Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Profesionālā bakalaura studiju programma

INOVATĪVĀ EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

Mēs vēlamies, lai mūsu absolventi kļūtu par veiksmīgiem vadītājiem un uzņēmējiem!

Tāpēc radījām studiju programmu, kas sagatavo speciālistus, kuri sekmētu Latvijas ekonomikas attīstību, kuri spēj radītjaunas idejas, nodibināt un vadīt mazos un vidējos uzņēmumus, profesionāli vērtēt uzņēmuma ekonomisko stāvokli,analizēt saimnieciski finansiālās darbības rezultātus, organizēt uzņēmuma iekšējo kontroli, plānot attīstības stratēģiju,izstrādāt un vadīt radošus biznesa projektus, organizēt uzņēmuma loģistikas darbības, kā arī veikt dažādus pētījumus.


Piešķiramais grāds un kvalifikācija:
profesionālā bakalaura grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija

Akreditācija:
Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

 

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
780.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
720.00 €
E-studijas klātienē 4,5 gadi 2-3 darba dienās
18.30-20.50
720.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Specializācijas kursi:

- Inovācijas uzņēmējdarbībā

- Inovatīvu projektu vadība

- Loģistika

- Starptautisko pārvadājumu vadība

- Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums

- Speciālo kravu pārvadājumi

- Muitas likumdošana

- Apdrošināšana

- Civiltiesiskā apdrošināšana

- Kravu apdrošināšana

- Loģistikas transportlīdzekļu apdrošināšana

 

Nozares teorētiskie kursi:

- Uzņēmējdarbības stratēģiskā un operatīvā plānošana

- Uzņēmējdarbība

- Menedžments

- E-komercija

- Starptautiskās ekonomiskās attiecības

- Nodokļu sistēma

- Uzņēmuma finanšu analīze

- Investīcijas

- Vērtspapīru tirgus

- Finanšu grāmatvedība

- Vadības grāmatvedība

- Kontrole un revīzija

- Mikroekonomika

- Makroekonomika

- Finanšu matemātika

- Finanšu teorija

- ES ekonomiskā un monetārā politika

- Ekonomiskā informātika

- Darba, vides un civilā aizsardzība

- Kvalitātes vadība

- Tirgzinības

 

Vispārizglītojošie studiju kursi:

- Pētnieciskā darba organizācija

- Statistika

- Filozofija

- Socioloģija

- Lietišķā krievu valoda

- Lietišķā angļu valoda

- Ekonomiskās domas vēsture

Prakse ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Studenti iziet trīs prakses 26 nedēļu garumā: uzņēmējdarbības praksi, specializācijas praksi, pirmsdiploma praksi dažādos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās.

Noslēguma pārbaudījums:

Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

 

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • kā analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības tendences;
  • kā pielietot finanšu un statistikas informāciju uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitē, plānošanā un analīzē;
  • risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas metodes;
  • pārzina transporta loģistikas aspektus un apdrošināšanas nianses.

 

Prot:

  • analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus;
  • nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot naudas plūsmu;
  • izvēlēties atbilstošāko pārvadājumu veidu konkrētai precei, izprot pārvadājumu tarifu;
  • spēj aprēķināt pārvadājumu izmaksas un izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas veidu.

 

Mācībspēki

 

Studiju programmas direktore: Prof., Dr.oec. Vita Zariņa

E-pasts: Vita.zarina@eka.edu.lv

 

Staņislavs Keišs, Dr. oec., profesors. Ekonomikas un kultūras augstskolā strādā kopš 2005. gada augusta. Ir profesionālās bakalaura studiju programmas “Grāmatvedība un audits“ direktors, no 2016.gada Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta priekšsēdētājs. Latvijas Zinātnes Padomes eksperts Ekonomikas zinātnes nozarē (2016.-2019.). No 2005.-2016.g. bija EKA Ekonomikas nodaļas vadītājs, bet no 2010.- 2016.gadam Prorektors zinātniskajā darbā. Studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1971.-1975.) un Maskavas Valsts universitātes aspirantūrā (1978.-1981.) grāmatvedības uzskaites un saimnieciskās darbības analīzes specialitātē. Vadījis vairākus Latvijas Zinātnes padomes finansētos projektus, ir vairāk nekā 140 zinātnisko, populārzinātnisko un mācību metodisko publikāciju autors vai līdzautors. Kopš 2011. gada uzstājies ar ziņojumiem 12 dažāda veida konferencēs, t.sk. starptautiskajās. 2014.gadā kopā ar Andri Kazinovski publicē monogrāfiju “Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform”. Rīga, 2014. 616 lpp. 2004.gadā Maskavas Valsts universitātes organizētajā 32. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Tatura lasījumi, Grāmatvedības uzskaites, audita un grāmatvedības izglītības reformēšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem saņemta starptautiskā Lukas Pačioli jubilejas medaļa par dalību starptautiskās grāmatvedības teorijas un prakses izstrādāšanā un realizēšanā. S.Keiša zinātniskās izpētes interešu jomas ir grāmatvedības teorija un uzskaites prakse, banku darbība, reģionālā ekonomika un zinātniskā pētniecība.

 

Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec., profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta direktore, vadošā pētniece finanšu un kredīta apakšnozarē, promocijas darbu zinātniskā vadītāja. Latvijas Zinātņu Padomes eksperte Ekonomikas nozarē (2013.-2019.g.). Monogrāfiju, mācību līdzekļu un starptautisku zinātnisku publikāciju autore. Valsts pētījumu programmas 5.2.3. EKOSOC-LV projekta apakšprogrammas „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” pētniece. LZA projekta nr.09.1478 Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai līdzizpildītāja ( 2009.-2012.) RSEBAA Vadības nozares promocijas padomes locekle no 2010.g.; LZP Ekonomikas nozares agrārās un reģionālās ekonomikas promocijas padomes locekle no 2005.g.; LLU Senāta locekle kopš 1992.g.

 

Edgars Čerkovskis, Mg.sc.soc., Ekonomikas un kultūras augstskolas lektors, Eiropas Komisijas ārštata eksperts ekonomikas izglītības jautājumos. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Alberta Koledžas vieslektors. Ekonomikas un uzņēmējdarbības tālmācības kursu autors un vadītājs Rīgas Tālmācības vidusskolā, Eiropas Tālmācības vidusskolā un Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā. Korporatīvo klientu un iepirkumu nodaļas lektors mācību centrā “BUTS”. EKA absolventu asociācijas valdes loceklis.

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība, absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā. Var strādāt ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

"Lielākais biznesa noslēpums ir zināt kaut ko tādu, ko neviens cits nezina."

A.Onassis

EURAXESS KONTAKTPUNKTS

21.09.2018.

EKA kļuvusi par EURAXESS Latvija kontaktpunktu. 2018.gada septembrī Latvijā ir izveidots EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls, un par vienu no kontaktpunktiem ir kļuvusi arī Ekonomikas un kultūras augstskola.....

ERASMUS+ 2018/19

21.09.2018.

Competition for Erasmus+ mobility between European countries 2018/19. Dear Students!. The University of Economics and Culture opens a competition for Erasmus+ student exchange programme for studies...

SP KOPSAPULCE

21.09.2018.

Visi aicinati uz Studentu pašpārvaldes kopsapulci un valdes vēlēšanām. Hey, studenti un pasniedzēji!. Ir pienācis laiks jaunā mācību gada pirmajai kopsapulcei un EKA Studentu pašpārvaldes...

SP ATVĒRTO DURVJU DIENAS

18.09.2018.

Ko iegūst students, darbojoties EKA SP?. Mīļie EKA studenti!. Vai gribi kļūt par EKA studentu pašpārvaldes (SP) biedru, vienkārši palīdzēt mazos darbiņos vai labi pavadīt laiku? Tad 19....

1.KURSA E-STUDENTIEM

13.09.2018.

. Studiju gada atklāšanas sapulce 1.kursa e-studentiem. Cienījamie 1. kursa e-studenti!. Lai pilnvērtīgi uzsāktu studijas, aicinām jūs piedalīties studiju gada atklāšanas sapulcē TIEŠSAISTĒ!....

IZVĒLIES KURSA VECĀKO!

12.09.2018.

Izvēlies kursa vecāko!. Sveiki, pirmkursnieki!. EKA Studentu pašpārvalde jūs sveic ar mācību gada sākumu, kas noteikti ir atnesis daudz jaunas iespējas! Tad nu par vienu no iespējām - kursa...

STUDENTI IEPAZĪST STIKLU

11.09.2018.

Interjera dizaina studenti iepazīst stikla izmantošanas iespējas. Mēs vēlamies, lai mūsu Interjera dizaina absolventi spētu patstāvīgi īstenot visradošākās idejas dizaina jomā, izmantojot...

EKA OPEN 2018

14.08.2018.

. EKA Open 2018 – iepazīsti EKA studenta dzīvi!. Kā jau katru gadu, uzsākot studijas, Swedbank galvenajā ēkā norisinājās EKA Studentu pašpārvaldes rīkotais, pirmkursniekiem veltītais pasākums...

EKA SP AICINA CIEMOS!

30.08.2018.

Sveiki, studenti!. Sākot ar septembri EKA Studentu pašpārvaldes pārstāvjus būs iespējams satikt EKA SP telpā, 200. kabinetā, katru otrdienu un trešdienu, lai pārrunātu sev interesējošos jautājumus par...

Uzdot jautājumu