Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)Akadēmiskā bakalaura studiju programma

DATORSPĒĻU DIZAINS

Programma tiek īstenota latviešu valodā

Mēs vēlamies, lai Latvija pelnītu ar inovācijām un tehnoloģijām.

Tādēļ radījām studiju programmu, kura sevī apvieno radošumu un tehnoloģijas.

Piešķiramais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā.

Akreditācija: saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2024. gada 17. janvārā sēdes lēmumu Nr. 2024/04-A Akadēmiskā bakalaura studiju programma DATORSPĒĻU DIZAINS ir akreditēta uz maksimālo termiņu 6 gadiem, līdz 2030. gada 18.janvārīm.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
- Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.


Esi divus soļus priekšā – atstāj savu kontaktinformāciju un esi pirmais pretendents uz bakalaura studijām!

Vārds, uzvārds:
 

E-pasta adrese:
 

Tālruņa numurs:
 

Studiju programma, kas interesē (izvēlieties no saraksta)
Studiju programmas Facebook profils

EKA ir Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas biedrs un Higher Education Video Game Alliance biedrs.

Uzņemšana no 1.jūlija (klātienē/attālināti)

Programmas mērķi un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir sagatavot dizainerus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par spēļu dizainu un mākslu, specifiskas prasmes datorspēļu izstrādē un tehnoloģijās, un kompetences, kas ļauj būt konkurētspējīgiem darba tirgū Latvijā un starptautiski, kā arī veikt radošo darbību pašnodarbinātā statusā.

Galvenie uzdevumi šī mērķu sasniegšanai ir:

 • nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
 • nodrošināt studentu zināšanas un kompetences par datorspēļu dizainu un izstrādi;
 • nodrošināt un attīstīt praktisko darbību un māksliniecisko jaunradi studiju programmā;
 • nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju dizainā un pētnieciskajā un mākslinieciskās jaunrades jomā;
 • nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
 • attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 3 gadi Darba dienās
9.00-17.30
1700.00 €
Nepilna laika studijas 3,5 gadi Sestdienās**
9.00-17.30
1700.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim
** Vispārizglītojošie kursi var tikt ieplānoti reizi nedēļā darba dienās vakarā 18.30-20.50

Studiju kursi

OBLIGĀTĀ DAĻA

 • Ievads dizaina studijās
 • Ievads datorspēļu industrijā (pasniegts angliski)
 • Datorspēļu māksla un datorgrafika
 • Datorspēļu dizaina un izstrādes pamati (pasniegts angliski)
 • Spēļu programmēšana
 • Koloristika
 • Kompozīcija
 • Tēlu dizains/anatomija
 • 2D animācija
 • 2D datorspēļu programmēšana un prototipēšana
 • 3D animācija un modelēšana (pasniegts angliski)
 • 3D datorspēļu programmēšana un prototipēšana
 • Paplašinātā realitāte
 • Programmatūras izstrādes projektu vadīšana
 • Audio dizains (pasniegts angliski)
 • Darba, vides un civilā aizsardzība
 • Pētniecības darba organizācija
 • Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
 • Projekta darbs
 • Studiju darbs

 

IEROBEŽOTĀ IZVĒLE

 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
 • Digitālais mārketings
 • Intelektuālā īpašuma tiesības
 • Mākslīgais intelekts
 • Mobilo aplikāciju izstrāde (Android)
 • Mobilo aplikāciju izstrāde (iOS)
 • Filozofija
 • Pasaules mākslas vēsture
 • Socioloģija
 • Runas un prezentēšanas māksla
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Profesionālā svešvaloda I
 • Profesionālā svešvaloda II (vācu, latviešu (ārvalstu studentiem))

 

Noslēguma pārbaudījums

Sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.

Studiju rezultāti

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventam ir:

Zināšanas

 • dizaina un specializēti datorspēļu dizaina jēdzienos un teorijas;
 • datorspēļu dizaina mūsdienu attīstības tendencēs;
 • datorspēļu dizaina pamatnostādnēs, tehnoloģijās un programmatūrā;
 • par profesionālās ētikas principiem datorspēļu dizainā;

Prasmes:

 • izvēlēties datorspēļu dizaina izstrādes metodes, mākslinieciskos paņēmienus un programmatūru;
 • pamatot datorspēles izmantotos tēlus, stāstus, spēlējamību, stratēģiju un koncepciju;
 • izstrādāt datorspēli atbilstoši radītajai koncepcijai;
 • sagatavot datorspēles dizaina dokumentāciju;
 • analizēt datorspēles mērķauditoriju, izstrādes laika posmu, budžetu un mārketinga komunikāciju;
 • patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • strādāt komandā ar citiem profesionālo nozaru speciālistiem;

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

 • patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju;
 • piedāvāt radošus risinājumus konstatētajām problēmām datorspēļu dizaina jomās;
 • izmantot dažāda veida informāciju lēmumu pieņemšanā datorspēļu izstrādes laikā.

Mācībspēki

 • Studiju programmas direktore: Mg.art. Ksenija Miļča. Vides māksliniece, grafiskā dizainere, nodarbojas ar vizuālo komunikāciju.
 • Adam Mayes, viesdocētājs. Studiju prorektors, KOPENHĀGENAS DIGITĀLĀS MĀKSLAS AKADĒMIJA: TRUEMAX.
 • Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents. Aizstāvējis promocijas darbu par audiovizuālās nozares klastera attīstības iespējām Latvijā. Kopš 2011. gada ir arī pasniedzējs Alberta koledžā un Ekonomikas un kultūras augstskolā. Piedalījies vairākos starptautiskos projektos par audiovizuālo mediju nozares un radošo industriju attīstību Latvijā un Eiropā. Pētniecības intereses saistās ar stratēģisko vadību radošo industriju uzņēmumos un datorspēļu industriju. Studiju kurss: Datorspēļu dizaina un izstrādes pamati.
 • Ēriks Līsmanis, viesdocētājs. Ēriks ir beidzis “Rīgas Tehnisko koledžu” ar programmēšanas tehniķa profesiju, kā arī ir “Alberta koležas” datorspēļu izstrādes programmas absolvents. Ēriks ir Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas valdes loceklis un ir izveidojis savu spēļu izstrādes uzņēmumu “Lumios Games”. Viņš ir vadījis programmēšanas pulciņu, palīdzot saviem kursabiedriem padziļināti apgūt programmēšanas pamatprincipus. Studiju kursi: Ievads datorspēļu programmēšanā, 3D datorspēļu programmēšana un prototipēšana.

Spēļu un VR projektu izstrāde klientiem

EKA piedāvā izstrādāt digitālo spēļu un virtuālās realitātes projektus

Lai veicinātu jauniešu motivāciju un interesi par mācību procesu, tiek izmantota dažādas metodes, tostarp mācīšanās ar dažādu digitālo rīku vai pat datorspēļu palīdzību. Izglītības saturam piemērotas spēles rada Ekonomikas un kultūras augstskolas bakalaura programmas “Datorspēļu dizains” studenti ar pasniedzēju atbalstu. Tas ļauj ne tikai skolēniem mācīties interaktīvā veidā, bet arī studentiem – pilnveidot praktiskās iemaņas. Augstskolas studenti, nozares profesionāļu vadībā, izstrādā digitālās spēles un virtuālās realitātes projektus arī mārketinga, pārdošanas veicināšanas vai izklaides mērķiem, īstenojot dažādas sarežģītības projektus.

Idejas vai iniciatīvas un saturs nepieciešamajām spēlēm nāk gan no izglītības iestādēm, gan dažādiem uzņēmumiem. Piemēram, pēc Mēness aptiekas iniciatīvas tika radīta spēle skolēniem vecumā no astoņiem līdz četrpadsmit gadiem „Veselībnieks", kas rosina jautāt, uzzināt svarīgo par veselību, saprast un mācīties to pielietot, savukārt, pēc Rīgas Tālmācības vidusskolas ierosināja tapa Virtuālais ekonomikas kabinets, kurā iespējams apgūt dažādas tēmas no vidusskolas ekonomikas programmas, kā arī papildu tēmas, kas sagatavo audzēkņus turpmākajām studijām augstākās izglītības iestādēs.

“Izstrādājot izglītības iestādēm paredzētas datorspēles, iegūst visas iesaistītas puses – studenti var mācīties, darbojoties praktiski profesionāļu vadībā, bet mācību iestāde iegūst mūsdienīgu un interaktīvu rīku, kas ir saistošs skolēniem. Turklāt, datorspēles ir tā joma, kas var ietver visdažādākās tēmas un idejas, tāpēc, ja izglītības iestādēm vai citām organizācijām ir idejas, aicinām sazināties,” stāsta izstrādes projektu vadītājs Dr.oec. Kaspars Šteinbergs.


Spēles mācību procesā:

 • sekmē vielas apgūšanu atraktīvā veidā;
 • palīdz noturēt uzmanību;
 • paplašina virtuālo mobilitāti;
 • ļauj individualizēt mācību procesu.


Spēles mārketinga aktivitātēm:

 • veicina zīmola atpazīstamību;
 • rosina auditorijas izpratni par pakalpojumu/produktu vai nozari;
 • pozicionē uzņēmumu kā sociāli atbildīgu komersantu;
 • veido pozitīvu lietotāju pieredzi;
 • atraktīvā veidā nodod vēstījumu.


Kaspars Šteinbergs piebilst: “Šis ir arī lielisks veids, kā mainīt aizspriedumus par to, ka datorspēles ir tikai brīvā laika pavadīšanas veids bez pievienotās vērtības. Tā ir plaša industrija, kas nepārtraukti attīstās, un, dažādojot spēļu saturu, varam veidot arī jēgpilnas, izglītojošas spēles ar pievienoto vērtību.”


Izmaksas

Spēles izstrādes izmaksas var būt dažādas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un specifikāciju, bet mārketinga vajadzībām vai izglītojošu spēli iespējams izstrādāt pat dažu tūkstošu eiro apjomā (izmaksas var būt vēl zemākas, ja izstrādē iesaista studējošos prakses ietvaros).


Spēļu izveidei un testēšanai augstskolā ir izveidota īpaši aprīkota laboratorija digLAB. Spēļu un/vai virtuālās realitātes projektu izstrādei, aicinām sazināties ar izstrādes projektu vadītāju Kasparu Šteinbergu kaspars.steinbergs@eka.edu.lv


Daži no EKA studējošo un mācībspēku īstenotajiem projektiem:

Veselības pratību veicinoša spēle “Veselībnieks”, izstrādāta pēc Mēness aptiekas pasūtījuma.

Latvijas Radio / LSM.LV par veselības datorspēli skolēniem

Delfi.lv: Videospēle veselībai


Virtuālās realitātes kurss ekonomikā
, izstrādāts pēc Rīgas Tālmācības vidusskolas pasūtījuma.

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.06.2024.

21.06. un 22.06. līdz 15.00. 24.06.SLĒGTS. 28.06. līdz 15.00. 29.06. SLĒGTS.

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums