju programmas direktore:

Inga Brasla – Mg.Philol., Mg.Paed., ieguvusi profesionālo pieredzi loģistikā gan strādājot nacionālajā aviokompānijā airBaltic, gan esot transporta loģistikas uzņēmuma SPEDAIR (tagad GREENCARRIER) līdzīpašniece un vadītāja 12 gadus, īpaši attīstot avio pārvadājumu nodaļu; viens no nedaudzajiem profesionāļiem Latvijā, kuru sertificējusi Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA) Ženēvā kā aviācijas bīstamo kravu apmācības instruktoru ; regulāri vada kursus uzņēmumā bSmart (www.be-smart.lv), apmācot avio pārvadājumu profesionāļus speciālo kravu ( bīstamās, dzīvi dzīvnieki) noteikumos. Vairāku augstskolas studiju kursu autore, piem., Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija, Starptautiskās pārvadājumu tiesības, Muitas procedūras, Starptautisko pārvadājumu vadība, Speciālo kravu pārvadājumi.

E-pasts: inga.brasla@eka.edu.lv


Vadošie mācībspēki:

Dr.oec., prof. Staņislavs Keišs, Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka, Dr.admin., doc. Tatjana Kuļikova, Mg.oec., doc. Ruta Tereško, Mg. sc.soc., lekt. Vita Brakovska, Dr.phil., prof. Velga Vēvere.

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība, absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā. Var strādāt ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

Uzdot jautājumu