Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Maģistra studiju programma

KULTŪRAS DIPLOMĀTIJA UN STARPTAUTISKAIS MENEDŽMENTS

„Kultūras diplomātija ir apmaiņa ar idejām, informāciju, vērtībām, tradīcijām, ticību un citiem kultūras aspektiem, kuri veicina savstarpējo sapratni.”

M. Kammings

 

Kultūras diplomātija ir ideju, vērtību, tradīciju un citu kultūras un identitātes aspektu apmaiņa, lai stiprinātu starptautiskās attiecības, pilnveidotu sociālo un kultūras sadarbību un sekmētu valstu nacionālo interešu nostiprināšanu. Kultūras diplomātija var tikt īstenota valsts vai privātajā sektorā kā arī kultūras un sabiedriskajās organizācijās.

EKA vienīgā Latvijā piedāvā apgūt šādu unikālu maģistra studiju programmu.

Piešķiramais grāds un kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds kultūras vadībā un kvalifikācija Uzņēmuma vadītājs

Akreditācija: programma Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments  ir akreditēta līdz 2019. gada jūnijam

Studiju programmas struktūra:

Modulis „Diplomātija, protokols un etiķete”

Ievads kultūras diplomātijā

 • Diplomātijas vēsture
 • Diplomātijas veidi
 • Kultūras diplomātijas attīstība
 • „Maigās varas” būtība un iezīmes
 • Kultūras diplomātijas nozīme
 • Starptautisko kultūras centru darbība

Starptautiskā etiķete un protokols

 • Protokola un etiķetes jēdzieni, galvenie pamatprincipi
 • Lietišķā etiķete (saskarsme, sarakste, dāvanas, apģērbs, ēdiena un galda kultūra u.c.)
 • Biznesa etiķete
 • Valsts simboli, to lietošanas nozīme
 • Vizīšu protokols
 • Starpkultūru etiķete un protokols
 • Protokola un etiķetes pamatprincipu pielietošana vadībā, pasākumu organizēšanā, komunikācijā
 • Publiskās diplomātijas un korporatīvās diplomātijas koncepti
 • Starptautiskā un starpkultūru komunikācija

Modulis „Starptautiskās attiecības, tiesības un komercdiplomātija”


Starptautiskās attiecības un kultūrpolitika

 • Starptautiskā kultūras attiecības
 • Starptautiskās kultūrpolitikas stratēģijas
 • Starptautiskās organizācijas
 • Kultūra un Eiropas Savienība
 • Ziemeļeiropas un Baltijas valstu sadarbība
 • Latvijas kultūrpolitikas starptautiskie aspekti

 

Starptautiskās tiesības

 • Starptautisko tiesību jēdziens un avoti
 • Starptautisko tiesību subjekti un starptautisko organizāciju tiesības
 • Domstarpību risināšana starptautiskajās tiesībās
 • Diplomātiskās un konsulārās tiesības
 • Starptautiskās cilvēktiesības
 • Indivīds un atbildība starptautiskajās tiesībās

 

Ekonomiskā un komercdiplomātija

 • Ekonomiskā diplomātija kā starptautisko attiecību sastāvdaļa
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Latvijas Republikas ekonomiskā diplomātija
 • Komerciālās diplomātijas būtība
 • Komercdiplomātijas instrumenti un tiesiskā vide
 • Komercdiplomātijas stratēģijas un vadība

 

Modulis „Starptautisko projektu vadība”


 • Starptautisku projektu vadības pamatprincipi
 • Starptautisku projektu uzsākšana, partneru piesaiste
 • Starptautisku projektu laika plānošana
 • Starptautisku projektu finanšu plānošana un finansējuma piesaiste
 • Radošās Eiropas programma
 • Starptautisku projektu risku vadība un komunikācija

Prakse un maģistra darbs


Prakse kultūras diplomātijā

Prakses laikā valsts, pašvaldību institūcijās, uzņēmumos vai sabiedriskajās organizācijas tiek izpētīti kultūras diplomātijas pamatprincipi un pielietošanas iespējas. Tiek veikta analīze par starptautiskās etiķetes un protokola izpausmēm komunikācijā un izstrādāti vai pielāgoti pastāvošie noteikumi vai tradīcijas konkrētajā iestādē, institūcijā vai organizācijā.

Maģistra darba izstrāde

Praktisko pētījumu organizācija un akadēmiskais darbs

 • Pētāmo problēmu apzināšana, pētnieciskā darba priekšmeta un objekta izvēle
 • Pētnieciskā darba aktualitātes pamatojums
 • Pētnieciskā darba mērķu un uzdevumu noteikšana
 • Pētnieciskā darba metodes
 • Pētnieciskā darba struktūras pamatojums
 • Literatūras apskata un kritiskās analīzes veidošana

Maģistra darbs: maģistra grāda iegūšanai tiek sagatavots maģistra darbs, kura ietvaros tiek pētīti aktuāli jautājumi kultūras diplomātijā, kultūras politikā, starptautiskajā etiķetē un protokolā, starptautiskajās attiecībās, kultūras projektu un finansējuma vadībā.

Studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu papildus ir jāapgūst modulis „Biznesa procesu vadīšana” un jānokārto prakse Projektu vadībā, Menedžmentā un Cilvēkresursu vadībā

Studiju rezultāti:


Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

 • starptautisko tiesību pamatnostādnes;
 • diplomātijas metodes ekonomiskās sadarbības īstenošanā;
 • starptautiskās etiķetes un protokola normas.

Prot:

 • sagatavot projekta pieteikumu starptautiskiem konkursiem kultūras jomā;
 • veikt pētījumu kultūras diplomātijas jomā;
 • starptautiski pārstāvēt uzņēmumu, vest pārrunas ar dažādu kultūru un nozaru pārstāvjiem.

 

Studiju ilgums

Studentiem ar profesionālā bakalaura grādu: 1,5 gadi

Studentiem ar akadēmiskā bakalaura grādu: 2,5 gadi Nodarbības notiek sestdienās no plkst. 09:00 līdz 17:30, kā arī tiek organizētas video lekcijas saskaņā ar nodarbību sarakstu.

 

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Uzsākt studijas maģistra programma var, ja iepriekš ir iegūta viena no zemāk minētajām kvalifikācijām vai izglītības grādiem:

 • Bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās vai ekonomikā
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā (piektais kvalifikācijas līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs
 • Augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs

 

Mācībspēki

Studiju programmas direktors:
Dr.cand.oec. Kaspars Šteinbergs

Vadošie mācībspēki:
Mg.sc.soc., Mg.sc.pol. Jana Trahimoviča, bijusī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātā protokola vadītāja, Mg.art. Zane Zeibote, bijusī Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas padomniece ekonomikas jautājumos, Mg.iur. Linda Pavļuta, Kultūras Ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja, Mg.art. Laura Turlaja, Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, Dr.phil. Velga Vēvere, profesore.

 

ABSOLVENTU IESPĒJAS

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments, ar kultūras diplomātiju var nodarboties gan publiskā, gan privātā sektorā - zinoši kultūras diplomātijas speciālisti nepieciešami dažādās kultūras apmaiņas programmās, valstu delegācijās (sports, politika, zinātne, uzņēmējdarbība u.c.).

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

Uzdot jautājumu