Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Profesionālā bakalaura studiju programma
KULTŪRAS VADĪBA

Piešķiramais grāds un kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācija.

Akreditācija:
studiju programma Kultūras vadība ir akreditēta līdz 2019. gada jūnijam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

 

Programmas apraksts


Programmas mērķis:

Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū.


Kur var strādāt?

Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus.

 

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
840.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
780.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi

Specializācijas studiju kursi:

- Kultūras antropoloģija

- Kultūras socioloģija

- Latvijas kultūrpolitika

- Starptautiskās kultūras sistēmas

- Pasaules teātra un kino vēsture

- Prezentācijas māksla

- Mākslas komunikāciju vadība

- Masu mediji

- Stratēģiskā vadība

- Pasākumu režijas pamati

- Reklāmas plānošana un organizēšana

- Žurnālistikas pamati

- Svētku un sarīkojumu vadība

- Cilvēkresursu vadība

- Kultūras pakalpojumu tirgzinības

- Kultūrtūrisms

- Producēšana

- Izstāžu un un galeriju organizēšana

- Kultūras ekonomika

- Starpkultūru komunikācija

- Aktiermeistarības pamati

 

Nozares studiju kursi:

- Pasaules mākslas vēsture

- Saskarsmes psiholoģija

- Vispārējā kultūras teorija

- Latvijas kultūras vēsture

- Menedžments

- Kultūras menedžments

- Uzņēmējdarbības pamati

- Projektu vadība

- Radošās industrijas

- Sabiedriskās attiecības

- Grāmatvedības pamati

 

Vispārizglītojošie studiju kursi:

- Lietišķā angļu valoda

- Lietišķā vācu valoda

- Tiesību pamati

- Biznesa etiķete

- Filozofija

- Ekonomikas pamati

- Pētnieciskā darba organizācija

- Retorika

- Dokumentu pārvaldība

- Darba, vides un civilā aizsardzība

- Informātika


Prakse ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Studenti iziet trīs prakses 26 nedēļu garumā pašvaldību kultūras iestādēs, producentu apvienībās, teātros, TV šovos u.c.


Noslēguma pārbaudījums:
Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes
  • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences
  • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos

Prot:

  • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju
  • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē
  • Īstenot projektu kultūras nozarē
  • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām

Mācībspēki

Liene Brāle, Mg.sc.soc., lektore, studiju programmas „Kultūras vadība” direktore, sociālo zinātņu maģistre vadībzinībās, kvalificēta tūrisma un atpūtas organizācijas vadītāja, specializējusies kultūras tūrismā. Vairāku gadu pieredze izglītības nozarē studiju programmu vadīšanā.

Ieva Andžāne, Mg. art., lektore. Pamatizglītību guvusi LU Vēstures un filozofijas fakultātē, apgūstot kultūras mantojuma analīzi. Turpmāko izglītību saistījusi ar kultūras mārketingu un kultūras menedžmentu, apgūstot ne vien esošo kultūras vērtību popularizēšanu, bet arī to kā uz to bāzes veidot jaunus kultūras produktus ar pievienoto vērtību. Guvusi desmit gadu pieredzi muzeju nozarē, šobrīd strādā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Zinātniskās intereses saistītas ar pārmaiņu menedžmentu pasaules un Latvijas muzeju nozarē. 

Ingus Barovskis, Dr.philol., docents. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas katedras pētnieks. Zinātnisko interešu loks saistīts ar tradicionālo un mūsdienu kultūru un mākslu. Publicēti vairāk nekā 20 zinātniski folkloristikā un literatūrzinātnē, sevišķu uzmanību pievēršos mitoloģijai un mītiskās domāšanas simboliem un to funkcijām mūsdienu sabiedrībā.

Jeļena Budanceva, MBA, lektore. Praktizējoša kultūras menedžere, šobrīd nodarbojos ar Latvijas literatūras popularizēšanas programmu ārzemēs, kas ir saistīta ar Latvijas 100 gadi. Paralēli vada uzņēmumu, strādā izglītības jomā un nodrošina biznesa konsultācijas dažādos ar projektu vadību saistītājos jautājumos. RSU postdoktorante socioloģijā. 

Imants Ļaviņš, Dr.hist., docents. Absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē, humanitāro zinātņu maģistra grādu orientālistikā (Mg. philol.) un vēstures doktora zinātnisko grādu (Dr. hist.) vispārīgajā vēsturē. Veicis pētniecisko darbību daudzās ārvalstu bibliotēkās, arhīvos un muzejos (Turcijā, Itālijā, Vācijā, Gruzijā un Lielbritānijā). Interešu lokā Tuvo Austrumu kultūra, māksla, zinātnes vēsture un reliģija.

 

Dita Pfeifere, Mg.art., vieslektore. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta maģistrantūras studiju programmu un ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. Profesionāli darbojusies, galvenokārt, ar kultūru un izglītību saistītās organizācijās - grāmatu apgādā “Jumava” , Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, LR Kultūras ministrijā, LKA Latvijas Kultūras koledžā, šobrīd - Rīgas Domes Orķestra “Rīga” un Latvijas Kultūras darbinieku biedrības projektu koordinatore. Vadījusi un līdzdarbojusies dažādos ar kultūru un izglītību saistītos projektos - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, Pasaules koru olimpiādes un dažādu koncertprojektu organizēšanā, vada lekcijas tālākizglītības un mūžizglītības semināros un kursos, piedalās un organizē konferences, seminārus pašvaldību kultūras nozares speciālistiem.

 

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Kultūras vadība, absolvents var vadīt kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

Uzdot jautājumu