Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Profesionālā bakalaura studiju programma

TULKOŠANA (uzņemšana slēgta)

(EN→LV, LV→EN)

Saskaņā ar pēdējo IZM Studiju virzienu un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējumu, sadaļā "Tulkošana", Ekonomikas un kultūras augstskolas programma tika novērtēta kā labākā privāto augstskolu vidū, apsteidzot arī vairākas valsts augstskolu programmas. 2017. gada 8. decembrī PBSP "Tulkošana" studente Velga Polinska ieguva 1. vietu "Skrivanek Baltic" rīkotajā konkursā "Labākais jaunais tulkotājs 2017".

Mēs vēlamies, lai Latvija būtu pasaules apritē visdažādākajās jomās un mūsu sagatavotie tulkošanas speciālisti ar izcilību to veicinātu.

Tāpēc mēs radījām studiju programmu, kas sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija.

Akreditācija:
saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma Tulkošana ir akreditēta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

PBSP "Tulkošana" Facebook lapa

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
840.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
780.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Programma nodrošina pamatu un prasmju apguvi gan rakstiskajā, gan mutiskajā tulkošanā. Pateicoties docētāju zinātniskajai un profesionālajai pieredzei un tehniskajam aprīkojumam (pieejams kabinets ar sinhronās tulkošanas iekārtu un tulkošanas kabīnēm), programma nodrošina ne tikai secīgās, bet arī sinhronās tulkošanas iemaņu apguvi. Rakstiskās tulkošanas nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās datorklasēs, iegādāta tulkošanas programmas SDL Trados Studio (augstskola saņēmusi arī dāvinājumā tulkošanas mākoņplatformu Memsource un TaaS licences). Studentiem ir iespēja gūt praktisko pieredzi tulkošanā jau studiju laikā, piemēram, augstskolas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kurās tulkošanu nodrošina pēdējo kursu studenti.

Specializācijas kursi:

Anglofonās literatūras tulkošana | EN→LV
Audiēšana | EN
Ievads tulkošanā | LV, EN
Ievads valodniecībā | LV, EN
Konversācija | EN
Lasīšana ar izpratni | EN
Praktiskā fonētika | EN
Praktiskā gramatika | EN
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas | EN→LV, LV→EN
Rakstības prasme | EN
Secīgā un sinhronā tulkošana | EN→LV, LV→EN
Teksta leksikostilistiskā analīze | EN

Nozares teorētiskie kursi:

Datorizētā tulkošana | LV, EN
Datortehnoloģijas pamati | LV
ES dokumentu tulkošana | EN→LV
Funkcionālā stilistika | EN, LV
Lietišķā valoda | EN
Otrā svešvaloda | ES (Spāņu valoda)
Rediģēšana | LV, EN
Terminoloģiskā specializācija | LV, EN
Tulkošanas metodika | EN, LV
Tulkošanas pamati | ES→LV
Tulkošanas pētniecības metodes | LV, EN
Tulkošanas teorija un prakse | EN, LV

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Anglofonās literatūras vēsture | EN
Filozofija | LV, EN
Ievads latviešu literatūrā | LV
Mūsdienu latviešu valoda | LV
Saskarsmes psiholoģija | LV
Starpkultūru komunikācija | EN
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums | LV

Brīvās izvēles kursi:

Franču valoda | FR
Krievu valoda | RU
Vācu valoda | DE

Prakse ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Studenti iziet prakses 20 nedēļu garumā dažādos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās.

Noslēguma pārbaudījums:Nokārtots valsts eksāmens tulkošanā, sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • tulkošanas teoriju un metodiku, lai varētu to pielietot darba procesā,
  • profesionālās ētikas un uzvedības normas, starpkultūru komunikācijas un saskarsmes psiholoģijas pamatus, lai varētu strādāt ar klientiem, darba devējiem un dažādām mērķauditorijām,
  • ekonomikas, sociālo un kultūras procesu pamatus, lai spētu sniegt tulkošanas pakalpojumus šajās jomās,

Prot:

  • tulkot no svešvalodām dzimtajā valodā,
  • strādāt ar tulkošanas tehnoloģiju un sinhronās tulkošanas iekārtām,
  • strādāt patstāvīgi un komandā, 
  • mācīties patstāvīgi, regulāri pilnveidojot profesionālās zināšanas un prasmes. 

Mācībspēki*

 

Studiju programmas direktore: Larisa Turuševa, Dr.paed, asociētā profesore, LZP eksperte valodniecībā un pedagoģijā. Stažējusies Oksfordas universitātē. Grāmatas ”Political readings: an entertaining journey from academic indifference to the joy of intellectual, societal and personal discovery” un vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju autore. Uzstājusies starptautiskās konferencēs, simpozijos, kongresos Eiropā un Kanādā. Ilggadēja tulces/tulkotājas pieredze starptautiskajā līmenī, t.sk. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā.

Aija Poikāne-Daumke

Dr.philol., docente, eksperte amerikāņu minoritāšu un latviešu emigrantu literatūrā. Paralēli darbam EKA vairākus kursus docējusi arī Humbolta Universitātē Berlīnē. Publicējusi monogrāfiju "African Diasporas: Afro-German Literature in the Context of African American Experience" (Minstere, Vācija, 2006). Kultūras Kapitālfonda stipendijas ieguvēja. Apmeklē konferences Eiropas un ASV universitātēs.

Ilona Tiesniece

Mg.philol., docente, profesionāla tulkotāja. Tulkojusi daudzas grāmatas no angļu valodas un angļu valodā sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC: Vilkinsons, Ričards. "Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)laimīgas sabiedrības analīze" (kopā ar I.Pelīti un A.Dzenīti), Šelvaha, Lolita. "Ēdieni Latvijā : Cuisine in Latvia", Rīvs, Tods. "Angļu valoda ceļotājiem" u.c.

Zane Veidenberga

Mg. izgl. vad., docente, zinātniskā grāda pretendente. Tulce un tulkotāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā Eiropas Izglītības fonda, Eiropas Padomes, Eiropas Komisijas, Pasaules Veselības organizācijas, Lielbritānijas Padomes, Eiropas Centrālās Bankas, Pasaules Bankas u.c. projektos. 

Gatis Dilāns

PhD, asociētais profesors, eksperts valodniecībā (LZP), ārējais eksperts valodniecībā un tulkojumzinātnē (Tallinas Universitāte). Specializējas korpuslingvistikā, tulkošanas tehnoloģijās un valodu apguvē. Piedalījies starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs. Publicējis savus pētījumus šādos starptautiskos izdevumos: the Canadian Modern Language ReviewLanguage Teaching Researchthe Journal of Specialised Translation u.c. Vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu recenzents, pētniecības projektu dalībnieks. AAAL un LTTB biedrs. 

* Augšminētie mācībspēki ir ievēlēti pastāvīgā darbā Ekonomikas un kultūras augstskolā. Programmas darbā piedalās arī docētāji no citām EKA programmām, kā arī viesdocētāji no citām Latvijas augstskolām.

 

Sadarbība

PBSP "Tulkošana" ir noslēgusi sadarbības līgumus ar šādiem uzņēmumiem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

Ar 2016. gada rudens semestri Ekonomikas un kultūras augstskolas PBSP "Tulkošana" tiek izmantota mūsdienīga tulkošanas mākoņplatforma, ko dāvinājumā saņēmām no čehu IT kompānijas "Memsource". SIA "Tilde" savukārt ziedojusi pasniedzēja gada licenci "Tilde Terminology" terminoloģijas pārvaldības mākoņplatformas izmantošanai mācību darbā ar studentiem.

  

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Tulka profesija ir sena un ļoti vērtīga, īpaši mūsdienās, kad nepārtraukti attīstās starptautiskie sakari un Latvija ir ES un dažādu starptautisku organizāciju dalībvalsts. Amerikas Darba statistikas birojs prognozē, ka no 2010. līdz 2020. gadam pieprasījums pēc tulkiem un tulkotājiem pieaugs par 42%.

Apgūstot studiju programmu Tulkošana, absolvents var strādāt kā štata vai ārštata tulkotājs tulkošanas uzņēmumos vai valsts iestādēs (t.sk. tiesās), kā arī kā tulks, nodrošinot saziņu biznesa sarunās, prezentācijās, tulkot amatpersonu un politiķu runas un preses konferences utt. Pēc programmas beigšanas absolventi var paaugstināt kvalifikāciju maģistrantūrā, kas dotu iespēju konkursa kārtā pretendēt uz tulka vai tulkotāja darbu (t.sk. ārštata) starptautiskajās organizācijās (NATO, ES utt.).

Valodu zināšanas noderēs arī strādājot citās nozarēs, atverot savu uzņēmumu, ceļojot. Daudzi ar tulkošanu nodarbojas arī no pamatdarba brīvajā laikā, tā nodrošinot sev papildu ieņēmumus. Tulkošanas aģentūras pieprasa tulkus un tulkotājus ar bakalaura grādu.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

 

"Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas."

Ludvigs Vitgenšteins

I. MILĒVIČAS GRĀMATA

19.09.2019.

Izdota EKA docentes Ingas Milēvičas grāmata „Veiksmes retorika”. 28. septembrī plkst. 12.10 Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēkā notiks EKA docentes Ingas Milēvičas grāmatas...

STIPENDIJA DACEI KRŪMIŅAI

13.09.2019.

Piešķirta Ilonas Lejnieces mērķu sasniegšanas stipendija. Ilonas Lejnieces mērķu sasniegšanas stipendija ir piešķirta maģistra studiju programmas "Biznesa vadība" studentei...

EKA STUDENTE ASV

12.09.2019.

EKA studente gūst vērtīgu pieredzi ASV. EKA Interjera dizaina studentei Karlīnai Jansonei šovasar bijusi lieliska iespēja pavadīt piecas nedēļas ASV, kur viņa SUSI(Study of the United States Institutes)...

EKA BIZNESA INKUBATORS

12.09.2019.

EKA studenti aicināti īstenot biznesa idejas Biznesa inkubatorā. Aicinām pieteikties EKA studentus dalībai Biznesa Inkubatorā (BI). Tā ir iespēja īstenot savu biznesa ideju jau studiju laikā. Pieteikšanās...

AIZVADĪTS EKA OPEN' 19

11.09.2019.

EKA Open′ 19 piepildīts ar pozitīvām emocijām. 3. septembrī tika aizvadīts superīgs pirmkursnieku iepazīšanās pasākums EKA Open′19 - Piedzīvojums Studentijā, kuru apmeklēja vairāk...

MY EKA APLIKĀCIJA

10.09.2019.

Sākusi darboties mobilā aplikācija My EKA. Tagad EKA studenti noskaidrot nodarbību sarakstu, uzzināt jaunumus un saņemt paziņojumus var vēl ērtāk  - Android platformā strādājošo viedierīču...

FORTIUS AICINA

03.09.2019.

EKA kamerkoris "Fortius" aicina jaunus dziedātājus. Starptautisko konkursu laureāts, Ekonomikas un kultūras augstskolas kamerkoris Fortius un tā mākslinieciskā vadītāja Māra Marnauza aicina augstskolas...

ATKLĀŠANAS VIESLEKCIJAS

14.08.2019.

Sāc studiju gadu ar iedvesmu!. Apmeklē kādu no 12 vieslekcijām, kuras vadīs EKA absolventi un nozaru profesionāļi, un iedvesmojies jaunām idejām un panākumiem!. Vieslekciju grafiks ir peejams šeit.....

SAPULCES 1. KURSAM

14.08.2019.

Sapulces un studiju gada atklāšana 1. kursa studentiem un vēlāko studiju posmu studentiem. Cienījamie 1. kursa studenti un vēlāko studiju posmu studenti!. Lai pilnvērtīgi sāktu studiju gadu...

Uzdot jautājumu