Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)Akadēmiska maģistra studiju programma

BIZNESA VADĪBA

Programma tiek īstenota latviešu vai angļu valodā.

Mēs vēlamies, lai mūsu absolventi ir izcili un talantīgi vadītāji, kas zina kā vadīt cilvēkus un uzņēmumu, un saprot visus uzņēmumā notiekošos procesus – finanses, tiesības, mārketingu.

Tāpēc mēs radījām maģistra studiju programmu, kas māca nākamajam vadītājam redzēt sistēmu.

Piešķiramais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā

Akreditācija: studiju programma Biznesa vadība ir akreditēta līdz 2027. gada 26. augustam.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās vai ekonomikā;
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (piektais kvalifikācijas līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs;
Augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinies ar Studiju informācijas centru, zvanot 20009053 vai rakstot uz sic@eka.edu.lv.

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un rezultāti

Studiju programmas mērķi:

 • Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinībās atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmenim.
 • Sagatavot speciālistus biznesa vadībā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt uzņēmumus vai organizācijas.

Studiju programmas uzdevumi:

 • Nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā.
 • Nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā.
 • Nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā.
 • Nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām.
 • Attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

 • Zina vadības teorijas un pieejas organizāciju vadībai.
 • Izprot uzņēmuma vadības principus un saimnieciskās darbības rādītājus.
 • Zina vadības zinātnes jaunākās tendences.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

 • Spēj vadīt organizācijas darbību.
 • Spēj pielietot vadības zinātnes jaunākas zināšanas un tehnoloģijas organizācijas vadībā.
 • Spēj veikt pētījumus par organizācijas vadības procesiem.
 • Spēj argumentēti diskutēt par vadības zinātnes nozares aspektiem.
 • Spēj uzņemties atbildību par darba grupu rezultātiem un veikt to analīzi.
 • Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)

 • Spēj formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadības zinātnē.
 • Spēj rast inovatīvus risinājums konstatētām problēmām organizācijā.
 • Spēj pieņemt pamatotus lēmumus organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas.
 

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju forma un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 2 gadi

Darba dienās(2x nedēļā e-vidē)
18.30-20.30

Sestdienās(semināri, konsultācijas, grupu darbi)
9.00-17.00

1400.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim


Nodarbību grafiks ir pielāgots strādājošiem studentiem un tiem, kam dienas laikā ir jāpilda citi svarīgi uzdevumi:

 • videolekcijas tiešraidē saskaņā ar nodarbību grafiku no 18.30 līdz 20.30 divas reizes nedēļā (SVARĪGI: tās nav ieraksti, tās ir lekcijas on-line režīmā, kuru laikā docētājs un studenti var komunicēt savā starpā, rādīt dažādus dokumentus, atbildēt uz jautājumiem u.tml.);
 • visas notikušas lekcijas tiešraidē ir iespēja līdz studiju kursa beigām noskatīties ierakstā (īpaši svarīgi tiem, kuri objektīvo iemeslu dēļ nevar apmeklēt tiešraides lekciju vai kavē lekcijas sākumu)
 • semināri, grupu darbi, diskusijas, konsultācijas - sestdienās, saskaņā ar nodarbību grafiku laika posmā no plkst. 09.00 līdz 17.00.

 

Studiju programmas struktūra:

Modulis „VADĪBA”

Vadības teorijas

 • Zināšanu sistēma par vadīšanu
 • Vadības teorijas attīstības virzieni
 • Dažādas pieejas vadīšanā (sistēmpieeja, procesu pieeja)
 • Vadīšanas funkcijas: plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole
 • Vadīšanas līmeņi, stili, instrumenti
 • Lēmumi, to pieņemšanas process
 • Vadītājs
 • Organizāciju psiholoģija
 • Informācijas vadības process
 • Konfliktu vadība


Integrētās vadības sistēma

Uzņēmums sastāv no dažādām vadības sistēmām, katrai no kurām ir nepieciešami resursi un finanses, kā arī katrai ir savi mērķi.  Ja mērķi nav saskaņoti sava starpā, šāda situācija var liecināt par nepietiekamu sistēmas un procesu pieeju uzņēmuma vadīšanai un noteiktu dezorientāciju. Integrētā vadības sistēma (IVS), kas apvieno vairākas uzņēmuma vadības sistēmas (VS), ļauj efektīvi izmantot uzņēmuma resursus un nodrošināt procesu pieejas īstenošanu uzņēmuma vadībā.
IVS nodrošina iespēju ievērot, koordinēt un apmierināt iesaistīto pušu intereses vienotā veidā visā uzņēmumā, t.i. lai šīs intereses nebūtu pretrunā viens ar otru (T.Wright).

 • Integrētās vadības sistēmas būtība
 • Integrētās vadības sistēmas struktūra un elementi
 • Kvalitātes standarts ISO 9001
 • Vides pārvaldības standarts ISO14001
 • Darba drošības un veselības aizsardzības standarts OHSAS18001
 • Riska cēloņu analīze HACCP
 • Procesu un dokumentu kopums kā vienas sistēmas sastāvdaļa


Cilvēkresursu vadība un līderība

 • Stratēģiskā cilvēkresursu vadīšana
 • Korporatīvā kultūra
 • Cilvēkresursu plānošana, uzņēmuma vajadzību noteikšana
 • Darbinieku atlase un pieņemšana darbā
 • Cilvēkresursu apmācība un attīstība
 • Izpildes vadīšana
 • Talantu vadība
 • Karjeras vadība
 • Motivācija
 • Novērtēšana un apbalvošana
 • Finanšu un nefinanšu kompensācija
 • Līderības pamatnostādnes


Intelektuālā kapitāla vadība

Intelektuālais  kapitāls ir zināšanu kopums, informācija, tehnoloģijas, intelektuālais īpašums, pieredze, kompetence, komandas komunikācijas sistēmas, attiecības ar klientiem, zīmols, lai radītu vērtību uzņēmumā (T.Stewart).

 • Intelektuālā kapitāla jēdziens un būtība
 • Intelektuālā kapitāla struktūra
 • Intelektuālais kapitāls un zināšanu vadība
 • Intelektuālā kapitāla vadības stratēģijas
 • Intelektuālā kapitāla novērtēšanas metodes
 • Investīcijas intelektuālajā kapitāla
 • Ekonomiskais efekts no intelektuālā kapitāla izmantošanas

 
Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

 • Stratēģiskās vadīšanas būtība, nozīme
 • Stratēģiskās vadīšanas process
 • Organizāciju stratēģiju veidi
 • Korporatīvā sociālā atbildība
 • Stratēģiskās vadīšanas efektivitātes novērtēšana
 • Pārmaiņu būtība, cēloņi, veidi
 • Pārmaiņu vadības procesi
 • Pārmaiņu ieviešanas plānošana, metodes
 • Pretestības pārmaiņām, tās pārvarēšana
 • Komunikācija pārmaiņu procesā

Modulis „FINANSES”

Uzņēmuma finanšu vadība
 • Finanšu teorija
 • Finanšu tirgi un investīcijas
 • Finanšu institūcijas
 • Finanšu plānošana, ziņošana un analīze
 • Integrētie finanšu pārskati un starptautiskie grāmatvedības un audita standarti

 
Biznesa novērtēšanas vadīšana

 • Biznesa vērtības jēdziens
 • Vērtēšanas principi un mērķi
 • Vērtēšanas koncepcijas: ienākumu pieeja, tirgus datu salīdzināšanas pieeja, aktīvu pieeja
 • Uzņēmuma nākotnes darbības prognozēšana
 • Pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla vērtēšana
 • Bezriska likmes un riska prēmijas
 • Gala vērtība
 • Salīdzināšanas pieejas: peļņas, bilances vērtības un sektoru multiplikatori
 • Uzņēmuma nemateriālie aktīvi, to vērtēšana
 • Biznesa vērtības vadīšana un vērtības rādītāji

 
Biznesa risku vadība

 • Risku vadīšanas process
 • Risku vadības sistēma
 • Risku identificēšana
 • Risku novērtēšana
 • Risku novērtēšanas statistiskās metodes
 • Risku novērtēšanas matricas
 • Risku novērtējuma rezultātu apkopojums
 • Risku vadības stratēģijas izvēle un rīcības programmas izstrāde

Modulis „TIESĪBAS”

Starptautiskās tiesības
 • Ievads starptautiskajās tiesībās.
 • Fiziskās un juridiskās personas starptautiskajās tiesībās
 • Konkurence, patērētāju tiesību aizsardzības un reklāmas tiesiska regulējuma starptautiskie aspekti.
 • Starptautiskie darījumi.
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesiskais regulējums
 • Starptautiskās darba tiesības
 • Starptautiskās finanšu operācijas.
 • Darījumu starptautiskā tiesiskā aizsardzība

 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība

 • Intelektuālais īpašums, tā jēdziens, būtība, veidi
 • Autortiesības un blakustiesības
 • Preču zīmju, patentu, domēnu vārdu, dizaina tiesības
 • Izgudrojumu aizsardzība
 • Viltojumu un pirātisma apkarošana
 • Negodīga konkurence
 • Intelektuālā īpašuma līgumi
 • Intelektuālā īpašuma tiesvedība
 • Starptautiskais bizness un intelektuāla īpašuma aizsardzība

Modulis „MĀRKETINGS”

Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums
 • Tirgus vadīta stratēģiskā vadība
 • Stratēģiska mārketinga plānošana
 • Mārketinga vides izmaiņas
 • Patērētāju un konkurentu analīze
 • Nākotnes pieprasījuma un tirgus prasību prognozēšana
 • Segmentācijas un pozicionējuma pamatprincipi un pētījumi
 • Mērķa tirgus izvēle
 • Ilgtspējīgu konkurētspējīgas priekšrocības
 • Konkurence ar inovācijām
 • Konkurence ar pārāku pakalpojumu un klientu attiecībām
 • Stratēģiska klientu vadība
 • Stratēģiju ieviešana un iekšējais mārketings


 E-bizness

 • E-biznesa pamati
 • Organizācijas darbības principi e-vidē
 • Meklēšanas rīku optimizācija
 • Web analītika
 • On-line reklamēšana un maksa par klikšķi
 • E-pasta mārketings
 • Emuāri un podcasting
 • Sociālo mēdiju mārketings
 • Mobilais mārketings

 
Starpkultūru vadība

 • Kultūras koncepcija, kultūru modeļi, stereotipi, vispārinājumi
 • Komunikācijas pamati: verbālo un citu signālu analīze
 • Kultūras atšķirību un dažādības izpratne
 • Citādība jautājumos par hierarhiju, individuālismu, vecumu, sieviešu un vīriešu lomām, ģimeni, telpu
 • Dažādība attiecībā uz atšķirībām komunikācijā
 • Dažādu kultūru attieksme pret laiku
 • Taktiskums un iejūtība attiecībā uz reliģisko piederību, veiksmi un prioritātēm
 • Uzticība un patiesība starpkultūru kontekstā
 • Komunikācijas risku pārvaldība
 • Dažādu kultūru pārliecināšanas un ietekmēšanas tehnikas
 • Vadības un lēmumu pieņemšanas stili dažādās kultūrās
 • Tikšanās, sanāksmes, sarunu vešana, prezentācijas
 • Viesmīlība, ciemošanās, dāvanu pasniegšana
 

Modulis „PĒTNIECĪBA”

Zinātnisko pētījumu metodes organizācija un akadēmiskais darbs
 • Pētniecības metodes
 • Pētījuma dizains
 • IT resursi petniecībā
 • Darbs bibliotēkā – reģistrācija, informācijas meklēšana kopkatalogā, datubāzēs, grāmatu un citu informācijas avotu pasūtīšana bibliotēkās Latvijā un ārvalstīs
 • Akadēmiskā rakstība
 • Zinātniskais rakstu valodas stils
 • Zinātniskā darba struktūra
 • Zinātniskā raksta struktūra
 • Citēšana, bibliogrāfiskās norādes un norāžu veidi. Norāžu un atsauču veidošanas stili un standarti
 • Darbu tehniskais noformējums
 • Pētījuma rezultātu prezentēšana un izplatīšana
 • Akadēmiskā ētika, akadēmiskais godīgums
 • Plaģiātisms

Studiju rezultāti:

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

 • Jaunākas vadības teorijas un prakses
 • Finanšu vadības principus
 • Uzņēmuma darbības tiesisko regulējumu

Prot:

 • Definēt uzņēmuma mērķi un izstrādāt darbības stratēģiju
 • Vispusīgi analizēt uzņēmuma darbību un pieņemt stratēģiskos lēmumus
 • Vadīt uzņēmumu/iestādi/organizāciju un novērtēt tā darbības efektivitāti

Mācībspēki

Studiju programmas direktore: Inga Šīna, profesore, Dr. oec., Mg.sc.ing. Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, grāmatu “Vide un ekonomika” un “Green Economics: Policy and Practice in Eastern Europe” līdzautore. 20 gadu pieredze vadošos amatos Latvijas komercbankās un Eiropas finanšu uzņēmumos, kā arī darbā ar Eiropas Struktūrfondiem vadības līmenī. 13 gadu pieredze viena no Latvijas lielākā privātā labdarības fonda vadīšanā.

Jeļena Titko

Profesore, Dr. oec. Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore Ekonomikas un kultūras augstskolā. Žurnāla „Economics and Culture” atbildīgā redaktore, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre. Iepriekšējā darba pieredze banku sfērā, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmuma ekonomikas un finanšu katedrā. Intereses pētniecībā: banku darbības rezultātu vadīšana, klientu attiecību vadīšana bankā, banku vērtības faktori, servisa kvalitāte un klientu apmierinatība, uzņēmuma vērtības noteikšana, finanšu pratība. Kontaktinformācija: jelena.titko@eka.edu.lv

Oksana Lentjušenkova

Asociētā profesore, Dr.oec. Vairāk kā 10 gadu pieredze vadošajos amatos augstākās izglītības iestādēs un vairāk ka 15 gadu pedagoģiskā pieredze strādājot ar dažādām izglītojamo grupām. Darbā ar studentiem cenšas apvienot vadības teoriju mūsdienīgas tendences un aktualitātes ar praktiskajiem piemēriem, kuri balstās uz personīgo pieredzi un reālās situācijas izpētes Latvijā un ārvalstīs. Galvenā pētniecības interese ir uzņēmuma intelektuālā kapitāla vadība. Moto: “Nav nekā neiespējama, ir nepariezi noformulēts mērķis”.

Ilze Sproģe

Docente, Dr.sc.administr. Ieguvusi vadībzinātnes doktora grādu sabiedrības vadības specialitātē. Akadēmiskās intereses saistītas ar saistītas ar ekonomiku, finanšu vadības problēmām uzņēmumos, konkurētspēju, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām t.sk. nodokļu politiku. Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētāja. Sagatavojusi vairāk nekā 50 dažādas publikācijas (t. sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un trīs monogrāfijas. Praktiskā darba pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā.

Anna Svirina, Dr.oec. 

Absolvējusi Kazaņas Nacionālo pētniecības tehnisko universitāti un turpat turpinājusi pētniecības un pedagoģisko darbu, 2011.gadā kļūstot par Dr.oec. Strādājusi par pasniedzēju Čehijas Republikā, Lielbritānijā, Vācijā, Somijā un Bulgārijā. Tāpat ir tulces darba pieredze, iesaistīta nozares biznesa plānošanā kopš 2007.gada, bijusi reģionālās valdības padomdevēja kopš 2012.g. Ieguvusi vairākus apbalvojumus mācīšanas izcilībā nacionālā un starptautiskā mērogā, ir piecu mācību grāmatu un vairāk nekā 100 zinātnisku darbu autore. Pētniecības intereses ir saistītas ar starptautiskā biznesa un biznesa attīstības jomām.

 

Absolventu iespējas

Augstskolas izvēlē bieži vien svarīga ir ne tikai izvēlētā studiju programma un piešķiramā kvalifikācija pēc studiju beigām. Topošajam studentam svarīgi saprast, gan kādas karjeras iespējas radīs iegūtā izglītība, gan kā tā noderēs tālāk dzīvē. Absolvējot Ekonomikas un kultūras augstskolu, Tu vari strādāt izvēlētajā specialitātē, kā arī turpināt studijas gan Latvijā, gan ārpus tās.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Biznesa vadība, iegūto maģistra grādu var pielīdzināt MBA, šī ir viena no retajām studiju programmām Latvijā, kas piedāvā padziļināti apgūt akadēmisko angļu valodu. Akadēmiskā maģistra izglītība ļauj veikt zinātniski pētnieciska rakstura darbus apgūtajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, strādāt pedagoģisku darbu augstākajās mācību iestādēs, kā arī vadīt kādu noteiktu profesionālās darbības sfēru. Tāpat var vadīt uzņēmumus, iestādes vai organizācijas.

KUR VAR TURPINĀT STUDIJAS?

Mēs vienmēr priecājamies, ka mūsu absolventi turpina studijas EKA – tas ir mūsu darba un studiju kvalitātes apliecinājums. Koledžas programmu absolventi var turpināt studijas EKA bakalaura programmās, bet bakalaura programmu absolventi – EKA maģistrantūrā.

EKA diploms ir Tavs veiksmes garants, jo iegūtā izglītība sniedz iespēju strādāt un turpināt studijas gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Absolvējot EKA, Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu izglītības dokumentu - diplomu, kas apliecina iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves, atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim. EKA diplomu un izglītības kvalitāti atzīst arī Eiropas augstskolas.

MAKE IT PAGARINĀJUMS

26.05.2023.

Pagarināta pieteikšanās MaKE IT Studējošo inovāciju grantu programmas 3. ciklam. Informācija publicēta 26.05.2023.. Tiek pagarināta pieteikumu pieņemšana projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas,...

EKA SP GADA BALVA

26.05.2023.

EKA SP šogad atzīmē 17. dzimšanas dienu un vēlas to nosvinēt majestātiski!. Ikviens no mums Studentu pašpārvaldē esam smagi strādājuši, īstenojuši dažnedažādus pasākumus,...

"NEW DOOR” AKSELERATORS

26.05.2023.

Ekonomikas un kultūras augstskola atbalsta biznesa akseleratoru “New Door”. 2023.g. 23. maijā viesnīcās “Rīdzene” telpās norisinājās Labklājības ministrijas un biedrības “New...

INITIUM VILNENSIS 2023

16.05.2023.

EKA dizaina studenti pilnveidojas, piedaloties starptautiskā mākslas projektā. EKA Interjera dizaina studenti guvuši pieredzi, veidojot darbus Starptautiskā Vides mākslas projektā "Initium Vilnensis",...

MAKE IT SEMINĀRS

16.05.2023.

Notiks MaKE IT 3. cikla informatīvais seminārs un Kompetenču gadatirgus. Informācija publicēta 16.05.2023.. Lai uzzinātu par pieteikšanos projekta MaKE IT 3. ciklam, meklētu komandas biedrus savām...

EKA 25 GADU SVINĪBAS

09.05.2023.

Ar vērienīgu pasākumu nosvinēta Ekonomikas un kultūras augstskolas jubileja. Ar svinīgu, plaši apmeklētu pasākumu multifunkcionālajā konferenču centrā “Fantadroms” atzīmēta Ekonomikas...

PIEREDZE, STUDĒJOT ASV

08.05.2023.

Kā ir studēt ASV?. 10.05.2023. plkst. 16.00 tiešsaistē EKA docētājs Dr.oec. Kaspars Šteinbergs dalīsies pieredzē un atmiņās par četru mēnešu studijām Bufalo Universitātē (ASV).....

MAKE IT 3. CIKLS

02.05.2023.

Sākas studējošo pieteikumu pieņemšana “MaKE IT” Inovāciju grantu programmas 3. ciklam. Informācija publicēta 02.05.2023.. Sākot ar ceturtdienu, 4. maiju tiek uzsākta studējošo...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums