Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Akadēmiska maģistra studiju programma

BIZNESA VADĪBA

Programma tiek īstenota latviešu vai angļu valodā.

Mēs vēlamies, lai mūsu absolventi ir izcili un talantīgi vadītāji, kas zina kā vadīt cilvēkus un uzņēmumu, un saprot visus uzņēmumā notiekošos procesus – finanses, tiesības, mārketingu.

Tāpēc mēs radījām maģistra studiju programmu, kas māca vadītāju redzēt sistēmu.

Piešķiramais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Akreditācija: saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, programma Biznesa vadība ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim

Uzņemšana katru mēnesi!

Studiju programma tiek īstenota, izmantojot moduļu sistēmu, un katrs var studēt pēc sava individuāla plāna, tāpēc studijas var uzsākt katru mēnesi, kaut vai rīt!

Pēc tam, kad students ir sekmīgi apguvis visus moduļus (secība nav svarīga), studējošais var kārtot noslēguma pārbaudījumu (izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu).

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinies ar Studiju informācijas centru, zvanot 20009053 vai rakstot uz sic@eka.edu.lv.

 

Studiju programmas struktūra:

Modulis „VADĪBA”

Vadības teorijas

 • Zināšanu sistēma par vadīšanu
 • Vadības teorijas attīstības virzieni
 • Dažādas pieejas vadīšanā (sistēmpieeja, procesu pieeja)
 • Vadīšanas funkcijas: plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole
 • Vadīšanas līmeņi, stili, instrumenti
 • Lēmumi, to pieņemšanas process
 • Vadītājs
 • Organizāciju psiholoģija
 • Informācijas vadības process
 • Konfliktu vadība


Integrētās vadības sistēma

Uzņēmums sastāv no dažādām vadības sistēmām, katrai no kurām ir nepieciešami resursi un finanses, kā arī katrai ir savi mērķi.  Ja mērķi nav saskaņoti sava starpā, šāda situācija var liecināt par nepietiekamu sistēmas un procesu pieeju uzņēmuma vadīšanai un noteiktu dezorientāciju. Integrētā vadības sistēma (IVS), kas apvieno vairākas uzņēmuma vadības sistēmas (VS), ļauj efektīvi izmantot uzņēmuma resursus un nodrošināt procesu pieejas īstenošanu uzņēmuma vadībā.
IVS nodrošina iespēju ievērot, koordinēt un apmierināt iesaistīto pušu intereses vienotā veidā visā uzņēmumā, t.i. lai šīs intereses nebūtu pretrunā viens ar otru (T.Wright).

 • Integrētās vadības sistēmas būtība
 • Integrētās vadības sistēmas struktūra un elementi
 • Kvalitātes standarts ISO 9001
 • Vides pārvaldības standarts ISO14001
 • Darba drošības un veselības aizsardzības standarts OHSAS18001
 • Riska cēloņu analīze HACCP
 • Procesu un dokumentu kopums kā vienas sistēmas sastāvdaļa


Cilvēkresursu vadība un līderība

 • Stratēģiskā cilvēkresursu vadīšana
 • Korporatīvā kultūra
 • Cilvēkresursu plānošana, uzņēmuma vajadzību noteikšana
 • Darbinieku atlase un pieņemšana darbā
 • Cilvēkresursu apmācība un attīstība
 • Izpildes vadīšana
 • Talantu vadība
 • Karjeras vadība
 • Motivācija
 • Novērtēšana un apbalvošana
 • Finanšu un nefinanšu kompensācija
 • Līderības pamatnostādnes


Intelektuālā kapitāla vadība

Intelektuālais  kapitāls ir zināšanu kopums, informācija, tehnoloģijas, intelektuālais īpašums, pieredze, kompetence, komandas komunikācijas sistēmas, attiecības ar klientiem, zīmols, lai radītu vērtību uzņēmumā (T.Stewart).

 • Intelektuālā kapitāla jēdziens un būtība
 • Intelektuālā kapitāla struktūra
 • Intelektuālais kapitāls un zināšanu vadība
 • Intelektuālā kapitāla vadības stratēģijas
 • Intelektuālā kapitāla novērtēšanas metodes
 • Investīcijas intelektuālajā kapitāla
 • Ekonomiskais efekts no intelektuālā kapitāla izmantošanas

 
Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

 • Stratēģiskās vadīšanas būtība, nozīme
 • Stratēģiskās vadīšanas process
 • Organizāciju stratēģiju veidi
 • Korporatīvā sociālā atbildība
 • Stratēģiskās vadīšanas efektivitātes novērtēšana
 • Pārmaiņu būtība, cēloņi, veidi
 • Pārmaiņu vadības procesi
 • Pārmaiņu ieviešanas plānošana, metodes
 • Pretestības pārmaiņām, tās pārvarēšana
 • Komunikācija pārmaiņu procesā

Modulis „FINANSES”


Uzņēmuma finanšu vadība

 • Finanšu teorija
 • Finanšu tirgi un investīcijas
 • Finanšu institūcijas
 • Finanšu plānošana, ziņošana un analīze
 • Integrētie finanšu pārskati un starptautiskie grāmatvedības un audita standarti

 
Biznesa novērtēšanas vadīšana

 • Biznesa vērtības jēdziens
 • Vērtēšanas principi un mērķi
 • Vērtēšanas koncepcijas: ienākumu pieeja, tirgus datu salīdzināšanas pieeja, aktīvu pieeja
 • Uzņēmuma nākotnes darbības prognozēšana
 • Pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla vērtēšana
 • Bezriska likmes un riska prēmijas
 • Gala vērtība
 • Salīdzināšanas pieejas: peļņas, bilances vērtības un sektoru multiplikatori
 • Uzņēmuma nemateriālie aktīvi, to vērtēšana
 • Biznesa vērtības vadīšana un vērtības rādītāji

 
Biznesa risku vadība

 • Risku vadīšanas process
 • Risku vadības sistēma
 • Risku identificēšana
 • Risku novērtēšana
 • Risku novērtēšanas statistiskās metodes
 • Risku novērtēšanas matricas
 • Risku novērtējuma rezultātu apkopojums
 • Risku vadības stratēģijas izvēle un rīcības programmas izstrāde

Modulis „TIESĪBAS”Starptautiskās tiesības

 • Ievads starptautiskajās tiesībās.
 • Fiziskās un juridiskās personas starptautiskajās tiesībās
 • Konkurence, patērētāju tiesību aizsardzības un reklāmas tiesiska regulējuma starptautiskie aspekti.
 • Starptautiskie darījumi.
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesiskais regulējums
 • Starptautiskās darba tiesības
 • Starptautiskās finanšu operācijas.
 • Darījumu starptautiskā tiesiskā aizsardzība

 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība

 • Intelektuālais īpašums, tā jēdziens, būtība, veidi
 • Autortiesības un blakustiesības
 • Preču zīmju, patentu, domēnu vārdu, dizaina tiesības
 • Izgudrojumu aizsardzība
 • Viltojumu un pirātisma apkarošana
 • Negodīga konkurence
 • Intelektuālā īpašuma līgumi
 • Intelektuālā īpašuma tiesvedība
 • Starptautiskais bizness un intelektuāla īpašuma aizsardzība

Modulis „MĀRKETINGS”


Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums

 • Tirgus vadīta stratēģiskā vadība
 • Stratēģiska mārketinga plānošana
 • Mārketinga vides izmaiņas
 • Patērētāju un konkurentu analīze
 • Nākotnes pieprasījuma un tirgus prasību prognozēšana
 • Segmentācijas un pozicionējuma pamatprincipi un pētījumi
 • Mērķa tirgus izvēle
 • Ilgtspējīgu konkurētspējīgas priekšrocības
 • Konkurence ar inovācijām
 • Konkurence ar pārāku pakalpojumu un klientu attiecībām
 • Stratēģiska klientu vadība
 • Stratēģiju ieviešana un iekšējais mārketings


 E-bizness

 • E-biznesa pamati
 • Organizācijas darbības principi e-vidē
 • Meklēšanas rīku optimizācija
 • Web analītika
 • On-line reklamēšana un maksa par klikšķi
 • E-pasta mārketings
 • Emuāri un podcasting
 • Sociālo mēdiju mārketings
 • Mobilais mārketings

 
Starpkultūru vadība

 • Kultūras koncepcija, kultūru modeļi, stereotipi, vispārinājumi
 • Komunikācijas pamati: verbālo un citu signālu analīze
 • Kultūras atšķirību un dažādības izpratne
 • Citādība jautājumos par hierarhiju, individuālismu, vecumu, sieviešu un vīriešu lomām, ģimeni, telpu
 • Dažādība attiecībā uz atšķirībām komunikācijā
 • Dažādu kultūru attieksme pret laiku
 • Taktiskums un iejūtība attiecībā uz reliģisko piederību, veiksmi un prioritātēm
 • Uzticība un patiesība starpkultūru kontekstā
 • Komunikācijas risku pārvaldība
 • Dažādu kultūru pārliecināšanas un ietekmēšanas tehnikas
 • Vadības un lēmumu pieņemšanas stili dažādās kultūrās
 • Tikšanās, sanāksmes, sarunu vešana, prezentācijas
 • Viesmīlība, ciemošanās, dāvanu pasniegšana
 

Modulis „PĒTNIECĪBA”


Zinātnisko pētījumu metodes organizācija un akadēmiskais darbs
 • Pētniecības metodes
 • Pētījuma dizains
 • IT resursi petniecībā
 • Darbs bibliotēkā – reģistrācija, informācijas meklēšana kopkatalogā, datubāzēs, grāmatu un citu informācijas avotu pasūtīšana bibliotēkās Latvijā un ārvalstīs
 • Akadēmiskā rakstība
 • Zinātniskais rakstu valodas stils
 • Zinātniskā darba struktūra
 • Zinātniskā raksta struktūra
 • Citēšana, bibliogrāfiskās norādes un norāžu veidi. Norāžu un atsauču veidošanas stili un standarti
 • Darbu tehniskais noformējums
 • Pētījuma rezultātu prezentēšana un izplatīšana
 • Akadēmiskā ētika, akadēmiskais godīgums
 • Plaģiātisms

Studiju rezultāti:

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

 • Jaunākas vadības teorijas un prakses
 • Finanšu vadības principus
 • Uzņēmuma darbības tiesisko regulējumu

Prot:

 • Definēt uzņēmuma mērķi un izstrādāt darbības stratēģiju
 • Vispusīgi analizēt uzņēmuma darbību un pieņemt stratēģiskos lēmumus
 • Vadīt uzņēmumu/iestādi/organizāciju un novērtēt tā darbības efektivitāti

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas – 2  gadi

Nodarbību grafiks ir pielāgots strādājošiem studentiem un tiem, kam dienas laikā ir jāpilda citi svarīgi uzdevumi:

 • videolekcijas tiešraidē saskaņā ar nodarbību grafiku no 18.30 līdz 20.30 divas reizes nedēļā (SVARĪGI: tas nav ieraksti, tas ir lekcijas on-line režīmā, kuru laikā docētājs un studenti var komunicēt savā starpā, rādīt dažādus dokumentus, atbildēt uz jautājumiem u.tml.);
 • visas notikušas lekcijas tiešraidē ir iespēja līdz studiju kursa beigām noskatīties ierakstā (īpaši svarīgi tiem, kuri objektīvo iemeslu dēļ nevar apmeklēt tiešraides lekciju vai kavē lekcijas sākumu)
 • semināri, grupu darbi, diskusijas, konsultācijas - sestdienās, saskaņā ar nodarbību grafiku laika posmā no plkst. 09:00 līdz 17.00.

 

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās vai ekonomikā
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (piektais kvalifikācijas līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs
Augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs

Mācībspēki

Studiju programmas direktore: Inga Šīna profesore, Dr. oec., Mg.sc.ing. Vairāk nekā 20 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, grāmatu “Vide un ekonomika” un “Green Economics: Policy and Practice in Eastern Europe” līdzautore. 20 gadu pieredze vadošos amatos Latvijas komercbankās un Eiropas finanšu uzņēmumos, kā arī darbā ar Eiropas Struktūrfondiem vadības līmenī. 10 gadu pieredze viena no Latvijas lielākā privātā labdarības fonda vadīšanā.

Jeļena Titko

Asociētā profesore, Dr. oec. Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore Ekonomikas un kultūras augstskolā. Žurnāla „Economics and Culture” atbildīgā redaktore, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre. Iepriekšējā darba pieredze banku sfērā, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmuma ekonomikas un finanšu katedrā. Intereses pētniecībā: banku darbības rezultātu vadīšana, klientu attiecību vadīšana bankā, banku vērtības faktori, servisa kvalitāte un klientu apmierinatība, uzņēmuma vērtības noteikšana, finanšu pratība. Kontaktinformācija: jelena.titko@eka.edu.lv

Oksana Lentjušenkova

Asociētā profesore, Dr.oec. Vairāk kā 10 gadu pieredze vadošajos amatos augstākās izglītības iestādēs un vairāk ka 15 gadu pedagoģiskā pieredze strādājot ar dažādām izglītojamo grupām. Darbā ar studentiem cenšas apvienot vadības teoriju mūsdienīgas tendences un aktualitātes ar praktiskajiem piemēriem, kuri balstās uz personīgo pieredzi un reālās situācijas izpētes Latvijā un ārvalstīs. Galvenā pētniecības interese ir uzņēmuma intelektuālā kapitāla vadība. Moto: “Nav nekā neiespējama, ir nepariezi noformulēts mērķis”.

Ilze Sproģe

Docente, Dr.sc.administr. Ieguvusi vadībzinātnes doktora grādu sabiedrības vadības specialitātē. Akadēmiskās intereses saistītas ar saistītas ar ekonomiku, finanšu vadības problēmām uzņēmumos, konkurētspēju, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām t.sk. nodokļu politiku. Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētāja. Sagatavojusi vairāk nekā 50 dažādas publikācijas (t. sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un trīs monogrāfijas. Praktiskā darba pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā.

Anna Svirina, Dr.oec. 

Absolvējusi Kazaņas Nacionālo pētniecības tehnisko universitāti un turpat turpinājusi pētniecības un pedagoģisko darbu, 2011.gadā kļūstot par Dr.oec. Strādājusi par pasniedzēju Čehijas Republikā, Lielbritānijā, Vācijā, Somijā un Bulgārijā. Tāpat ir tulces darba pieredze, iesaistīta nozares biznesa plānošanā kopš 2007.gada, bijusi reģionālās valdības padomdevēja kopš 2012.g. Ieguvusi vairākus apbalvojumus mācīšanas izcilībā nacionālā un starptautiskā mērogā, ir piecu mācību grāmatu un vairāk nekā 100 zinātnisku darbu autore. Pētniecības intereses ir saistītas ar starptautiskā biznesa un biznesa attīstības jomām.

 

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Biznesa vadība, iegūto maģistra grādu var pielīdzināt MBA, šī ir viena no retajām studiju programmām Latvijā, kas piedāvā padziļināti apgūt akadēmisko angļu valodu. Akadēmiskā maģistra izglītība ļauj veikt zinātniski pētnieciska rakstura darbus apgūtajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, strādāt pedagoģisku darbu augstākajās mācību iestādēs, kā arī vadīt kādu noteiktu profesionālās darbības sfēru. Tāpat var vadīt uzņēmumus, iestādes vai organizācijas.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

PIETEIKŠANĀS SUSI

18.01.2019.

EKA studentiem iespēja bez maksas gūt studiju pieredzi ASV!. Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar ASV vēstniecību izsludina pieteikšanos SUSI (Study of the United...

EKA SP VALDES VĒLĒŠANAS

09.01.2019.

Visi aicināti uz EKA SP valdes vēlēšanām!. Gads ir paskrējis nemanot, un nu ir pienācis tas laiks, lai sasauktu EKA Studentu pašpārvaldes Valdes vēlēšanas 2019!. Visi laipni gaidīti...

SPIDE PROJEKTS NOSLĒDZIES

02.01.2019.

SPIDE projekts veiksmīgi noslēdzies. 2018. gada 30. decembrī starptautiskais projekts „Stratēģiskā partnerība inovācijām un attīstībai uzņēmējdarbībā” (angliski – Strategic Partnership...

STIKLA MĀKSLAS IZSTĀDE

21.12.2018.

Interjera dizaina studentes aicina uz stikla mākslas izstādi!. Eonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas "Interjera dizains" studentes Linda Eisaka un Marta Hohlova visu semestri ir cītīgi...

DIGIMONI IZSTRĀDĀ SPĒLI

21.12.2018.

Digimoni izstrādā veselības videospēli skolēniem. "Digimoni", pēc Mēness Aptiekas pasūtījuma, izstrādā veselības videospēli, ar kuras palīdzību jaunāko klašu skolēni atraktīvā veidā tiks izglītoti...

TIRDZIŅŠ VEIKSMĪGS

17.12.2018.

Labdarības tirdziņā veiksmīgi pārdoti visi darinājumi. 13. decembrī un 15. decembrī EKA tika aizvadīts Ziemassvētku Labdarības tirdziņš, kura laikā tika saziedota naudiņa Laimas labdarības namiņam,...

IEVĒLĒTS REKTORS

12.12.2018.

Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes sapulce pēc vairāku juridisko procedūru izpildes 2018. gada 12. decembrī augstskolas rektora amatā uz nākamajiem četriem gadiem ir ievēlējusi līdzšinējo...

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

06.12.2018.

Visi aicināti piedalīties Ziemassvētku labdarības tirdziņā!. Ziemassvētki ir laiks, kad katrs no mums var kļūt par burvi un uzdāvināt brīnumu citiem. Tādēļ EKA Studentu pašpārvalde (SP) rīko Ziemassvētku...

EIROPAS ZIEMASSVĒTKI

30.11.2018.

EKA studenti piedalās starptautiska Ziemassvētku pasākuma rīkošanā. Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas "Kultūras vadība" studenti Artūrs Homins, Ance Lebedeka un Guna Melne...

Uzdot jautājumu