Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Profesionālā bakalaura studiju programma

TULKOŠANA (uzņemšana slēgta)

(EN→LV, LV→EN)

Saskaņā ar pēdējo IZM Studiju virzienu un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējumu, sadaļā "Tulkošana", Ekonomikas un kultūras augstskolas programma tika novērtēta kā labākā privāto augstskolu vidū, apsteidzot arī vairākas valsts augstskolu programmas. 2017. gada 8. decembrī PBSP "Tulkošana" studente Velga Polinska ieguva 1. vietu "Skrivanek Baltic" rīkotajā konkursā "Labākais jaunais tulkotājs 2017".

Mēs vēlamies, lai Latvija būtu pasaules apritē visdažādākajās jomās un mūsu sagatavotie tulkošanas speciālisti ar izcilību to veicinātu.

Tāpēc mēs radījām studiju programmu, kas sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija.

Akreditācija:
saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma Tulkošana ir akreditēta līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

PBSP "Tulkošana" Facebook lapa

Programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

 • nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tulkošanā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmenim;
 • sagatavot tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, spēj pilnveidot savu kvalifikāciju, gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākamajās izglītības pakāpēs.


Uzdevumi:

 • nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
 • nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
 • nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
 • nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
 • attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
840.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
780.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Programma nodrošina pamatu un prasmju apguvi gan rakstiskajā, gan mutiskajā tulkošanā. Pateicoties docētāju zinātniskajai un profesionālajai pieredzei un tehniskajam aprīkojumam (pieejams kabinets ar sinhronās tulkošanas iekārtu un tulkošanas kabīnēm), programma nodrošina ne tikai secīgās, bet arī sinhronās tulkošanas iemaņu apguvi. Rakstiskās tulkošanas nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās datorklasēs, iegādāta tulkošanas programmas SDL Trados Studio (augstskola saņēmusi arī dāvinājumā tulkošanas mākoņplatformu Memsource un TaaS licences). Studentiem ir iespēja gūt praktisko pieredzi tulkošanā jau studiju laikā, piemēram, augstskolas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kurās tulkošanu nodrošina pēdējo kursu studenti.

Specializācijas kursi:

Anglofonās literatūras tulkošana | EN→LV
Audiēšana | EN
Ievads tulkošanā | LV, EN
Ievads valodniecībā | LV, EN
Konversācija | EN
Lasīšana ar izpratni | EN
Praktiskā fonētika | EN
Praktiskā gramatika | EN
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas | EN→LV, LV→EN
Rakstības prasme | EN
Secīgā un sinhronā tulkošana | EN→LV, LV→EN
Teksta leksikostilistiskā analīze | EN

Nozares teorētiskie kursi:

Datorizētā tulkošana | LV, EN
Datortehnoloģijas pamati | LV
ES dokumentu tulkošana | EN→LV
Funkcionālā stilistika | EN, LV
Lietišķā valoda | EN
Otrā svešvaloda | ES (Spāņu valoda)
Rediģēšana | LV, EN
Terminoloģiskā specializācija | LV, EN
Tulkošanas metodika | EN, LV
Tulkošanas pamati | ES→LV
Tulkošanas pētniecības metodes | LV, EN
Tulkošanas teorija un prakse | EN, LV

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Anglofonās literatūras vēsture | EN
Filozofija | LV, EN
Ievads latviešu literatūrā | LV
Mūsdienu latviešu valoda | LV
Saskarsmes psiholoģija | LV
Starpkultūru komunikācija | EN
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums | LV

Brīvās izvēles kursi:

Franču valoda | FR
Krievu valoda | RU
Vācu valoda | DE

Prakse ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Studenti iziet prakses 20 nedēļu garumā dažādos uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās.

Noslēguma pārbaudījums:Nokārtots valsts eksāmens tulkošanā, sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

 • zina mūsdienu tulkošanas metodes un terminoloģiju;
 • zina tulkojamo tekstu noformēšanas prasības atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.


Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

 • spēj iztulkot no angļu valodas latviešu valodā lietišķos tekstus, lietišķo korespondenci, iestāžu dokumentāciju, juridiskos, medicīniskus, tirgvedības u.c. tekstus;
 • spēj izmantot tulkošanas metodes atbilstoši tulkojamā teksta veidam, pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām;
 • spēj veikt pētījumus par aktuālām problēmām tulkošanā;
 • spēj prezentēt pētījuma rezultātus;
 • spēj patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • spēj strādāt komandā.


Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

 • spēj analizēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas;
 • spēj risināt aktuālas terminoloģijas problēmas mērķvalodā.

Mācībspēki*

 

Studiju programmas direktore: Larisa Turuševa, Dr.paed, asociētā profesore, LZP eksperte valodniecībā un pedagoģijā. Stažējusies Oksfordas universitātē. Grāmatas ”Political readings: an entertaining journey from academic indifference to the joy of intellectual, societal and personal discovery” un vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju autore. Uzstājusies starptautiskās konferencēs, simpozijos, kongresos Eiropā un Kanādā. Ilggadēja tulces/tulkotājas pieredze starptautiskajā līmenī, t.sk. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā.

Aija Poikāne-Daumke

Dr.philol., docente, eksperte amerikāņu minoritāšu un latviešu emigrantu literatūrā. Paralēli darbam EKA vairākus kursus docējusi arī Humbolta Universitātē Berlīnē. Publicējusi monogrāfiju "African Diasporas: Afro-German Literature in the Context of African American Experience" (Minstere, Vācija, 2006). Kultūras Kapitālfonda stipendijas ieguvēja. Apmeklē konferences Eiropas un ASV universitātēs.

Ilona Tiesniece

Mg.philol., docente, profesionāla tulkotāja. Tulkojusi daudzas grāmatas no angļu valodas un angļu valodā sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC: Vilkinsons, Ričards. "Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)laimīgas sabiedrības analīze" (kopā ar I.Pelīti un A.Dzenīti), Šelvaha, Lolita. "Ēdieni Latvijā : Cuisine in Latvia", Rīvs, Tods. "Angļu valoda ceļotājiem" u.c.

Zane Veidenberga

Mg. izgl. vad., docente, zinātniskā grāda pretendente. Tulce un tulkotāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā Eiropas Izglītības fonda, Eiropas Padomes, Eiropas Komisijas, Pasaules Veselības organizācijas, Lielbritānijas Padomes, Eiropas Centrālās Bankas, Pasaules Bankas u.c. projektos. 

Gatis Dilāns

PhD, asociētais profesors, eksperts valodniecībā (LZP), ārējais eksperts valodniecībā un tulkojumzinātnē (Tallinas Universitāte). Specializējas korpuslingvistikā, tulkošanas tehnoloģijās un valodu apguvē. Piedalījies starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs. Publicējis savus pētījumus šādos starptautiskos izdevumos: the Canadian Modern Language ReviewLanguage Teaching Researchthe Journal of Specialised Translation u.c. Vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu recenzents, pētniecības projektu dalībnieks. AAAL un LTTB biedrs. 

* Augšminētie mācībspēki ir ievēlēti pastāvīgā darbā Ekonomikas un kultūras augstskolā. Programmas darbā piedalās arī docētāji no citām EKA programmām, kā arī viesdocētāji no citām Latvijas augstskolām.

 

Sadarbība

PBSP "Tulkošana" ir noslēgusi sadarbības līgumus ar šādiem uzņēmumiem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

Ar 2016. gada rudens semestri Ekonomikas un kultūras augstskolas PBSP "Tulkošana" tiek izmantota mūsdienīga tulkošanas mākoņplatforma, ko dāvinājumā saņēmām no čehu IT kompānijas "Memsource". SIA "Tilde" savukārt ziedojusi pasniedzēja gada licenci "Tilde Terminology" terminoloģijas pārvaldības mākoņplatformas izmantošanai mācību darbā ar studentiem.

  

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Tulka profesija ir sena un ļoti vērtīga, īpaši mūsdienās, kad nepārtraukti attīstās starptautiskie sakari un Latvija ir ES un dažādu starptautisku organizāciju dalībvalsts. Amerikas Darba statistikas birojs prognozē, ka no 2010. līdz 2020. gadam pieprasījums pēc tulkiem un tulkotājiem pieaugs par 42%.

Apgūstot studiju programmu Tulkošana, absolvents var strādāt kā štata vai ārštata tulkotājs tulkošanas uzņēmumos vai valsts iestādēs (t.sk. tiesās), kā arī kā tulks, nodrošinot saziņu biznesa sarunās, prezentācijās, tulkot amatpersonu un politiķu runas un preses konferences utt. Pēc programmas beigšanas absolventi var paaugstināt kvalifikāciju maģistrantūrā, kas dotu iespēju konkursa kārtā pretendēt uz tulka vai tulkotāja darbu (t.sk. ārštata) starptautiskajās organizācijās (NATO, ES utt.).

Valodu zināšanas noderēs arī strādājot citās nozarēs, atverot savu uzņēmumu, ceļojot. Daudzi ar tulkošanu nodarbojas arī no pamatdarba brīvajā laikā, tā nodrošinot sev papildu ieņēmumus. Tulkošanas aģentūras pieprasa tulkus un tulkotājus ar bakalaura grādu.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

 

"Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas."

Ludvigs Vitgenšteins

MAIZI VAI GRĀMATU

09.06.2021.

Kultūras nozares pārstāvjus aicina mācīties organizēt pasākumus. Šī gada vasarā un rudenī atkārtoti noritēs Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) veidotais nodarbību un lekciju cikls "Maizi vai...

MEDIAHACK 2021

19.05.2021.

Visu programmu studenti aicināti piedalīties hakatonā MediaHack 2021. No šī gada 3. līdz 6. jūnijam Latvijā notiks starptautisks tiešsaistes hakatons MediaHack 2021, kas veltīts mediju...

PROJEKTS ULUBELĒ

08.05.2021.

Apgūstot projektu vadību, īsteno sabiedrībai nozīmīgu projektu. Zane Leine studē Pasākumu organizēšanu (iepriekš Izklaides industrijas vadību) un docētājas Ances Gricmanes uzraudzībā īsteno...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

PLĀNS DAIĻSLIDOTĀJIEM

30.04.2021.

Studiju kursa ietvaros izstrādā īpašu dienas plānu sportistiem. Pašreizējā situācija saistībā ar Covid 19 pandēmiju liek meklēt jaunus risinājumus iepriekš ierastajam, uzskata Kristīne Gaile – “Interjera...

IAW 2021 SĀKUSIES

19.04.2021.

. International Academic Week 2021 ir sākusies!. Ikgadējā International Academic Week 2021(IAW), kuru EKA kopā ar stratēģisko partneri Alberta koledža organizē kopš 2016.gada, ir sākusies! 19....

EKA ABSOLVENTI TOPĀ

16.04.2021.

Jaunākais IZM pētījums: EKA absolventi pēc nodarbinātības pirmajā vietā!. Jaunākie, 2021. gada aprīlī publicētie Izglītības un zinātnes ministrijas monitoringa dati par augstākās izglītības iestāžu absolventu...

STUDENTU KONFERENCE

12.04.2021.

Neskatoties uz ierobežojumiem, norisinās studējošo konference. 9. un 10. aprīlī tiešsaistē norisinājās Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo zinātniski...

BIBLIOTĒKA SLTRĀDĀ!

16.03.2021.

Bibliotēka strādā!. Bibliotekāre ir atpakaļ ierindā, un bibliotēka strādā.. Precizējums! Bibliotēka strādā tikai attālināti, konsultējot pa telefonu, e-pastu un pārsūtot grāmatu fragmentus.. Sakarā...

Uzdot jautājumu